دانلود رایگان


دانلود بررسي مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود بررسي مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايرانچكيده
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات ............................... 4
مبحث اول :مفهوم تضامن و اقسام آن................ 5
گفتار نخست: مفهوم تضامن..................... 5
گفتار دوم : اقسام تضامن ..................... 7
مبحث دوم:منابع مسئولیت تضامنی.................... 11
گفتار نخست: تضامن قراردادی .................. 11
گفتار دوم : تضامن قانوني .................... 15
مبحث سوم : آثار تضامن............................ 17
گفتار اول : آثار وحدت دين ................... 17
گفتار دوم : آثار تعدد روابط ................. 20
گفتار سوم: آثار نمايندگي متقابل ............ 23
فصل دوم : مسئوليت تضامني در حقوق مدني ......... 25
مبحث اول :مسئوليت تضامني در عقد ضمان............ 26
گفتار اول : مفهوم ضمان ...................... 26
گفتار دوم : ضمان و تضامن .................... 27
گفتار سوم : ماهيت عقد ضمان .................. 29
گفتار چهارم : ضمان وثيقه اي و تضامني........ 30
مبحث دوم : مسئوليت تضامني در غصب.................. 34
گفتار اول : مفهوم غصب و اركان تشكيل دهنده آن 35
گفتار دوم : مبناي تضامن در غصب.............. 36
گفتار سوم : مسئوليت ايادي متعاقبه در مورد غصب 37
گفتار چهارم: رابطه غاصبان با يكديگر....... 44
مبحث سوم : مسئوليت تضامني در سایر قوانین........... 47
گفتار اول : مسئوليت تضامني كارگران متعدد... 48
گفتار دوم :مسئوليت تضامني چند قيم......... 52
گفتار سوم: مسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه. .53
گفتار چهارم: مسئولیت تضامنی در قانون ثبت... 53
فصل سوم: مسئوليت تضامني در حقوق تجارت ......... 56
مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت ..................... 57
گفتار اول: تضامن طولي و عرضي ............... 57
گفتار دوم: موارد بري شدن ضامن از مسئوليت .. 58
گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تاديه دين با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشكست62
مبحث دوم : مسئوليت تضامني در اسناد تجاري.......... 63
گفتار اول: مسئوليت تضامني در برات.......... 63
گفتار دوم : مسئوليت تضامني در سفته.......... 70
گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاري............ 73
گفتار چهارم : مسئوليت تضامني در چك.......... 79
مبحث سوم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت تضامني..... 84
گفتار اول : اسم شركت ........................ 85
گفتار دوم : ميزان مسئوليت شركا ............. 86
گفتار اول : اسم شركت ........................ 88
گفتار دوم : ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تشكيل شركت با مسئوليت محدود.......................................... 89
مبحث پنجم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت سهامي..... 93
گفتار اول : مسئوليت مؤسسان شركت ............ 94
گفتار دوم : بطلان شركت ....................... 95
گفتار سوم : قراردادهاي مديران با شركت ...... 96
گفتار چهارم: شخص حقوقي سهامدار به عنوان مدير شركت 97
گفتار پنجم : مسئوليتهاي مدني مديران و مديرعامل 98


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه