دانلود رایگان


تحليل ساختاري و محتوايي داستان هاي كوتاه بهرام - دانلود رایگاندانلود رایگان ابتدا به شيوه ي اسنادي و كتابخانه اي عمل نموده و به جمع آوري مقالات و آثار نوشته شده در زمينه ي زندگينامه و آثار بهرام صادقي و يادداشت برداري از اين منابع

دانلود رایگان
تحليل ساختاري و محتوايي داستان هاي كوتاه بهرام صادقيچكيده
بهرام صادقي"،نويسنده ي نامدار دهه ي سي و چهل پياده شود و با تحليل ساختاري و محتواي آثار وي سبك نويسندگي او را ارزيابي گردد.
"سنگر و قمقمه هاي خالي"به چاپ رسيده اند،توانايي هاي او در زمينه ي كوتاه نويسي جديد و نيز تأثيرگذاري او بر آيندگان را به خوانندگان نشان دهد.
واژه هاي كليدي: ساختار – محتوا – داستان كوتاه – بهرام صادقي
Faculty ofLiterature & Humanities Department of Persian Language & Litrerature
The structural and content analising of short stories by B.Sadeghi
Supervisor:
Dr. Mohamadreza Nasr Esfahani
Advisor:
Dr.mohsen Mohammadi Fesharaki
By:
Fatemeh Sadat Afzali
September 2011
Abstract
Key words:Structure, Content, Short story, Bahram Sadeghi
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :كليات
فصل دوم : ساختار داستان هاي كوتاه صادقي
عنوان صفحه
عنوان صفحه
عنوان صفحه
عنوان صفحه
فصل سوم : محتواي داستان هاي كوتاه صادقي
فهرست شكل ها
عنوان صفحه
................................................. 15
عنوان صفحه
كوته نوشت ها
اهداف پژوهش
فرضيات يا پرسش ها
پيشينه ي پژوهش
تحليل ساختاری و محتوايي داستان های کوتاه بهرامصادقی وجود ندارد. اما اطلاعاتي در زمينه ي زندگينامه ی صادقی و مقداری نقد و تحليل های پراکنده در مورد او را در آثار زﻳر می توان ﻳافت:
بهرام صادقی بازمانده های غريبي آشنا،تهران،نيلوفر.
بهرام صادقی،تهران،قصه.
صد سال داستان نويسي در اﻳران(1و2)،تهران،پگاه.
خونابی بر زمين نمناک(نقد و معرفی بهرام صادقی)،تهران،آسا.
مسافری غريب و حيران(نقد و بررسی گزيده داستان های بهرام صادقی)،تهران،روزگار.
داستان ملکوت از بهرام صادقی،رودکی،ش15.
که به گردت می رسد نويسنده؟،نشرﻳﻪ اعتماد.
بهرام صادقی از چوبک می گويد،دنياي تغذﻳﻪ.
سايه بر خاک(ﻳادکرد گذشته بهرام صادقی و سير کار وکردار او)،ش41و42.
بهرام صادقی(سنگر و قمقمه های خالی)،نشريه اعتماد.
مردی که خلاصه خود بود(به مناسبت بيستمين سال مرگ بهرامصادقی)،شرق.
روش پژوهش
معرفي فصل هاي پايان نامه
  • فصل اول: اين فصل شامل كلياتي چون:تعريف داستان كوتاه و تاريخچه ي آن در ايران و اروپا،تعريف ساختار و ساختارگرايي و آشنايي با زندگي و آثار بهرام صادقي است.
  • فصل سوم: در اين فصل به تحليل مختصري از محتواي داستان هاي صادقي پرداختيم.
فصل اول كليات
1 1 داستان كوتاه[2]
تعريف
"تأثير واحد"[6]مي ناميد و منظور او از اين اصطلاح،اثر اصلي منحصر به فردي بود كه هر داستان كوتاه بايد بر خواننده ي خود باقي بگذارد و اين اثر چنان قوي باشد كه ساير واژه ها در مرتبه ي پايين تري از آن قرار داشته باشند. پو اضافه كرد كه براي حصول چنين هدفي تمام كلمات و عناصر داستان مي بايست در خدمت القاي آن تأثيرواحد به كار گرفته شوند و به عكس هر كلمه كه در خدمت اين تأثير واحد نباشد فوراً بايد از داستان كنار گذاشته شود .(ردينگر،1396 :15)
"پيام واحد" داستان كوتاه را از رمان متمايز مي كند و "واقعه ي واحد" داستان كوتاه را از داستان بلند.البته نبايد فراموش كرد كه به دليل كثرت سبك هاي داستان نويسي كه پيامد طبيعت هنر و طبيعت پويا و تنوع طلب انسان است به نظر نمي رسد كه هيچ تعريفي بتواند همه ي مصاديق داستان كوتاه را پوشش دهد و تعريف نهايي تلقي شود .(مستور،1379 :12)
سير تحول داستان كوتاه در اروپا
داستان كوتاه حكايي[9] مي دانند.موپاسان نيز چون گوگول داستان كوتاه را از حوزه ي محدود خيال پردازي هاي بي قيد و شرط و معيارهاي دست و پاگير ادگار آلن پو بيرون آورد و به واقعيت سوق داد .(همان)
1.short story , nouvelle
4.Edgar Allen poe
1.single effect
2.Anecdotal short story


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحليل ساختاري و محتوايي


داستان هاي كوتاه بهرام صادقي


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه