دانلود رایگان


دانلود بررسی مسئولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود بررسی مسئولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی

دانلود رایگان
دانلود بررسی مسئولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونیچکیده
مسووليت مدنی دولت با پيش فرض قرار دادن نقش مستقيم دولت در مديريت اقدامات پزشکی در بيمارستان های دولتی و احتمال نقش مستقيم دولت در ابتلای افراد به اين بيماری ها و هم چنين مد نظر قرار دادن نقش دولت در سلامت عمومی، محور اصلی است. که مبنای مسووليت مدنی دولت بر اساس نظریه های تقصیر، بدون تقصیر، خطر و میانه و قواعد فقهی و همچنین مسوولیت دستگاه متولی تولید خون و فرآورده های خونی آلوده در برابر آسیب دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد. شيوع بيماري هاي ويروسي خطرناك (همچون ايدز و هپاتيت) در اواخر قرن گذشته و امكانانتقال آنها از طريق تزريق فراورده های خونی به بیماران مسووليت ناشياز انتقال فراورده خونی آلوده را مطرح كرده است. در جريان انتقال خون عوامل متعددي دخا لت دارند و ممكن است مسوول باشند و مسووليت هر يك تابع قواعد خاص است. مراكز انتقال خون، مراكز درماني كه خون در آنجا به بيمار تزريق شده، پزشكي كه انتقال خون یا فراورده خونی را تجويز نموده يا آن را تزريق مي كند. عامل حادثه اي كه سبب جراحت زيان ديده و نياز او به تزرق خون یا فراورده خونی شده و بالاخره دولت به اعتبار اينكه تهيه و توزيع فرآورده هاي خوني يك خدمت عمومي محسوب میشود. مراكز انتقال خون يك نوع تعهد ايمني (از نوع تعهد به نتيجه) دارند. ومتعهدند خوني را (يا فرآورده خوني) ارايه و توزيع نمايند كه از هر نوع آلودگي عاري باشد. بنابراين اگر كشف شود كه خون یا فراورده های ارايه شده آلوده بوده، آنها مسوولند مگر اينكه ثابت نمايند عامل خارجي سبب آلودگي خون یا فراورده های خونی شده است. هر گاه بعد از تزريق خون یا فراورده خونی به شخص، آثار و علايم ابتلا به بيماري (نظير ايدز، هپاتيت) كه امكان انتقال آن از طريق خون و فراورده های خونی وجود داشته باشد. آشكار گردد و ثابت نشود كه عاملي غير از خون علت ابتلاي به بيماري بوده است. فرض مي شود كه خون یا فراورده تزريق شده عامل بيماري بوده ا ست. و دولتبایدبر اساس ماده 11 قانون مسوولیت مدنی جبران خسارت نماید.
کلیات (طرح تحقیق)
مقدمه
دراین فصل به کلیات طرح تحقیق، بیان مسئله واینکه در این موضوع قبلا"تحقیقی صورت گرفته یا خیر؟ و همچنین طرح پرسشهای در خصوص موضوع مورد بحث و رسیدن به جواب آنها در نتیجه گیری و همچنین ارائه فرضیاتی در راستای تحقیق و شیوه های جمع آوری اطلاعات، ساختارو کاربرد آن در دستگاههای مختلف و اهداف کاربردی می پردازد.
پیشینه موضوع
سابقا"در خصوص مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی تحقیقات ذیل انجام شده است.
1- مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، نویسنده دکتر محمود کاظمی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 37 شماره 3 پائیز 1386 صفحات 207 تا240
2-روش های جبران خسارت در مسوولیت مدنی، دکتر بیژن حاجی عزیزی، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36 دی 1380
3- رویکردهای جبران خسارت ناشی از خطا های مدنی مرگ آفرین، مطالعه تطبیقی در حقوق مسوولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا، ترجمه سعید حبیبا وعلیرضا صالحی فر، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392 صفحات 63تا 98
4-مطالعه تطبیقی مسوولیت ناشی از خونهای آلوده درنظام حقوقی ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق پزشکی، بهار 1388، جلد 3، شماره 8، صفحات 92-61
پرسش ها
الف- پرسش اصلی تحقیق:(مسأله تحقیق):مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی فراورده های خونی چگونه قابل تبیین می باشد؟
ب-پرسش های فرعی تحقیق
1- آیا در آلودگی فراورده های خونی جبران خسارت معنوی ممکن است؟
2- مبنای نظریه کارشناسی در خصوص پرداخت خسارت به بیماران چیست؟
3-آیا مسوولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بیماران از نظر تولیدات داخلی با تولیدات خارجی قابل تفکیک می باشد؟
4- نقش شرکت های بیمه مسوولیت مدنی بر پرداخت خسارت به اینگونه بیماران چیست؟ در صورت بیمه نمودن خون و فراورده های خونی در اثر آلودگی احتمالی ناشی از فراورده های خونی آیا شرکت های بیمه جبران خسارت می کنند؟.
فرضیه اصلی
مبنای نظری مسوولیت مدنی دولت از باب قواعد فقهی، قانون مسوولیت مدنی و سایر قوانین ناشی از آلودگی فراورده های خونی که هیچ ضرری بی جبران نماند.
فرضیه های فرعی
1- دولت در خصوص آلودگیهای خونی هم با منشاء داخلی ملزم به جبران خسارت است و هم در فراورده های وارداتی با منشاء خارجی نیز مسوولیت دارد. در هر دو صورت دولت ملزم به جبران خسارت است.
2- بیماران آلوده برای جبران خسارت خود باید طرح دعوی کنند و دولت خارج از سیستم قضائی خسارات وارده به آنها را می تواند جبران نماید. دولت می تواند صند وقی به منظور حمایت بیماران تشکیل دهد و یا از طریق مراجع قضائی خسارات بیماران را پرداخت نماید.
3- جبران خسارت بیماران موصوف از جنبه مادی است و امکان جبران خسارت معنوی نیز وجود دارد.
4- تشکیل صندوق حمایت از بیماران در کاهش مسوولیت دولت و جلو گیری از طرح دعاوی در مراجع قضائی مبنی بر پرداخت خسارات نقش دارد.
5-بیمه کردن خون و محصولات خونی برآرامش و کاهش مسوولیت سازمان انتقال خون ایران نقش دارد.
اهداف تحقیق
(شامل اهداف علمی، کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق).
1- تبیین مسوولیت مدنی دولت در جهت تامین حقوق بیمارانی که از خون های آلوده دچار ضرر شده اند.
2- افزایش آگاهی مردم به حقوق خود.
3- کمک به ترویج حقوق پزشکی در کشور.
4- تشکیل صندوق های حمایت از بیماران از سوی دولت بدون آراء قضائی خسارات آنها جبران شود
5- هدف کاربردی بیان نام بهره وران(اعم ازمؤسسات آموزشی واجرایی وغیره).
6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7- سازمان انتقال خون ایران
8- محاکم حقوقی دادگستری
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای، اسنادی است.
روش گرد آوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.
ابزار گرد آوری اطلاعات
بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسي و گردآوري منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نكته برداري استفاده خواهد شد. بدين صورت كه بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظيم خواهد شد.
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظيم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی، تحلیلی انجام خواهد گرفت.
ساختار تحقیق
منطق و تسلسل موضوعات این پژوهش به به ترتیب زیر می باشد.
این تحقیق از 3 فصل تشکیل شده که به ترتیب ابتدا فهرست، چکیده، کلیات (طرح تحقیق) فصل اول مباحث مختلف راجع به مسوولیت مدنی دولت، فصل دوم در خصوص مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فراورده های خونی در ایران و بعضی از کشورها، فصل سوم شیوه های جبران خسارت در مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فرآوزرده های خونی، جبران عینی و جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه، نتیجه گیری، پیشنهاد، پیوست ها، کتاب شناسی، اشاره شده است.دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فان وسرگرمی

متن آهنگ جدید مسعود صادقلو و مهدی حسینی بنام رفت : رفت دل من رفت مگه از دست نگاهت میشه ...

معماری پایدار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست ...

تسنیم - akairan.com

خروج واگن‌های فرسوده از شبکه ریلی/ خرید ۶هزار واگن، در دستور کار سیل جوابیه ها و ...

پایان نامه های دانشجویی | سازمان بنادر و دریانوردی

دانشجو مستلزم است یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه به همراه پایان‌نامه به مرکز ارائه دهد.

مرکز پژوهشها - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌ماده 1 ...

تسنیم - akairan.com

خروج واگن‌های فرسوده از شبکه ریلی/ خرید ۶هزار واگن، در دستور کار سیل جوابیه ها و ...

مجموعه قوانین - سایت شخصی آقای صفرنژاد - وکیل …

آئین نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

یکی از مهمترین مشکلاتی که دامنگیر ساکنان یک مجتمع مسکونی است اینکه برخی ساکنان ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کشور ایران با دارا بودن 80 میلیون نفر از نظر جمعیت در رتبه 16ام جهان قرار دارد!به استناد ...

دانلود\"رایگان\"پایان …

دانلود پایان نامه رشته حقوق\ ... مقدمه: تاریخ روزه ، برای اولین بار در اسلام به سال ۶ ه.ق ...

متن کامل قانون اساسی آمریکا

قانون اساسی کشور آمریکا ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر ...

دانشکده روانشناسی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

عصر ايران - asriran

اگر از آن دسته افرادی هستید که باید از راه دور مراتب کاری خود را چک کنید یا بخشی از ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

یکی از مهمترین مشکلاتی که دامنگیر ساکنان یک مجتمع مسکونی است اینکه برخی ساکنان ...

دانشکده روانشناسی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

عصر ايران - asriran

اگر از آن دسته افرادی هستید که باید از راه دور مراتب کاری خود را چک کنید یا بخشی از ...

خبرگزاری ایسنا - akairan.com

خبرگزاری ایسنا خوزستان,خبرگزاری ایسنا گیلان,خبرگزاری ایسنا خراسان رضوی,خبرگزاری ...

فان وسرگرمی

متن آهنگ جدید مسعود صادقلو و مهدی حسینی بنام رفت : رفت دل من رفت مگه از دست نگاهت میشه ...

تسنیم - akairan.com

خروج واگن‌های فرسوده از شبکه ریلی/ خرید ۶هزار واگن، در دستور کار سیل جوابیه ها و ...

آموزش و پرورش ایران وجهان

از اینکه چند لحظه ای از وقت گرانبهایتان را در وبسایت آموزش و پرورش ایران و جهان ...

دانلود\"رایگان\"پایان …

دانلود پایان نامه رشته حقوق\ ... مقدمه: تاریخ روزه ، برای اولین بار در اسلام به سال ۶ ه.ق ...

متن کامل قانون اساسی آمریکا

قانون اساسی کشور آمریکا ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کشور ایران با دارا بودن 80 میلیون نفر از نظر جمعیت در رتبه 16ام جهان قرار دارد!به استناد ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کشور ایران با دارا بودن 80 میلیون نفر از نظر جمعیت در رتبه 16ام جهان قرار دارد!به استناد ...

دانلود فایل pdf پروژه مبانی برنامه ریزی کالبدی

تحقیق درمورد پروین اعتصامی

بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد

دانلود تحقیق در مورد فیبر نوری

تحقیق درباره ارتباط از نظر ارسطو

پایان نامه و تحقیق پیرامون ارزشيابي شخصيت كودكان

آشنايي با سازمان بهزيستي كشور

دانلود پروژه اكولوژي ويروس ها

طرح توجیهی تاسيس واحد زود بازده

دانلود برنامه آموزش ۰ تا ۱۰۰ پرورش شترمرغ