دانلود رایگان


تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست

دانلود رایگان
تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوریچکیده
هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این شرح می باشد:
فرضیه اول : مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست.
فرضیه دوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وسطح سواد رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ودرآمد رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وسن رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وطلاق والدین رابطه وجود دارد.
این پژوهش آزمایشی است وجامعه آماری آن کلیه نوجوانان بزهکار هستند که درکانون اصلاح وتربیت استان بوشهر نگه داری می شوند از16 نوجوان بزهکاری که دراین مرکز حضورداشتند 8 نفربه عنوان گروه شاهد و8 نفر آزمایش تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون برای هردوگروه اجرا شد وبعد ازاجرای پیش آزمون اعضای گروه
آزمایش در7 جلسه وبه مدت 60 دقیقه مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری انجام شد وسپس پس آزمون برای هردوگروه اجرا شد. ابزار اندازه گیری دراین تحقیق پرسشنامه خودپنداره راجرزبود.داده های حاصل بوسیله آزمون t مستقل وضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن براون مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج واطلاعات بدست آمده نشان می دهد که بین دوگروه آزمایش وشاهد درعامل خودپنداره تفاوت معنا داری وجود دارد.
تعداد صفحات 99 word
چکیده
فصل اول : کلیات طرح
مقدمه
بیان مسئله
سؤالات پژوهش
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات
تعریف عملیاتی خودپنداره
تعریف عملیاتی نوجوانی
بزهکار
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نظریه های مراجع محوری
روان درمانی مراجع محوری
روان درمانی
اهداف مشاوره گروهی
فرآیند درمان و رابطه درمانی
تعاریف خودپنداره
شکل گیری خودپنداره
بزهکاری
نوجوان بزهکار کیست؟
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
علل و عوامل کلی بزهکاری
عوامل مؤثر در بزهکاری
نقش عوامل محیطی در بزهکاری
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
دستورالعمل اجرایی آزمون
روایی
پایایی
فرایند درمان
شرایط ایجاد رابطه
مراحل مشاوره گروهی مراجع محوری
روش ­های آماری تحلیل داده­ ها
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها
بررسی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه بر اساس آمار توصیفی
توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب سن آن ها
توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب میزان تحصیلات آن ها
توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت طلاق در خانواده آن ها
توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها
توزیع فراوانی آزمودنی های گروه آزمایش بر حسب خود پنداره آنها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون
تحلیل یافته ها بر اساس آمار استنباطی
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
نتایج حاصل از آمار توصیفی
نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
پیشنهادات
محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
پیوست
پرسشنامه ها
جدول ٤-١: توزيع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن آن ها 47
جدول ٤-٢: توزيع فراوانی آزمودنی ها بر حسب میزان تحصیلات آن ها 48
جدول ٤-٣: توزيع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت طلاق درخانواده آنها 48
جدول ٤-٤: توزيع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها 49
جدول 4-5: توزيع فراوانی آزمودنی ها ی گروه آزمایش بر حسب خود پنداره آنها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون 50
جدول 4-6: توزيع فراوانی آزمودنی های گروه شاهد برحسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون 51
جدول4-7: مقايسه ميانگين تفاضل پس آزمون از پیش آزمون خود پنداره گروه گواه با گروه آزمایش 52
جدول4-8: همبستگی بین میزان تاثیر پذیری خودپنداره از مشاوره گروهی به شیوه مرجع محوری و سطح سواد 53
جدول4-9: همبستگی بین میزان تآثیر پذیری خودپنداره از مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری و سن 54
جدول4-10: همبستگی بین میزان تأثیر پذیری خودپنداره از مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری و وضعیت اقتصادی 55
جدول4-11: مقايسه ميانگين خودپنداره ( تفاضل پس آزمون از پیش آزمون گروه گواه با گروه آزمایش) بر حسب وجود طلاق در خانواده 56


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری


پایان نامه تأثیرمشاوره گروهی


اهداف مشاوره گروهی


تعاریف خودپنداره


عوامل مؤثر در بزهکاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان ...

برچسب ها: تحقیق تأثیرمشاوره گروهی شیوه مراجع محوری تغییر خودپنداره نوجوانان
بزهکار میزان تأثیرپذیری خودپنداره طلاق والدین سن سطح سواد درآمد ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - حریر دانلود

20 ا کتبر 2016 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ... - موج‌مقاله!

11 مارس 2016 ... تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار دسته:
علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد ...

کاملترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

3 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره
نوجوانان بزهکار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ...

The Effectiveness of Group Counseling Based on Rational ... - SID

پژوهش هاي متعدد دیگر نشان دهنده تأثیر مشاوره گروهي به شیوه هاي شناختي، رفتاري
بر ... روي مراجع محوري در افزایش خودپنداره دانشجویان مشخص گردید که مشاوره گروهي.

خرید و دانلود تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - رویال مقاله

14 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره
نوجوانان بزهکار)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از ...

تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری - تخفیفستان فایل

12 ژانويه 2017 ... تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری. چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن
تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان ...

دانلود بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع تحت pdf

9 آگوست 2016 ... دانلود بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع تحت pdf. سه شنبه 19 ... (احمدی ???
?) هدف رویکرد مراجع محوری با سایر رویکردهای سنتی تفاوت دارد.

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان
بزهکار - دانلود فایل · + نوشته شده در 2016-09-24ساعت 09:42: توسط مریم | نظر ...

A study of effectiveness of solution-focused brief ... - مجله علمی پژوهشی

ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت رﻓﺘﺎري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ درﻣ. ﺎﻧﮕﺮ و. ﻣﺮاﺟﻊ. ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ. ﺷﻮد. 9(،. ).
درﻣﺎن راه ﺣﻞ. ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره. ﮔﺮوﻫﯽ راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ... ﻣﺤﻮر. در. ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر
رواﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ. اﺳﺖ. (،. 22. ). ﮐﻮرﮐﻮران. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه راه. ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ درﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
...

برترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

13 دسامبر 2016 ... محقق گرامی،شما با جستجوی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثیر ...

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در کاهش ...

13 آوريل 2010 ... بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب و ... ما در
این پژوهش از مشاورة گروهی به شیوه شناختی – رفتاری۳ برای کاهش اضطراب ..... از جمله
درمانهای غیر مستقیم مثل درمان مراجع- محوری مورد ارزیابی قرار دهند.

دانلود پایان نامه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

27 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ... میزان تاثیر پذیری خودپنداره از
مشاوره گروهی به شیوه مرجع محوری و سطح سوادفرضیه ۳ :جدول۴-۹: ...

اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای در ... - مطالعات زن و خانواده

گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت آموزش تحلیل ارتباط محاورهای قرار گرفتند. ...
تأثیر مشاوره گروهی به شیوه تحلیل رفتار متقابل در افزایش مهارت های ارتباطی، درک
دیگران و ..... [23] Ciarrochi, Chan & Bajgar · [24] LePage & Crowther. مراجع ... «
مقایسه اثر بخشی دو رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) و راه حل محور در تغییر سطح
...

برترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

13 دسامبر 2016 ... محقق گرامی،شما با جستجوی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثیر ...

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر ...

16 سپتامبر 2016 ... پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره
نوجوانان بزهکار. این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده ...

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ...

25 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه : تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. یک صفحه از متن پایان نامه فقط
برای نمونه : نظریه های مراجع محوری. رویکرد مراجع محوری به مفاهیم ...

بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری

2 نوامبر 2016 ... تعریف نظری مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری: ... هدف ازانجام این پژوهش مشخص
کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - تی مقاله

30 ا کتبر 2016 ... اینک شما با جستجوی ((تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره
نوجوانان بزهکار)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -تأثیر مشاوره ...

برترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - جهان مقالات

14 فوریه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثیر ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - حریر دانلود

20 ا کتبر 2016 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - پویان تیک مقاله

6 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره
نوجوانان بزهکار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ...

بررسی تأثیر مشاوره فردی و گروهی با استفاده از ... - آموزش و ارزشیابی

به منظور تعیین میزان اثر بخشی مشاوره‌ی فردی و گروهی براساس تئوری معکوس در ...
بررسی تأثیر مشاوره فردی و گروهی با استفاده از تئوری معکوس در کاهش استرس .....
بیان مباحث مقدماتی، ارائة محور بحث) مرحله‌ای ادامه (آموزش و تمرین حالت‌های چهارگانه و
..... and Summers. 2- Jacobson. 3- Males. 4- Martins. 1- Lionel coudyron. مراجع ...

خرید فایل( تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

7 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره
نوجوانان بزهکار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ...

دانلود پروژه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

دانلود پروژه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ، پروژه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه
مراجع ، تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ، مشاوره گروهی مراجع محوری.

پروژه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع - اسپیناد

پست 'پروژه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع' از بلاگ 'فروشگاه اینترنتی ی' با
ذکر منبع و سایت ... هدف رویکرد مراجع محوری با سایر رویکردهای سنتی تفاوت دارد.

دانلود بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع با word – پی سی دانلود

16 ژانويه 2017 ... دانلود بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع با word دارای 99 صفحه می باشد و ...
هدف رویکرد مراجع محوری با سایر رویکردهای سنتی تفاوت دارد.

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ...

25 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه : تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. یک صفحه از متن پایان نامه فقط
برای نمونه : نظریه های مراجع محوری. رویکرد مراجع محوری به مفاهیم ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - سایت ققنوس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. تأثیر
مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار. چکیده. فصل
اول ...

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر ...

16 سپتامبر 2016 ... پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره
نوجوانان بزهکار. این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده ...

فهرست طرح ها و پايان نامه هاي موجود در مركز(7) - چکیده پایان نامه های مرکز ...

بررسي شيوه مديريت و ارتباط آن با رضايت شغلي معلمان در مدارس ابتدايي .....
بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه مراجع محوري در تغيير خود پنداره ي نوجوانان
بزهكار ... بررسي تاثير مشاوره(تربيتي-تحصيلي) مشاوران دبيرستان هاي دخترانه و
...

اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد راه‌حل-محور بر بهبود خودكارآمدي ...

خلاصه : مشاوره راه حل- محور مبتنی بر به کارگیری نقاط قوت وتواناییهای مراجع است
که به وضوح با شیوه مدارس که مبتنی بر یادگیری‌است، هماهنگی دارد. ... و آزمایش
تقسیم شدند، جهت بررسی تاثیر مشاوره گروهی بارویکرد راه حل - محور، این روش مشاوره
ای در ...

کاملترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

3 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره
نوجوانان بزهکار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ...

آسيب‌شناسي پژوهش‌هاي گروهي مورد مطالعه: طلاب علوم ديني | پژوهش

21 ا کتبر 2012 ... در اين مقاله به مطالعة موردي طلاب حوزة علمية قم پرداخته‌ايم و تفاوت‌هاي ... بررسي و
تحليل داده‌هاي نمونة مورد مطالعه نشان مي‌دهد كه آموزش كار گروهي و ..... بي‌شك سود شخصي در
اين نيست كه «بسياري از مراجع در تحقيقات و درس‌هاي خارجشان از علماي قديم سخن به ...
نبود نهادها و مراكزي كه محور و مركز ارتباط‌دهندة پژوهشگران باشند موجب ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - پرشین مقاله

هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این
شرح می ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید. فرضیه به
این شرح ...

روش تحقیق تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

چکیده. هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید. فرضیه به ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان
بزهکار - دانلود فایل · + نوشته شده در 2016-09-24ساعت 09:42: توسط مریم | نظر ...

مقایسة تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به ...

این پژوهش با هدف مقایسة تاثیر مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان
... دانشگاه کردستان بود که از این جامعه ۳۶ دانشجو به شیوة تصادفی انتخاب شدند. ...
شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه ۱۲ نفری (گروه مذهب محور و درمان ...
مراجع. انیسی، جعفر.، فتحی آشتیانی، علی.، سلیمی، سید حسین و احمدی، خدابخش(
1383).

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - حریر دانلود

20 ا کتبر 2016 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ... - موج‌مقاله!

11 مارس 2016 ... تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار دسته:
علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره ... - 0U0

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار. نوامبر
15, 2015 بدون دیدگاه. تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر ...

) در اﻓﺰاﯾﺶ راه ﺣﻞ ﻣﺪار ( ة ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ ة اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎور SFT

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ. ة. راه ﺣﻞ ﻣﺪار (. SFT. ) در اﻓﺰاﯾﺶ. ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن. ﻃﯿﺒﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ. 1. *،. ﻣﺠﺘﺒﯽ
اﻣﯿﺮي. ﻣﺠﺪ .... اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه راه ﺣﻞ … ... ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ..... زوج
درﻣﺎﻧﯽ راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر در ﻣﻮرد زوﺟﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ،ﮐـﻪ .... در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه راه ﺣـﻞ
ﻣـﺪار.

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - ایران دانشجو

25 فوریه 2017 ... جهت دانلود و مشاهده توضيحات فايل * تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار * روی دکمه زير کليک کنيد .

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار دسته:
علوم تربیتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات
...

) در اﻓﺰاﯾﺶ راه ﺣﻞ ﻣﺪار ( ة ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ ة اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎور SFT

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ. ة. راه ﺣﻞ ﻣﺪار (. SFT. ) در اﻓﺰاﯾﺶ. ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن. ﻃﯿﺒﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ. 1. *،. ﻣﺠﺘﺒﯽ
اﻣﯿﺮي. ﻣﺠﺪ .... اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه راه ﺣﻞ … ... ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ..... زوج
درﻣﺎﻧﯽ راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر در ﻣﻮرد زوﺟﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ،ﮐـﻪ .... در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه راه ﺣـﻞ
ﻣـﺪار.

مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز | شیبا آرتیکل

7 فوریه 2017 ... مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز ... *ضمیمه به همراه فایل پاورپوینت راجرز
درمانی در 28 اسلاید ... برترین فایل پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با
رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع ...

مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز | جی پریم مقاله

20 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز وارد شده اید. ... *
ضمیمه به همراه فایل پاورپوینت راجرز درمانی در 28 اسلاید ... پایان نامه مشاوره بررسی
تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری ...

دریافت فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

18 ژانويه 2017 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم نام محصول دانلودی: تأثیر مشاوره
گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار

رویکرد کوتاه مدت راه‌حل محور برای کاهش گرایش به طلاق در زنان و مردان ...

30 سپتامبر 2010 ... ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ. ﻣﺸﺎور ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد . روش. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ و در آن از ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ
آزﻣﻮن دو ﮔﺮوه. ﺷﺎﻣﻞ ... روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق، ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 08/
07/ ... در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ..... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ.

دانلود تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

محقق گرامی،شما با جستجوی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثیر
مشاوره گروهی به ...

روش تحقیق تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

چکیده. هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید. فرضیه به ...

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در کاهش ...

13 آوريل 2010 ... بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب و ... ما در
این پژوهش از مشاورة گروهی به شیوه شناختی – رفتاری۳ برای کاهش اضطراب ..... از جمله
درمانهای غیر مستقیم مثل درمان مراجع- محوری مورد ارزیابی قرار دهند.

The Effectiveness of Group Counseling Based on Rational ... - SID

پژوهش هاي متعدد دیگر نشان دهنده تأثیر مشاوره گروهي به شیوه هاي شناختي، رفتاري
بر ... روي مراجع محوري در افزایش خودپنداره دانشجویان مشخص گردید که مشاوره گروهي.

تاثير مشاوره راه حل محور بر خود كارآمدي دانش آموزان - انجمن علمی

تاثير مشاوره راه حل محور بر خود كارآمدي دانش آموزان - انجمن علمیانجمن علمی ... درمان راه
حل محور يكي از انواع درمانهاي كوتاه مدت است كه بر يافتن راه حل توسط مراجع با كمك
درمانگر .... فرضیه تحقیق: مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر افزایش خوکارامدی
دانش ...

برترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - جهان مقالات

14 فوریه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثیر ...

روش تحقیق تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

چکیده. هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید. فرضیه به ...

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در کاهش ...

13 آوريل 2010 ... بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب و ... ما در
این پژوهش از مشاورة گروهی به شیوه شناختی – رفتاری۳ برای کاهش اضطراب ..... از جمله
درمانهای غیر مستقیم مثل درمان مراجع- محوری مورد ارزیابی قرار دهند.

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره ... - 0U0

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار. نوامبر
15, 2015 بدون دیدگاه. تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - سایت ققنوس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. تأثیر
مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار. چکیده. فصل
اول ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری - به روز فایل

10 فوریه 2017 ... تعداد صفحات : ۹۶ صفحه – قالب بندی : word چکیده هدف ازانجام این پژوهش مشخص
کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره ...

تاثير مشاوره راه حل محور بر خود كارآمدي دانش آموزان - انجمن علمی ...

انجمن علمی دانشجویی راهنمایی و مشاوره - تاثير مشاوره راه حل محور بر خود كارآمدي ...
درمان راه حل محور يكي از انواع درمانهاي كوتاه مدت است كه بر يافتن راه حل توسط مراجع با
كمك .... فرضیه تحقیق: مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر افزایش خوکارامدی دانش ...

مقایسة تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به ...

این پژوهش با هدف مقایسة تاثیر مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان
... دانشگاه کردستان بود که از این جامعه ۳۶ دانشجو به شیوة تصادفی انتخاب شدند. ...
شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه ۱۲ نفری (گروه مذهب محور و درمان ...
مراجع. انیسی، جعفر.، فتحی آشتیانی، علی.، سلیمی، سید حسین و احمدی، خدابخش(
1383).

بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل محوربرخودتنظیمی دانش اموزان

بطوریکه بجای تمرکز برعلتها به راه حل ها درزمان حال ونقاط قوت مراجع اشاره دارد. راهبرد
یادگیری ... مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر خود تنظیمی دانش اموزان دختر دوره.

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان
بزهکار - دانلود فایل.

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید. فرضیه به
این شرح ...

دریافت فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

دریافت فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان
بزهکار - پرداخت و دانلود آنی.

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار دسته:
علوم تربیتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات
...

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر ...

16 سپتامبر 2016 ... پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره
نوجوانان بزهکار. این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده ...

یک فایل،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی تحقیق ...

بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت ... هدف پژوهش حاضر
بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي
اضطراب كودكان داراي .... هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به
شیوه مراجع.

Sheet1 - دانشگاه پیام نور

16, علوم تربیتی, نادره بحری, سحر معروفی 2 جلد, تاثیر مشاوره گروهی به شیوه های
مراجع محور در تغییر خود پنداره, 10. 17, علوم تربیتی, نادره بحری, سجاد طایی سقر ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار دسته:
علوم تربیتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات
...

برترین فایل تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

13 دسامبر 2016 ... محقق گرامی،شما با جستجوی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثیر ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان
بزهکار - دانلود فایل · + نوشته شده در 2016-09-24ساعت 09:42: توسط مریم | نظر ...

یک فایل،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی تحقیق ...

بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت ... هدف پژوهش حاضر
بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي
اضطراب كودكان داراي .... هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به
شیوه مراجع.

پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی و سبک های مقابله ای بر خودپنداره ...

شیوه های مقابله با استرس ناشی از اهمال کاری تحصیلی ، کمال گرایی و . مبانی نظری
.... پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره

تاثير مشاوره راه حل محور بر خود كارآمدي دانش آموزان - انجمن علمی ...

انجمن علمی دانشجویی راهنمایی و مشاوره - تاثير مشاوره راه حل محور بر خود كارآمدي ...
درمان راه حل محور يكي از انواع درمانهاي كوتاه مدت است كه بر يافتن راه حل توسط مراجع با
كمك .... فرضیه تحقیق: مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر افزایش خوکارامدی دانش ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ...

برترین پکیج تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان
بزهکار - دانلود فایل · + نوشته شده در 2016-09-24ساعت 09:42: توسط مریم | نظر ...

خرید و دانلود تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - رویال مقاله

14 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره
نوجوانان بزهکار)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از ...

دانلود مقاله تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری | فروشگاه فایل

15 ژانويه 2017 ... چکیده. هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع. محوری
درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا ...

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ... - سایت ققنوس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. تأثیر
مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار. چکیده. فصل
اول ...

ﭼﮑﯿﺪه - مشاوره و روان درمانی خانواده

اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ در ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺴﻪ درﻣـﺎن راه ﺣـﻞ ﻣـﺪار ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ي ..... ﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷـﻮد، ﻣﺮاﺟـﻊ و درﻣـﺎﻧﮕﺮ ﻗـﺪم ﺑـﻪ ﻗـﺪم ﺑـﻪ ﻃـﺮف آن. ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. (دﺷﺎزر،. 1982. ، ﻧﻘﻞ از.

اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای در ... - مطالعات زن و خانواده

گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت آموزش تحلیل ارتباط محاورهای قرار گرفتند. ...
تأثیر مشاوره گروهی به شیوه تحلیل رفتار متقابل در افزایش مهارت های ارتباطی، درک
دیگران و ..... [23] Ciarrochi, Chan & Bajgar · [24] LePage & Crowther. مراجع ... «
مقایسه اثر بخشی دو رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) و راه حل محور در تغییر سطح
...

PDF: مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز | 1396!

ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی روان درﻣﺎﻧﯽ ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﯿﻮه ﻣﺮاﺟﻊﻣﺤﻮری ﺑﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺎر ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ...
2015-06-07 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻮری درﺗﻐﯿﯿﺮﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر q.

دانلود پایان نامه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

27 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ... میزان تاثیر پذیری خودپنداره از
مشاوره گروهی به شیوه مرجع محوری و سطح سوادفرضیه ۳ :جدول۴-۹: ...

دانلود پروژه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

دانلود پروژه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ، پروژه تأثیرمشاوره گروهی به شیوه
مراجع ، تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع ، مشاوره گروهی مراجع محوری.

پایان نامه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

پرسشنامه رضایت شغلی JDI در ۶ ص word

دانلود نرم افزار تعمیرکار منزل

دانلود پاورپوینت كاربرد و پتانسيل‌هاي بالقوه

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان FPGA و آموزش زبان

تحقیق درباره بیماری سل

محاسبه ی انتگرال دوهامل دیوهامل سازه یک درجه

دانلود رایگان کتاب نارنجی اوشو pdf

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک مکانیک

نقد نمایشنامه Becket or The Honour of God by Jean Anouilh