دانلود رایگان


تحليل روسازي انعطاف پذير - دانلود رایگاندانلود رایگان تحليل روسازي انعطاف پذير روسازي‌هاي انعطاف‌پذير را مي‌توان با استفاده از تئوري چند لايه‌اي برميستر تحليل كرد. عمده‌ترين فرض تئوري فوق بي‌نهايت بودهر يك از

دانلود رایگان
تحليل روسازي انعطاف پذيرچكيده
روسازي راه به دليل قدمت ديرينه اي كه در جهان و نيز در ايران دارد. همواره از ديرباز مورد توجه مهندسين بوده است. به تدريج و با شكل گيري قالب استاندارد براي روسازي هاي انعطاف پذير و صلب، لزوم تهيه برنامه هاي كامپوتري و تحليل عددي روسازي ها جهت صرف زمان كمتر و بررسي دقيق تر كاملاً اجتناب ناپذير مي نمود. در اين پروژه سعي بر آن بوده است كه روسازي انعطاف پذير آسفالتي تحت اثر بارگذاري قائم در بالاي رويه مورد بررسي قرار گرفته و توسط تئوري الاستيسيته و فرض ساده كننده روشش برميستر جهت مدل لايه اي، تئوري رياضي مربوط بسط داده شده و پايه هاي يك برنامه كامپيوتري براساس آن شكل گرفته است.
نرم افزارهايي كه با بهره جستن از تئوري لايه اي اقدام به تحليل رفتار خاك و محاسبه تنش ها و تغيير مكان ها مي نمايند. همگي ملزم به رعايت فرضيات و قوانين خاص تئوري لايه اي هستند. اين شرايط بعضاً محدود كننده ممكن است باعث تقريب هاي كوچك و يا بزرگي در جواب هاي نهايي سيستم گردد.
روسازي هاي انعطاف پذير را مي توان با استفاده از تئوري چند لايه اي برميستر تحليل كرد. عمده ترين فرض تئوري فوق بي نهايت بودن هر يك از لايه ها در صفحه افقي است در اين روش براي محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوري، يك تابع تنش فرض مي شود كه بايد معادلات ديفرانسيل سازگاري و همچنين شرايط پيوستگي و مرزي را ارضاء كند. سپس از محاسبه اين تابع تنش، مي توان تنش ها و جابه جايي ها را به دست آورد.
يافتن راه حل رياضي مناب براي تحليل روسازي، آشنايي كامل با مفاهيم و فرضيات اين روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغيرهاي مسئله، تدوين پايه هاي نرم افزار كامپيوتري جهت ورود اطلاعات اين روش رياضي به كامپيوتر و ساختن يك محيط User friendly براي كنترل ورودي هاي برنامه و ايجاد امكان هر گونه توسعه آتي در پيكره نرم افزار اهم از مواردي است كه در اين پروژه بدان توجه شده است.
تعداد صفحات 113 word
فهرست عناوين
عنوان صفحه
فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي.................................................................. 16........
1-1- مقدمه......................................................................................................................................... 17
1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي............................................................................ 17
1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي ها.................................................................................................. 20
1-4- روسازي هاي انعطاف پذير............................................................................................................ 21
1-5- خلاصه و نتيجه گيري................................................................................................................... 22
فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر ...................................................................................................................... 23
1- مقدمه ..................................................................................................................................... 24
2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها.................................................. 25
3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي ........................................................................................ 26
4- انتخاب مدل و روش تحليل...................................................................................................... 29
4-1 - مدل هندسي روسازي........................................................................................................ 29
4-2 – بارگذاري.......................................................................................................................... 31
4-3 - مدل تعيين عمر روسازي ها ................................................................................................ 33
5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي ............................................. 33
5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)............................................................ 34
5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)............................................. 35
5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)............................................ 37
6- خلاصه و نتيجه گيري............................................................................................................... 39
فصل سوم: روش هاي تحليل روسازي هاي انعطاف پذير........................................... 41
3-1- مقدمه......................................................................................................................................... 42
3-2- حل سيستم هاي لايه اي با استفاده از تئوري چند لايه اي................................................................. 42
3-1-1- معادلات پايه........................................................................................................................... 44
3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي........................................................................................................ 47
3-3- حل سيستم هاي لايه اي با استفاده از روش اجزاء محدود.............................................................. 50
3-4- مقايسه روش چند لايه اي با روش اجزاء محدود.......................................................................... 55
3-5- خلاصه و نتيجه گيري................................................................................................................... 58
فصل چهارم: بررسي نر م افزار Kenlayer جهت تحليل روساز ي هاي انعطاف پذير
4-1- تئوري نرم افزار............................................................................................................................ 61
4-1-1- سيستم چند لايه ي الاستيك:.................................................................................................... 61
4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ ها....................................................................................... 62
4-1-2-1- تجزيه تنش ها به مولفه ها x و Y......................................................................................... 64
4-1-2-2- محاسبه تنش هاي اصلي ..................................................................................................... 65
4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني........................................................................................................ 65
4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis)................................................................................... 66
4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي.................................................................................... 66
4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر........................................................................... 67
4-1-3-3- محورهاي چندگانه............................................................................................................ 68
4-1-4- لايه هاي غيرخطي.................................................................................................................... 70
4-1-4-1- مصالح دانه اي.................................................................................................................... 70
4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه............................................................................................. 72
4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي................................................................................ 72
4-1-4-2- مصالح ريزدانه................................................................................................................... 74
4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي.............................................................................................. 77
4-2- نكات فني راجع به Kenlayer.................................................................................................. 79
4-2-1- اطلاعات عمومي نرم افزار....................................................................................................... 79
4-2-1-1- مصالح............................................................................................................................... 79
4-2-1-2- آناليز خرابي....................................................................................................................... 81
4-2-1-3- تعداد بازه هاي زماني در هر سال......................................................................................... 81
4-2-1-4- بارها.................................................................................................................................. 81
4-3- خلاصه و نتيجه گيري................................................................................................................... 82
فصل پنجم ـ بررسي نرم افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي هاي انعطاف پذير
مقدمه.................................................................................................................................................... 85
5-1- تئوري نرم افزار............................................................................................................................ 86
عنوان صفحه
5-1-1- سيستم لايه اي.......................................................................................................................... 87
5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ ها................................................................................................ 87
5-2- نكات فني................................................................................................................................... 89
5-3- خلاصه و نتيجه گيري................................................................................................................... 91
فصل ششم ـ مقايسه ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم افزارهاي TUPAS و KENLAYER
6-1- مقدمه......................................................................................................................................... 94
6-2- شرح چند مثال............................................................................................................................. 94
6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد........................................................................................................ 94
6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه.................................................................................................... 94
6-3- حل چند مثال.............................................................................................................................. 95
6-3-1- حل مسئله 3 لايه اي تحت بارگذاري تك چرخ...................................................................... 95
6-3-2- حل مسئله 3 لايه اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه........................................... 96
6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ......................................................... 98
6-4- آناليز حساسيت......................................................................................................................... 100
6-4-1- آناليز خطي.......................................................................................................................... 101
6-4-1-1- سيستم سه لايه اي............................................................................................................. 101
6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه........................................................................................................... 103
6-4-1-3- تاثير مدول لايه ها............................................................................................................. 104
6-4-2- آناليز غيرخطي..................................................................................................................... 106
فصل هفتم ـ جمع بندي و نتيجه گيري................................................................................................... 108
7-1- خلاصه..................................................................................................................................... 109
7-2- نتيجه گيري................................................................................................................................ 111
7-3- پيشنهادات................................................................................................................................ 111
منابع و مراجع...................................................................................................................................... 113


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه تحليل روسازي انعطاف پذير


تحليل روسازي انعطاف پذير


روسازي


سيستم روسازي


كرنش قائم روي خاك بستر


مدل هندسي روسازي


اندود پريمكت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

مجموعه مقالات و پاورپوینت های الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک تکنیک جستجو برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است که ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1