دانلود رایگان


رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان بر خلاف گذشته كه از كاركنان انتظار مي رفت تا در حد نقش هاي رسمي عمل كنند، در قراردادهاي روانشناختي جديد رفتارهاي فراتر از نقش مورد انتظار است

دانلود رایگان
رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب بانک ملی استان گیلان
عنوان
شماره صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
فصل دوم:ادبيات و پیشینه تحقیق
بخش دوم: شخصیت
بخش سوم: پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
جداول، شکل ها و نمودارها
جداول:
شکل ها:
نمودارها:
منابع
پیوست ها
چکیده:
(NEO)) استفاده شده است، و سوالات رفتار شهروندی سازمانی نیز برگرفته از پرسشنامه (پودساکف و همکاران، 1990) است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان به تعداد 1234 نفر می باشد. پرسشنامه ها بین 221 نفر از آنها، که بر طبق فرمول نمونه گیری جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، توزیع گردید.روش آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون همبستگی و با استفاده از نرم افزار SPSS 18می باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین شخصیت و رفتارشهروندی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و از بین 5 بعد شخصیت، بعد برون گرایی از همبستگی قوی تری با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ابعاد دیگر برخوردار است. همچنین بین بعد سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.
کلمات کلیدی:
شخصیت، ثبات عاطفی، برونگرایی، تجربه پذیری، سازگاری، با وجدان بودن، رفتار شهروندی سازمانی.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
1-2) بیان مساله
).
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:
1-4) اهداف تحقیق:
1-5) چارچوب نظری تحقیق
شخصیت
رفتار شهروندی سازمانی
مدل مفهومی تحقیق(منبع: Pavalache-Ilie, 2014)
1-6) فرضیه ها
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق:
شخصیت: شخصیت الگوی مشخص و معینی از تفکر، هیجان و رفتار است که سبک شخصی فرد را در تعامل های او با محیط عادی و اجتماعی اش رقم می زند Hossam, 2007: 33)).
ثبات عاطفی[12]: افراد با ثبات عاطفی، دارای اعتماد به نفس، مردم دوست، خویشتن را با ارزش و مفید می دانند، شاد، سالم، آرام و متین، خودرای و مستقل هستند، و معمولا به ندرت بیمار می شوند و نگران سلامت خود هستند، افسوس گذشته را نمی خورند، کنترل کننده احساسات و هیجانات بوده و به آرامی به حالت تعادل برمی گردند (شعبانی بهار و همکاران، 1383: 16). افرادي كه در اين عامل نمره بالايي كسب مي كنند، راحت تر با محيط سازگار مي شوند و در برابر فشارهاي رواني و جسماني و هيجانات عواطف مناسب و مثبتي از خود بروز مي دهند .
برون گرایی[13]: مهمترين ويژگي اين عامل ارتباط است. افرادي كه در اين عامل نمرات بالايي كسب مي كنند اغلب اجتماعي، فعال، پرحرف و هيجان خواه هستند. اين افراد از مهارت هاي اجتماعي قابل قبولي برخوردارند و دائماً در جنب و جوشند . افرادي كه در اين بعد از شخصيت نمرات پاييني مي گيرند، اغلب كم حرف، كم تحرك، گوشه گير و دور از هيجانات هستند. از جمله صفاتي كه ميتوان براي عامل برونگرايي قائل شد عبارتند از: خونگرمي، فعال بودن، هيجان خواهي، قاطعيت، بشّاش و سرزنده بودن (رافضی و همکاران، 1391: 45).
تجربه پذیری[14]: مهمترين ويژگي اين عامل انعطاف پذيري در برابر ارزش هاي جديد و غيرمتعارف است. افرادي كه در اين عامل نمرات بالايي كسب مي كنند، اغلب تجارب جديد را راحت تر مي پذيرند و مقاومت كمتري در برابر اين تجارب از خود نشان مي دهند و هيجانات را عميق تر از ديگران تجربه مي كنند. مشخصه هايي كه براي اين عامل در نظر گرفته شده عبارتند از: گرايش به تخيلات، زيبايي شناسي، بها دادن به احساسات و ادراكات، گرايش به فعاليت هاي جديد و كنجكاوي (رافضی و همکاران، 1391: 46).
سازگاری[15]: مهمترين مشخصه اين عامل، تعاون و اعتماد است. افرادي كه در اين عامل نمرات بالاييكسب مي كنند، اغلب حس همكاري خوبي از خود نشان مي دهند. اين افراد راحت تر نسبت به ديگران اعتماد مي كنند. افرادي كه در اين عامل نمرات پاييني كسب مي كنند،اغلب بي اعتماد و بدبين هستند و همكاري و تعاون كمتري از خود نشان مي دهند. ويژگي هاي اين عامل عبارتند از: اعتماد، صداقت، نوعدوستي، تواضع، همنوايي و دل رحمي (رافضی و همکاران، 1391: 46).
با وجدان بودن[16]: تعيين كننده ترين ويژگي اين عامل احساس مسئوليت است. افرادي كه در اين عامل نمرات بالايي كسب مي كنند، اغلب از انگيزه پيشرفت بالايي برخوردارند و در برابر كارها احساس مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهند. مهمترين ويژگي هاي اين عامل عبارتند از: قابليت و شايستگي در برابر مشكلات، نظم و ترتيب در كارها ، خويشتن داري، انگيزه پيشرفت بالا در كارها، با اراده و وظيفه شناس بودن (رافضی و همکاران، 1391: 46).
رفتار شهروند سازمانی: رفتار شهروندی سازمانی از نظر ارگان (1988) عبارت است از: اقدامات مفید و خیرخواهانه سازمانی نظیر کمک به کسانی که غیبت کرده اند، ایجاد علاقه و رغبت شخصی در کارکنان به منظور حضور منظم در سر کار، وقت شناسی (وظیفه شناسی) فراتر از هیجان های پذیرفته شده، حمایت از خدمات مشاوره و مقررات غیر رسمی به منظور حفظ نظم (Carpenter, 2008: 54).
نوع دوستی[17]: نوع دوستی نشان دهنده کمک همکاران/ شرکا به یکدیگر در رابطه با مسائل و مشکلات مرتبط با وظایف کاریست (Magdalena, 2014: 739


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
انواع شخصیت و رفتار


کارمندان شعب بانک ملی


word


دانلودپایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه