دانلود رایگان


پروژه اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار - دانلود رایگاندانلود رایگان اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار

دانلود رایگان
پروژه اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار
عنوان
صفحه
مقدمه............................................................................................ 4
بيان مسأله............................................................................... 5
اهميت و ضرورت تحقيق....................................................... 6
اهداف پژوهش............................................................................ 7
- هدف كلي................................................................................. 7
- اهداف جزئي.......................................................................... 7
سؤالات پژوهش............................................................................ 7
فرضيه هاي پژوهش.................................................................. 8
تعريف متغير............................. 8
- تعريف نظري.......................................................................... 8
- تعريف عملياتي......................... 8
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق مقدمه............................................................................................ 10
بخش اول: سوابق نظري....................................................... 10
تاريخچه طرح هوش هيجاني................................................ 10
تعاريف هوش هيجاني............................................................. 13
خصايصي كه هوش عاطفي را مي سازند........................ 14
گستره هوش هيجاني............................................................... 15
هوش هيجاني و توانايي شغلي........................................ 15
هوش هيجاني و موفقيت زناشويي................................... 16
هوش هيجاني و اختلال هاي رواني................................ 16
هوش هيجاني و حافظه...................... 17
هوش هيجاني و آينده...................... 17
آموزش و پرورش و افزايش هوش هيجاني....... 17
نقش مدرسه در پرورش هوش هيجاني........... 19
هوش هيجاني از ديدگاه بار-اُن............. 20
مشخصات هوش هيجاني بار- اُن............... 21
حيطه هاي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن...... 22
نحوه نمره گذاري پرسشنامه................ 23
معرفي سئوالات مربوط به هر مقياس.......... 24
كليد نمره گذاري آزمون هيجان بهر بار-اُن.. 25
ارزيابي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن....... 26
لزوم هنجاريابي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن26
بخش دوم: سوابق پژوهشي................... 27
پژوهش هاي خارجي......................... 27
پژوهش هاي داخلي......................... 33
فصل سوم: روش شناختي تحقيق مقدمه................................... 40
روش تحقيق............................... 40
جامعه تحقيق............................. 40
نمونه تحقيق............................. 40
روش نمونه گيري.......................... 41
ابزار پژوهش............................. 41
روش اجراي تحقيق......................... 42
روش هاي تجزيه و تحليل داده ها........... 42
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها مقدمه................................... 45
1- ماتريس همبستگي سئوالات آزمون با هم و با نمره كل 46
2- ماتريس همبستگي خرده مقياس ها قبل از تحليل46
3- محاسبه پايايي كل آزمون............... 51
4- تحليل پايايي دروني مقياس هاي پرسشنامه هوش هيجاني52
5- شاخص هاي توصيفي خرده مقياس ها و ميانگين كل هوش هيجاني........................................ 53
6- ماتريس همبستگي كل خرده مقياس ها با هم و با نمره كل 54
7- تحليل عوامل به روش مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس 54
فرضيه هاي تحقيق......................... 55
نتيجه نهايي تحليل پرسشنامه.............. 57
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري مقدمه................................... 59
مروري بر تحقيق.......................... 59
بحث و نتيجه گيري........................ 60
پيشنهادات تحقيق......................... 61
- پيشنهاد به والدين..................... 61
- پيشنهاد به دانش آموزان................ 62
- پيشنهاد به معلمان..................... 62
- پيشنهاد به مسئولين آموزش و پرورش...... 62
- پيشنهاد براي تحقيقات آينده............ 63
محدوديت هاي تحقيق....................... 63
- محدوديت هاي تحت كنترل پژوهشگر......... 63
- محدوديت هاي خارج از كنترل پژوهشگر..... 64
منابع و مآخذ............................ 65
منابع فارسي............................. 65
منابع انگليسي........................... 70
منابع اينترنتي.......................... 71
ضمائم................................... 72
معرفي نامه از دانشگاه...................
معرفي نامه از آموزش و پرورش.............
نمونه اي از پرسشنامه....................
نمونه اي از پاسخنامه....................
جدول ها و نمودارهاي تحقيق...............
- ماتريس همبستگي سئوالات آزمون با هم و با نمره كل
- ماتريس همبستگي خرده مقياس ها قبل از تحليل
- محاسبه پايايي كل آزمون................
- تحليل پايايي دروني مقياس هاي پرسشنامه هوش هيجاني
- شاخص هاي توصيفي خرده مقياس ها و ميانگين كل هوش هيجاني
- ماتريس همبستگي كل خرده مقياس ها با هم و با نمره كل
- تحليل عوامل به روش مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس
- خلاصه مطالعه سموعي 1382................
مقالات انگليسي


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

مقاله21 برسی جهانگردی در تبریز 210 ص

اتوکد مسکونی4واحده 4 طبقه با پارکینگ با اسکلت

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

مقاله21 برسی جهانگردی در تبریز 210 ص

ورزش و اعتیاد

حل مدل بهینه سازی مدیریت درآمد هتل با رزرواسیون

تحلیل روستای اسجیل گلمکان مشهد چناران (درس روستا)

حل مدل بهینه سازی مدیریت درآمد هتل با رزرواسیون

ختم نبوت و گستردگى طرح سياسى اسلام