دانلود رایگان


تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست

دانلود رایگان
تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوریچکیده
هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این شرح می باشد:
فرضیه اول : مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست.
فرضیه دوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وسطح سواد رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ودرآمد رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وسن رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وطلاق والدین رابطه وجود دارد.
این پژوهش آزمایشی است وجامعه آماری آن کلیه نوجوانان بزهکار هستند که درکانون اصلاح وتربیت استان بوشهر نگه داری می شوند از16 نوجوان بزهکاری که دراین مرکز حضورداشتند 8 نفربه عنوان گروه شاهد و8 نفر آزمایش تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون برای هردوگروه اجرا شد وبعد ازاجرای پیش آزمون اعضای گروه
آزمایش در7 جلسه وبه مدت 60 دقیقه مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری انجام شد وسپس پس آزمون برای هردوگروه اجرا شد. ابزار اندازه گیری دراین تحقیق پرسشنامه خودپنداره راجرزبود.داده های حاصل بوسیله آزمون t مستقل وضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن براون مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج واطلاعات بدست آمده نشان می دهد که بین دوگروه آزمایش وشاهد درعامل خودپنداره تفاوت معنا داری وجود دارد.
تعداد صفحات 99 word
چکیده
فصل اول : کلیات طرح
مقدمه
بیان مسئله
سؤالات پژوهش
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات
تعریف عملیاتی خودپنداره
تعریف عملیاتی نوجوانی
بزهکار
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نظریه های مراجع محوری
روان درمانی مراجع محوری
روان درمانی
اهداف مشاوره گروهی
فرآیند درمان و رابطه درمانی
تعاریف خودپنداره
شکل گیری خودپنداره
بزهکاری
نوجوان بزهکار کیست؟
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
علل و عوامل کلی بزهکاری
عوامل مؤثر در بزهکاری
نقش عوامل محیطی در بزهکاری
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
دستورالعمل اجرایی آزمون
روایی
پایایی
فرایند درمان
شرایط ایجاد رابطه
مراحل مشاوره گروهی مراجع محوری
روش ­های آماری تحلیل داده­ ها
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها
بررسی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه بر اساس آمار توصیفی
توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب سن آن ها
توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب میزان تحصیلات آن ها
توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت طلاق در خانواده آن ها
توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها
توزیع فراوانی آزمودنی های گروه آزمایش بر حسب خود پنداره آنها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون
تحلیل یافته ها بر اساس آمار استنباطی
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
نتایج حاصل از آمار توصیفی
نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
پیشنهادات
محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
پیوست
پرسشنامه ها
جدول ٤-١: توزيع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن آن ها 47
جدول ٤-٢: توزيع فراوانی آزمودنی ها بر حسب میزان تحصیلات آن ها 48
جدول ٤-٣: توزيع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت طلاق درخانواده آنها 48
جدول ٤-٤: توزيع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها 49
جدول 4-5: توزيع فراوانی آزمودنی ها ی گروه آزمایش بر حسب خود پنداره آنها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون 50
جدول 4-6: توزيع فراوانی آزمودنی های گروه شاهد برحسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون 51
جدول4-7: مقايسه ميانگين تفاضل پس آزمون از پیش آزمون خود پنداره گروه گواه با گروه آزمایش 52
جدول4-8: همبستگی بین میزان تاثیر پذیری خودپنداره از مشاوره گروهی به شیوه مرجع محوری و سطح سواد 53
جدول4-9: همبستگی بین میزان تآثیر پذیری خودپنداره از مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری و سن 54
جدول4-10: همبستگی بین میزان تأثیر پذیری خودپنداره از مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری و وضعیت اقتصادی 55
جدول4-11: مقايسه ميانگين خودپنداره ( تفاضل پس آزمون از پیش آزمون گروه گواه با گروه آزمایش) بر حسب وجود طلاق در خانواده 56


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری


پایان نامه تأثیرمشاوره گروهی


اهداف مشاوره گروهی


تعاریف خودپنداره


عوامل مؤثر در بزهکاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ...

25 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه : تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. یک صفحه از متن پایان نامه فقط
برای نمونه : نظریه های مراجع محوری. رویکرد مراجع محوری به مفاهیم ...

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در ... - 30570

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره
نوجوانان ... این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به
عنوان ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری - به روز فایل

10 فوریه 2017 ... تعداد صفحات : ۹۶ صفحه – قالب بندی : word چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص
کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری – یاهو شاپ

28 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات : ۹۶ صفحه – قالب بندی : word چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص
کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

3 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره
نوجوانان بزهکار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری – یاهو شاپ

28 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات : ۹۶ صفحه – قالب بندی : word چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص
کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان ...

برچسب ها: تحقیق تأثیرمشاوره گروهی شیوه مراجع محوری تغییر خودپنداره نوجوانان
بزهکار میزان تأثیرپذیری خودپنداره طلاق والدین سن سطح سواد درآمد ...

اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد راه‌حل-محور بر بهبود خودكارآمدي ...

خلاصه : مشاوره راه حل- محور مبتنی بر به کارگیری نقاط قوت وتواناییهای مراجع است
که به وضوح با شیوه مدارس که مبتنی بر یادگیری‌است، هماهنگی دارد. ... و آزمایش
تقسیم شدند، جهت بررسی تاثیر مشاوره گروهی بارویکرد راه حل - محور، این روش مشاوره
ای در ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری - به روز فایل

10 فوریه 2017 ... تعداد صفحات : ۹۶ صفحه – قالب بندی : word چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص
کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

دریافت فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

18 ژانويه 2017 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم نام محصول دانلودی: تأثیر مشاوره
گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار

دانلود مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر ...

19 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره
نوجوانان بزهکار دسته: علوم تربیتی بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc ...

تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری | ایران مقاله

6 سپتامبر 2016 ... تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوریچکیدههدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن
تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان ...

برترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - جهان مقالات

14 فوریه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثیر ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - پرشین مقاله

هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این
شرح می ...

بررسی تأثیر مشاوره فردی و گروهی با استفاده از ... - آموزش و ارزشیابی

به منظور تعیین میزان اثر بخشی مشاوره‌ی فردی و گروهی براساس تئوری معکوس در ...
بررسی تأثیر مشاوره فردی و گروهی با استفاده از تئوری معکوس در کاهش استرس .....
بیان مباحث مقدماتی، ارائة محور بحث) مرحله‌ای ادامه (آموزش و تمرین حالت‌های چهارگانه و
..... and Summers. 2- Jacobson. 3- Males. 4- Martins. 1- Lionel coudyron. مراجع ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری | فروشگاه فایل

15 ژانويه 2017 ... چکیده. هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا ...

مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار ·
توضیحات · 6000 تومان · 1. پشتیبانی از تمامی بانک ها-دات فایل. dotfile.ir ...

پروپوزال اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوریشفیع ...

4 روز پیش ... پروپوزال اثر بخشي مشاوره شغلي مبتني بر رويکرد چند محوری(شفیع آبادی)بر
بلوغ ... به سایت ما برای دانلود پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتني بر رويکرد ...
تنها مرجع تخصصی و مجاز با آخرین اطلاعات به روز در آموزش و پرورش ...

دانلود بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع با word – پی سی دانلود

16 ژانويه 2017 ... دانلود بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع با word دارای 99 صفحه می باشد و ...
هدف رویکرد مراجع محوری با سایر رویکردهای سنتی تفاوت دارد.

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - سایت ققنوس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. تأثیر
مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار. چکیده. فصل
اول ...

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در ... - 30570

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره
نوجوانان ... این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به
عنوان ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری – یاهو مارکت

28 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات : ۹۶ صفحه – قالب بندی : word چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص
کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

دکتر سیمین حسینیان - انجمن روانشناسی ایران

10 جولای 2016 ... مدیر گروه مشاوره دانشگاه الزهرا (س) از سال 1382 تا 1386 ..... مقایسه اثربخشی
راهبردهای روانی – آموزشی و مشاوره گروهی به شیوه راه حــل محــور درکاهـش تعــارضات ....
تاثير مشاوره گروهي با الگوي شناختي رفتاري شادماني فوردايس بر كاهش
فرسودگي شغلي ... مشاوره فردي و ويژگيهاي ارتباط مشاوره‌اي در شناسايي مشكل مراجع.

پروپوزال اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوریشفیع ...

4 روز پیش ... پروپوزال اثر بخشي مشاوره شغلي مبتني بر رويکرد چند محوری(شفیع آبادی)بر
بلوغ ... به سایت ما برای دانلود پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتني بر رويکرد ...
تنها مرجع تخصصی و مجاز با آخرین اطلاعات به روز در آموزش و پرورش ...

) در اﻓﺰاﯾﺶ راه ﺣﻞ ﻣﺪار ( ة ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ ة اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎور SFT

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ. ة. راه ﺣﻞ ﻣﺪار (. SFT. ) در اﻓﺰاﯾﺶ. ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن. ﻃﯿﺒﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ. 1. *،. ﻣﺠﺘﺒﯽ
اﻣﯿﺮي. ﻣﺠﺪ .... اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه راه ﺣﻞ … ... ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ..... زوج
درﻣﺎﻧﯽ راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر در ﻣﻮرد زوﺟﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ،ﮐـﻪ .... در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه راه ﺣـﻞ
ﻣـﺪار.

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ...

25 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه : تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. یک صفحه از متن پایان نامه فقط
برای نمونه : نظریه های مراجع محوری. رویکرد مراجع محوری به مفاهیم ...

بررسی تأثیر مشاوره فردی و گروهی با استفاده از ... - آموزش و ارزشیابی

به منظور تعیین میزان اثر بخشی مشاوره‌ی فردی و گروهی براساس تئوری معکوس در ...
بررسی تأثیر مشاوره فردی و گروهی با استفاده از تئوری معکوس در کاهش استرس .....
بیان مباحث مقدماتی، ارائة محور بحث) مرحله‌ای ادامه (آموزش و تمرین حالت‌های چهارگانه و
..... and Summers. 2- Jacobson. 3- Males. 4- Martins. 1- Lionel coudyron. مراجع ...

پروپوزال اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوریشفیع ...

4 روز پیش ... پروپوزال اثر بخشي مشاوره شغلي مبتني بر رويکرد چند محوری(شفیع آبادی)بر
بلوغ ... به سایت ما برای دانلود پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتني بر رويکرد ...
تنها مرجع تخصصی و مجاز با آخرین اطلاعات به روز در آموزش و پرورش ...

اویرایش شده اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد راه حل - محور بر بهبود ...

مشاوره راه حل- محور مبتني بر به كارگيري نقاط قوت و تواناييهاي مراجع است كه به
وضوح با شيوه مدارس كه مبتني بر يادگيري است، هماهنگي دارد. ... آزمایش تقسیم شدند،
جهت بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد راه حل - محور، این روش مشاوره ای در قالب
هفت ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - سایت ققنوس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. تأثیر
مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار. چکیده. فصل
اول ...

مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز | جی پریم مقاله

20 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز وارد شده اید. ... *
ضمیمه به همراه فایل پاورپوینت راجرز درمانی در 28 اسلاید ... پایان نامه مشاوره بررسی
تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری ...

پروپوزال اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوریشفیع ...

4 روز پیش ... پروپوزال اثر بخشي مشاوره شغلي مبتني بر رويکرد چند محوری(شفیع آبادی)بر
بلوغ ... به سایت ما برای دانلود پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتني بر رويکرد ...
تنها مرجع تخصصی و مجاز با آخرین اطلاعات به روز در آموزش و پرورش ...

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر ...

16 سپتامبر 2016 ... پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره
نوجوانان بزهکار. این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده ...

تاثير مشاوره راه حل محور بر خود كارآمدي دانش آموزان - انجمن علمی

تاثير مشاوره راه حل محور بر خود كارآمدي دانش آموزان - انجمن علمیانجمن علمی ... درمان راه
حل محور يكي از انواع درمانهاي كوتاه مدت است كه بر يافتن راه حل توسط مراجع با كمك
درمانگر .... فرضیه تحقیق: مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر افزایش خوکارامدی
دانش ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - دانلود فایل

4 ا کتبر 2016 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار || روی دکمه ادامه مطلب کلیک ...

تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع – فایل می

25 دسامبر 2016 ... یونی شاپ فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی بخشی از متن اصلی : چکیده هدف ازانجام
این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

دانلود بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع تحت pdf

9 آگوست 2016 ... دانلود بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع تحت pdf. سه شنبه 19 ... (احمدی ???
?) هدف رویکرد مراجع محوری با سایر رویکردهای سنتی تفاوت دارد.

دريافت فايل مشاوره و روان درماني مراجع محوري کارل راجرز - رزبلاگ

23 دسامبر 2016 ... مراجع محوری کارل راجرز *ضمیمه به همراه فایل پاورپوینت راجرز درمانی در ... یک درس ....
96 تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره .

کاملترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

7 دسامبر 2016 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻮری ﮐﺎرل راﺟﺮز - 2017-02-22

ﻣﺸﺎوره و روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻮری ﮐﺎرل راﺟﺮز *ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ راﺟﺮز درﻣﺎﻧﯽ در 28.
اﺳﻼﯾﺪ * ﻓﯿﻠﻢ ... ﭼﮑﯿﺪه ﻫﺪف ازاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻮری.

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - حریر دانلود

20 ا کتبر 2016 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

رشته مهندسی معدن – مجتمع مجازی آنلاین بازاریابی و فروش تحقیق و ...

12 فوریه 2017 ... این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به .... تأثیر
مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار.

دانلود تحقیق اختلالات زبان و گفتار - بدانید 98

... تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار ...
AMD به صورت رسمی ویژگی‌ها، قیمت و زمان عرضه سه پردازنده جدید از خانواده Ryzen 7
را ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان ...

برچسب ها: تحقیق تأثیرمشاوره گروهی شیوه مراجع محوری تغییر خودپنداره نوجوانان
بزهکار میزان تأثیرپذیری خودپنداره طلاق والدین سن سطح سواد درآمد ...

مقایسة تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به ...

این پژوهش با هدف مقایسة تاثیر مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان
... دانشگاه کردستان بود که از این جامعه ۳۶ دانشجو به شیوة تصادفی انتخاب شدند. ...
شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه ۱۲ نفری (گروه مذهب محور و درمان ...
مراجع. انیسی، جعفر.، فتحی آشتیانی، علی.، سلیمی، سید حسین و احمدی، خدابخش(
1383).

کاملترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

3 ژانويه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار || روی دکمه ادامه مطلب کلیک ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری – یاهو مارکت

28 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات : ۹۶ صفحه – قالب بندی : word چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص
کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد راه‌حل-محور بر بهبود خودكارآمدي ...

خلاصه : مشاوره راه حل- محور مبتنی بر به کارگیری نقاط قوت وتواناییهای مراجع است
که به وضوح با شیوه مدارس که مبتنی بر یادگیری‌است، هماهنگی دارد. ... و آزمایش
تقسیم شدند، جهت بررسی تاثیر مشاوره گروهی بارویکرد راه حل - محور، این روش مشاوره
ای در ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - پرشین مقاله

هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این
شرح می ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری – یاهو شاپ

28 ا کتبر 2016 ... تعداد صفحات : ۹۶ صفحه – قالب بندی : word چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص
کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

مقایسة تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به ...

این پژوهش با هدف مقایسة تاثیر مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان
... دانشگاه کردستان بود که از این جامعه ۳۶ دانشجو به شیوة تصادفی انتخاب شدند. ...
شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه ۱۲ نفری (گروه مذهب محور و درمان ...
مراجع. انیسی، جعفر.، فتحی آشتیانی، علی.، سلیمی، سید حسین و احمدی، خدابخش(
1383).

مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز | شیبا آرتیکل

7 فوریه 2017 ... مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز ... *ضمیمه به همراه فایل پاورپوینت راجرز
درمانی در 28 اسلاید ... برترین فایل پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با
رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع ...

دبستانی پیش کودکان اضطراب و ترس بر محوری مراجع شیوه به گروهی ...

28 سپتامبر 2016 ... تا. 269 http://ch.sbmu.ac.ir. اثربخشی. بازی. درمانی. گروهی. به. شیوه. مراجع. محوری.
بر. ترس. و. اضطراب. کودکان. پیش. دبستانی. هدی سادات موسوی. 1.

فهرست طرح ها و پايان نامه هاي موجود در مركز(7) - چکیده پایان نامه های مرکز ...

بررسي شيوه مديريت و ارتباط آن با رضايت شغلي معلمان در مدارس ابتدايي .....
بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه مراجع محوري در تغيير خود پنداره ي نوجوانان
بزهكار ... بررسي تاثير مشاوره(تربيتي-تحصيلي) مشاوران دبيرستان هاي دخترانه و
...

دانلود تحقیق اختلالات زبان و گفتار - بدانید 98

... تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار ...
AMD به صورت رسمی ویژگی‌ها، قیمت و زمان عرضه سه پردازنده جدید از خانواده Ryzen 7
را ...

بررسی تأثیر مشاوره فردی و گروهی با استفاده از ... - آموزش و ارزشیابی

به منظور تعیین میزان اثر بخشی مشاوره‌ی فردی و گروهی براساس تئوری معکوس در ...
بررسی تأثیر مشاوره فردی و گروهی با استفاده از تئوری معکوس در کاهش استرس .....
بیان مباحث مقدماتی، ارائة محور بحث) مرحله‌ای ادامه (آموزش و تمرین حالت‌های چهارگانه و
..... and Summers. 2- Jacobson. 3- Males. 4- Martins. 1- Lionel coudyron. مراجع ...

پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی و سبک های مقابله ای بر خودپنداره ...

شیوه های مقابله با استرس ناشی از اهمال کاری تحصیلی ، کمال گرایی و . مبانی نظری
.... پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره

کاملترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

3 ژانويه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار || روی دکمه ادامه مطلب کلیک ...

کاملترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

7 دسامبر 2016 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

خرید آنلاین تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - ساخت وبلاگ

7 نوامبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک ...

دانلود تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

محقق گرامی،شما با جستجوی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثیر
مشاوره گروهی به ...

پروپوزال اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوریشفیع ...

4 روز پیش ... پروپوزال اثر بخشي مشاوره شغلي مبتني بر رويکرد چند محوری(شفیع آبادی)بر
بلوغ ... به سایت ما برای دانلود پروپوزال تأثیر مشاوره گروهی مبتني بر رويکرد ...
تنها مرجع تخصصی و مجاز با آخرین اطلاعات به روز در آموزش و پرورش ...

پایان نامه ی بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر ...

2 سپتامبر 2016 ... هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید ...

اثـر بخـشی معنا درمانی به شیوه گروهـی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش ...

مقایسه اثر بخشی درونی زوج درمانی رفتاری- شناختی، و هیجان محور بر افسردگی، ...
تأثیر مشاوره گروهی به شیوه‌ معنا درمانی در افزایش امید به زندگی معلولین نخاعی ...