دانلود رایگان


بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیرآنها بر انگیزش کارکنانبررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی
در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیرآنها بر انگیزش کارکنان
(مورد مطالعه: اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل)
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته مدیریت دولتيچكيده:

پژوهش حاضر به بررسی معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل درسال 1393 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل می باشد که در سال 1393 تعداد آنها 400 نفر است. برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان، تعداد حجم نمونه، 196 نفر تعیین شده و ازلحاظ روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد انگیزش شغلی کارکنان براساس تئوری های مختلف پرداخته شده است و سپس در پایان مدل نظری پژوهش طراحی گردیده است.

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان، ضرایب آماری متناسب با SPSS توزیع گردید. بعدازتکمیل شدنپرسشنامه ها بااستفاده ازنرم افزارSPSS ، نوع متغیرها، آزمون های ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون یک متغیره و چند متغیره به روش گام به گام، محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

رواييپرسشنامهبابررسي متغيرهايمهممرتبطبا وهمچنينازطريقاعمالنظرافرادآگاهتعيينگرديد. ميزان پايايي سؤالات انگیزش شغلی، پاداش براساس معیارهای عملکردی و پاداش براساس معیارهای غیرعملکردی به ترتيب 747%، 953% و 715% بدست آمد وفرضيه هاي تحقيق با استفاده از آماره رگرسیون تک متغیره و چند متغیرهمورد آزمون قرار گرفتند، كه نتايج آزمون فرضيه نشان مي دهد همگي فرضيه ها تأييد شدند.

نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که ارائه پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی بر میزان انگیزش شغلی کارکنان تأثیرمعنی دار و مستقیم و ارائه پاداش های سازمانی براساس معیارهای غیرعملکردی بر میزان انگیزش کاری کارکنان تأثیر معنی دار و معکوس دارد. همچنین توزیع پاداش های سازمانی براساس شایستگی و تخصص، خطر پذیری و ریسک پذیری، خلاقیت کاربردی کارکنان، کیفیت کار کارکنان و همکاری از سوی کارکنان بر میزان انگیزش کاری کارکنان تأثیر معنی دار و مستقیم دارند.

کليدواژه ها:معیارهای عملکردی، معیارهای غیرعملکردی، پاداش های سازمانی، شایستگی و تخصص کارکنان، خطر و ریسک پذیری، خلاقیت کاربردی کارکنان، کیفیت کار کارکنان و همکاری از سوی کارکنان و ...


فهرست مطالب
چكيده:1
فصل اول: كليات تحقيق.. 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مسئله. 4
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش... 7
1-4 اهدافپژوهش... 9
1-4-1 اهداف کلی.. 9
1-4-2 اهداف جزئی پژوهش... 9
1- 5 فرضيه های پژوهش... 10
1-5-1 فرضیه های اصلی 10
1-5-2 فرضیه های فرعی.. 10
1-6 سئوالات پژوهش... 11
1-6-1 سئولات اصلی.. 11
1-6-2 سئوالات فرعی.. 11
1- 7 مفاهیم و متغیرهای پژوهش. 12
1- 7-1 انگیزش شغلی. 12
1- 7-2 پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی. 13
1- 7-3 پاداش های سازمانی براساس معیارهای غیرعملکردی. 16
فصل دوم:ادبيات نظری و پیشینه تحقیق.. 17
2-1 مقدمه. 18
2-2 مبانی نظری پیرامون انگیزش... 18
2-2-1 انگیزش... 18
2-2-2 ابعاد انگیزش... 19
2-3 تئوری های انگیزش 20
2-3-1 تئوری ویژگی های شغل. 20
2-3-2 نیازهای انگیزش 19
2-3-3 تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو 21
2-3-4 نظریه وجود، وابستگی، رشد. 25
2-3-5 نظریه نیازهای مک کللند. 25
2-3-6 تئوری انگیزش بیرونی.. 27
2-3-7 دیدگاه مک گریگور. 28
2-3-7-1 تئوریX.. 29
2-3-7-2 تئوری Y 29
2-3-8 تئوری هرزبرگ 30
2-3-9 نظریه انتظارات 33
2-3-10 دیدگاه اقتضایی 34
2-3-11 مدل پورتر و لاولر. 35
2-3-12 دیدگاه رفتارگرایی.. 36
2-3-13 نظریه سائق 38
2-3-14 نظریه تعیین هدف.. 39
2-3-15 نظریه هدونیسم. 39
2-4 ارزیابی تئوری ها 40
2-5 مدل تئوریک تحقیق. 41
2-6 مبانی نظری پاداش... 43
2-6-1 انواع پاداش... 44
2-6-2 سیستم های پاداش 45
2-6-3 مدیریت پاداش 46
2-6-4 طراحی استراتژی های مدیریت پاداش... 46
2-6-5 معیارهای پاداش 48
2-7 مدل مفهومی تحقیق 49
2-8 پیشینه تحقیق 49
2-8 پیشینه تحقیقات خارج از کشور 49
2-8 پیشینه تحقیقات داخل کشور. 52
فصل سوم:روش شناسي تحقیق.. 58
3-1 مقدمه 59
3-2 روش تحقیق 59
3-3 جامعه آماری مورد بررسی60
3-3- جامعه آماری 60
3-3-2 روش نمونه گیری.. 60
3-3-3 واحد آماری.. 60
3-3-4 شیوه های نمونه گیری.. 60
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 61
3-4-1 پرسشنامه انگیزش شغلی.. 61
3-4-2 پرسشنامه پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی.. 62
3-4-3 پرسشنامه پاداش های سازمانی براساس معیارهای غیرعملکردی.. 62
3-5 تعیین قابلیت اعتبار یا روایی پژوهش... 62
3-5-1 اعتبار یا روایی ابزار پژوهش... 62
3-5-2 قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش63
3- 6 شرح محیط پژوهش و فرآیند کار تحقیق. 64
3-7 معرفی شیوه های تحلیل آماری . 64
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق.. 66
4ـ1 مقدمه. ….. 67
4-2 یافته های توصیفی.. 67
4-3 یافته های استنباطی.. 74
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 89
5ـ1ـ مقدمه. 90
5-2-نتایج تجربی :90
5-2-1 نتایج آمار توصیفی90
5-2-2- نتایج توصیفی تجربی.. 91
5-2-3 نتایج استنباطی متغیرهای تحقیق. 92
5-3 یافته تئوریک تحقیق. 97
5-4 بحث و بررسی. 99
5-5 محدودیت های تحقیق. 104
5-6 پیشنهادات.. 105
5-6-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج105
5-6-2 پیشنهادات برای محققان آتی …………106 منابع 107
پیوست ها 112
چکیده انگلیسی135

فهرست جداول
جدول(3-1) کارکنان اداره کل 60
جدول(3-2) نمونه آمار کارکنان. 61
جدول(3-3) نتایج تحلیل پایایی انگیزش شغلی.. 63
جدول(3-4) نتایج تحلیل پایایی مؤلقه های معیارهای عملکردی.. 63
جدول(3-5) نتایج تحلیل پایایی معیارهای غیرعملکردی.. 64
جدول(3-6) خلاصه آزمون پایایی متغیرهای پژوهش... 64
جدول(4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 67
جدول(4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن 68
جدول(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات.. 69
جدول(4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تجربه کاری.. 70
جدول(4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح شغل سازمانی 71
جدول(4-6) شاخص های مرکزی ابعاد پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی وانگیزش شغلی72
جدول(4-7) شاخص های مرکزی ابعاد پاداش های سازمانی براساس معیارهای غیرعملکردی وانگیزش شغلی73
جدول(4-8) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 73
جدول(4-9) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اصلی 1 74
جدول(4-10) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی 1 74
جدول(4-11) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اصلی 2 75
جدول(4-12) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی2. 75
جدول(4-13) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اصلی 3 76
جدول(4-14) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی3. 76
جدول(4-15) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی 1.. 77
جدول(4-16) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی 1.. 77
جدول(4-17) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی 2.. 78
جدول(4-18) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی 2.. 78
جدول(4-19) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی 3.. 79
جدول(4-20) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی 3.. 79
جدول(4-21) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی 4.. 80
جدول(4-22) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی4.. 80


فهرست جداول
جدول(4-23) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی 5.. 81
جدول(4-24) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی 5.. 81
جدول(4-25) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی 6.. 82
جدول(4-26) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی 6.. 82
جدول(4-27) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی 7.. 83
جدول(4-28) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی 7.. 83
جدول(4-29) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی 8.. 84
جدول(4-30) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی 8.. 84
جدول(4-31) خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی9.. 85
جدول(4-32) نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی 9.. 85
جدول(4-33) خلاصه مدل رگرسیون. 86
جدول(4-34) نتایج تحلیل واریانس یکطرفه. 86
جدول(4-35) ضرایب مسیرهای رگرسیون و آزمون معناداری ضریب.. 87
جدول(4-36)خلاصه مدل رگرسیون. 87
جدول(4-37) نتایج تحلیل واریانس یکطرفه 88
جدول(4-38) ضرایب مسیرهای رگرسیونی و آزمون معناداری ضرایب.. 88


فهرست نمودار
نمودار (4-1)جنسیت پاسخگویان68
نمودار (4-2) سن پاسخگویان69
نمودار (4-3) میزان تحصیلات پاسخگویان. 70
نمودار (4-4) تجربه کاری پاسخگویان71
نمودار (4-5) سطح شغل سازمانی پاسخگویان. 72


فهرست اشکال

شکل (2-1)سلسله مراتب نیازها22
محتوای فایل دانلودی:
فایل ورد قابل ویرایش
146 صفحه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و

تحقیق کهکشانها

تحقیق درمورد پروین اعتصامی

دانلود تحقیق شرح حال سيد جمال الدين اسدآبادي

دانلود پاورپوینت در مورد پول شویی

فروشگاه هاي زنجيره اي

مقاله درباره بررسی خشونت علیه زنان

طرح برش لیزری گیتار 1

مبنا و هدف حقوق

آموزش نصب PowerMill 2012