دانلود رایگان


نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه با توجه به فرآیند جهانی شدن و دانش مدار بودن اقتصاد، کشورهایی قادر خواهند بود جایگاه جهانی برای خود پیدا و حفظ نمایند، که با توجه به نهادهای علمی و

دانلود رایگان
نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزی در استان تهرانفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات پژوهش
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادها
منابع ....................................... 95
پیوست ها..................................... 103
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
فهرست اشکال
عنوان صفحه
چکیده
امروزه با توجه به فرآیند جهانی شدن و دانش مدار بودن اقتصاد، کشورهایی قادر خواهند بود جایگاه جهانی برای خود پیدا و حفظ نمایند، که با توجه به نهادهای علمی و تحقیقاتی و بر اساس اصولو ریشههای اجتماعی و فرهنگی خود بتوانند در تولید علم و مدیریت آن، نسبت بهرقباپیشیگرفته و به طور پیوسته با خلاقیت و نوآوری فرصتهای جدیدی برای فروش محصولات خود در بازار جهانی فراهم سازند، يکي از ايده هاي موفق عصر كنوني، انديشه ايجاد پارک هاي علمي و فناوري است که هدف عمده آن ها توسعه فناوري و ايجاد شرايط مناسب براي رشد و ظهور نوآوري ها و کارآفريني هاي مبتني بر فناوري است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پارکهای علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي، انجام شد. این پژوهش کاربردي و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت های بخش کشاورزی عضو پارکهای علمی و فناوری استان تهران در سال 1392، به تعداد 400 نفر بود، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 196 نفر تعیین شد. جهت مراجعه به واحدهای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای استفاده شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي صوری و محتوايي آن با نظر استادان متخصص و اساتید راهنما و مشاور تایید شد. همچنین از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، مقدار پایایی کل برابر 89/0 بدست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی(محاسبه فراواني و درصد ها) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 بود. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنادار مثبت بین فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، حمایت های مالی و معنوی، ایجاد فرصت های شغلی، تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی، ایجاد زمینه های کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت، ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی، تحقیقات توسعه ای وکاربردی، تولید و توسعه محصولات و فرآیند های فناوری قابل عرضه در بازار، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه، مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی و هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت پارک های علمی و فناوری با کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي وجود دارد.
واژگان کلیدی: پارکهای علم و فناوری، کارآفرینی، فارغ التحصيل كشاورزي.
فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه
موفقيت ملت ها در دهه هاي آينده به ميزان و چگونگي رشد و تاثير آن ها در مناسبات علمي، پژوهشي و محصولات استراتژيك آن ها بستگي خواهد داشت. كاربردي كردن دانش و سرآمد بودن در فناوري يكي از شاخص هاي اصلي توسعه جوامع است. نتايج بررسي هاي ديده بان جهاني كارآفريني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه حاكي از آن است كه بدون توجه كافي به كارآفريني دانش بنيان نمي توان وضعيت با ثباتي در عرضه رقابت جهاني و حضور فعال در عرصه هاي علمي و تجاري بين المللي داشت(وینستون[1] و همکاران، 2005).
در ديدگاه جديدي كه از دانشگاه در هزاره سوم ارايه شده است، ماموريت دانشگاه ها تنها توليد علم و دانش نيست، بلكه دانشگاه ها وظيفه مهم تري نيز مي توانند عهدهدار شوند و آن اينكه در فعاليتهاي انتقال تكنولوژي شركت كنند. كارآفريني دانشگاهي از رسالت هاي جديد دانشگاه ها پس از رسالت هاي آموزش و پژوهش است(شریف زاده و همکاران، 1388). در اين راستا ايده دانشگاه كارآفرين، مقوله جديدي است كه با تغيير استراتژي دانشگاه ها از فعاليت صرفاً علمي به سمت كاربري كردن علم و فناور ي با تاكيد بر تجاري سازي دانش شكل گرفته است . كاربردي كردن تحقيقات علمي و استفاد ه از فناوري هاي نوين مهم ترين وظيفه اي است كه بر عهده دانشگاه عصر حاضر(دانشگاه كارآفرين) قرار گرفته است و به گفته صاحب نظران بهترين مكان در انتقال فناوري هاي نوين به سمت صنايع و بازارهاي بين المللي، دانشگاه ها هستند و از بهترين روش هاي دستيابي به اين هدف، ايجاد پارك هاي علمی و فناوري است. پارك هاي علمی و فناوري با هدف تقويت روحيه كارآفريني در دانشگاه ها و جوامع علمي تشكيل شده و بعنوان نهادي جهت دستيابي به توسعه همه جانبه در نظر گرفته مي شود (طالبی و همکاران، 1390).
ماموريت نهايي پاركهاي فناوري اين است كه بتواند نتايج به دست آمده از پژوهش هاي دانشگاهي را با نياز صنعت هماهنگ كرده و از اين راه خلاء رابطه ي صنعت - دانشگاه را پر كند و اين امر در نهايت منجر به تجاري سازي دانش خواهد شد(پور عزت و همکاران، 1389). این پژوهش به بررسی نقش پارک های علمی و فناوری بر کارآفرینی فارغالتحصيلان كشاورزي در استان تهران می پردازد.
بیان مساله
اکثر کشورهای دنیا با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند ولی تعدد عوامل مشکل آفرین، و ناشناخته بودن برخی از آنها در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده است(مکنون، 1387). یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ روي ﻛﺸﻮر ما نیز، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی های ﻓﺮدي و ﻣﻬﺎرت های ﻻزم را ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺠﺎي اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ، ﺧﻮد ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ(احمدی و همکاران، 1388).
در نظام جمهوری اسلامی ایران با اجرایی شدن سند چشم انداز بیست ساله و اعلام هدف اشتغال کامل در افق سال 1404 هجری شمسی، برنامه چهارم توسعه با هدف دستیابی به اشتغال مناسب و کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در پایان دوره(1388 – 1384) آغاز گردید. در این برنامه هم چنین به رشد بهره وری نیروی کار از 3/1 درصد به 5/3 درصد به طور متوسط طی سال های برنامه تأکید شد. مستند به گزارش رسمی دولت، نرخ بیکاری از 5/11 درصد در سال 1384 به 9/11 درصد در سال 1388 افزایش یافت(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1390). پس از اتمام برنامه چهارم و عدم تحقق رشد 4/8 درصدی نرخ بیکاری و افزایش آن در سال پایانی برنامه نسبت به سال آغاز، افزایش نرخ بیکاری هم چنان ادامه یافت، به طوری که مستند به گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور به رقم بی سابقه 6/14 درصد افزایش یافت(مرکز آمار ایران، 1390).
در دهه اخیر یکی از اساسی ترین دغدغه های مسولان و متولیان امور، یافتن راه حلی برای مساله بیکاری بوده است. بویژه در بخش کشاورزی که حجم و گستردگی آن در کشورهای در حال توسعه یک معضل به شمار می رود(حسینی و همکاران، 1389). از ﺟﻤﻠـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻛـﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ(احمدی و همکاران، 1388).
اشتغال فارغ التحصیلان یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان آموزشی کشورهای مختلف بوده است. این بذل توجه هم به لحاظ بازار کار به عنوان مرکز ثقل اقتصادی است و هم به لحاظ نقش های اجتماعی می باشد که به فارغ التحصیلان برای نیل به اهداف توسعه کشور محول می شود. نظام آموزشی کشور ما نیز از این قائده مستثنی نبوده و وضعیت اشتغال دانش آموختگان این نظام از دغدغه های اصلی سیاست گزاران و برنامه ریزان امور آموزشی کشور است. در این میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی بخش عمده ای از دانش آموختگان بیکار را تشکیل می دهند(حسینی و همکاران، 1388). بررسيشاغليندربخش هايمختلفاقتصاديکشورنشانمي دهدکهبخشخدماتبيشترين فرصتاشتغالرابرايتحصيلکردگانآموزشعاليمهياکردهاستوبخش هايصنعتوکشاورزي درايجادشغلموفقعملننموده اند(حسینی و حسینی، 1387).
با اینکه بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در کشورهای در حال توسعه است و با وجود مزیت نسبی در بخش کشاورزی جهت توسعه اقتصادی، کشور ما از این قاعده مستثنی بوده و بر اساس آخرین آمار، سهم اشتغال در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 5/21 درصد، 7/32 درصد و 8/45 درصد می باشد(اداره آمار ایران، 2006؛ به نقل از حسینی و همکاران، 2012).
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در پرجمعيت ترين استان كشور(تهران) مسئوليتي خطير در پيش دارد. دو سوم فارغ التحصیلان کشاورزی که ساکن تهران هستند یا شاغل نیستند و یا در جایی غیر مربوط مشغول به کار هستند. به واقع ساماندهي 13 هزار و 417 مهندس كشاورزي با گرايش هاي مختلف براي استاني كه پايتخت كشور را در خود جاي داده امري است كه مستلزم برنامه ريزي مدون و منظمي مي باشد(ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 92).
یكی از دلایل در جهت عدم دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه، نبود زنجیره تحقیق ـ فناوری و توسعه و فاصله قابل توجه بین تبدیل ایده های علمی ـ تحقیقاتی به واقعیت های اقتصادی قابل عرضه در بازار می باشد. در این بین، اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسئله را از ابعاد مهم تر و ویژه ای برخوردار کرده است. تا آنجا که بنا به گزارش وزارت کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان پنج درصد بیش از نرخ کلی بیکاری در سطح کشور است(ملک محمدی و شکری، 1388).
بدون ترديد، يکي از ايده هاي موفق عصر كنوني در زمينه توسعه اقتصادي محلي و ملي، انديشه ايجاد پارک هاي علمي و فناوري و مراکز رشد در تمام كشورهاي جهان در قرن 21 است. هدف عمده آن ها نيز توسعه فناوري و ايجاد شرايط مناسب براي رشد و ظهور نوآوري ها و کارآفريني هاي مبتني بر فناوري است. بديهي است، پارك هاي علم و فناوري به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي و حلقه اي از زنجيره توسعه اقتصادي است كه با انگيزه افزايش نوآوري تكنولوژيك، توسعه اقتصادي و اشتغال زايي متخصصانوصاحب نظران به وجود آمده است، پس ضروري است كه دولت ها در اين زمينه تلاش كنند با ايجاد محيطي مناسب، شرايط كار و فعاليت را براي شركت هايي اين چنيني فراهم كنند. نظر به اطلاعات معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تعداد كل پارك هاي علم و فناوري كه از وزارتخانه يادشده مجوز دارند (99 مورد) است كه از اين تعداد (يعني 2/21 درصد) در تهران با 21 مورد واقع شده است. پارك هاي موجود در تهران وابسته به جهاد دانشـگاهي با تعـداد 7 شهرك و پارك و نيز ساير مراكز مربوط شامل دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه تهران، پارك وابسته به وزارت نيرو، وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه اميركبير است(سلیمانی و مرغائی زاده، 1390).
با عنایت به موارد مطرح شده و با توجه به اینکه فارغ التحصیلان رشته کشاورزی دارای قابلیت های فراوانی برای بکارگیری دانسته ها و معلومات علمی و پژوهشی، نبوغ، خلاقیت و نوآوری در اکثر زمینه های کشاورزی، باغداری، دامداری و صنایع وابسته به آنها برای افزایش تولید ملی و سودآوری ارزی و ریالی می باشند. بطوریکه با بکارگیری این نوآوری ها و حمایت از فارغ التحصیلان کارآفرین می توان سهم تولید ناخالص ملی را افزایش داده و علاوه بر رفع احتیاجات داخلی نسبت به صادرات محصولات کشاورزی و دامی اقدام نموده تا هم به اقتصاد ملی کمک نمایند و هم نیاز کشور را برای تولید شغل و تولید محصولات سالم برآورده سازند، و این مهم فقط با حمایت مسولان از کارآفرینان بخش کشاورزی میسر خواهد شد. لذا با توجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، برای حل این معضل دولت باید از کارآفرینان حمایت کند تا فرهنگ کارآفرینی گسترش یابد. ایجاد پارک های علم و فناوری می تواند گامی موثر و ماندگار در این زمینه باشد تا با ایجاد انگیزه، به بروز خلاقیت و نوآوری فارغ التحصیلان کشاورزی کمک نماید تا بتوانند مشغول به کار شوند. از این رو این تحقیق در صدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا پارک های علم و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارند؟
سوال های پژوهش
1)آیا فعالیت های آموزشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
2)آیا فعالیت های پژوهشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
3)آیا حمایت های مالی و معنوی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
4)آیا ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای دانش آموختگان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
5)آیا تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
6)آیا ایجاد زمینه های کارآفرینی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
7)آیا حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغالتحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
8)آیا ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی دانش محور پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
9)آیا تحقیقات توسعه ای و کاربردی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
10)آیا تولید و توسعه محصولات و فرآیند های فناوری قابل عرضه در بازار پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
11)آیا ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
12)آیا مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی پارک های علمی وفناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي نقش دارد؟
13)آیا هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزی نقش دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مسائل چالشی در کشور ما که پژوهشگران و کارشناسان، افقی بحرانی را در صورت ادامه برخی از روندهای گذشته برای آن پیش بینی کرده اند، اشتغال و در مقابل آن بیکاری می باشد. با توجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی باید برای حل این معضل از یک طرح جامع و فراگیر در زمینه اشتغال بهره گرفت. اگر دست یابی به بودجه های پژوهشی برای کلیه دانشجویان مقدور گردد از این طریق می توان روحیه تحقیق و پژوهش را در دانشجویان و فارغ التحصیلان تقویت کرد. و با همکاری دولت و افزایش حمایت دولت از کار آفرینان و گسترش فرهنگ کار آفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی می توانند به راحتی از تسهیلات بانکی استفاده کنند (ابولحسنی، 1389).
در هر سیستمی، داده های مناسب، خروجی های صحیح و منطقی خواهد داشت. یکی از مهمترین عوامل و ورودی های موثر در روند تولید در بخش کشاورزی، نیروی انسانی کارآمد است. این هدف اگر چه به لحاظ کمی در کشور تحقق یافته، اما کارآمدی آن مورد تردید است. نظام آموزش عالی کشور به عنوان یکی از دو قطب تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصصوکارآمدموردنیازجامعهرادرسطوح و رشته های مختلف به عهده دارد. بنابراین برای پیشرفت روز افزون باید شرایطی فراهم شود تا زمینه مناسب تربیت کارشناسان خبره برای ورود به بازار کار فراهم شود(برآبادی، 1386).
از طرفی آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص، خود یکی از شاخص های مهم و فزاینده ی توسعه انسانی به شمار می رود و از سوی دیگر مشکل بیکاری و یا کمی فرصت های متناسب اشتغال فارغ التحصیلان، از مهم ترین علل فقر و موانع توسعه یافتگی به شمار می رود. به علاوه امکان جذب در بخشهایدولتیبسیارمحدودبودهورفتهرفتهبراین محدودیت هم افزوده میشود. در مقابل فرصتهای خوب و فزاینده ای در بخش خصوصی قابل جستجو و پیش بینی است، به خصوص بخش کشاورزی که به رغم برخورداری از توانمندی ها و مزیت های فراوان، توان یا امکان جذب فارغ التحصیلان رشته های متنوع کشاورزی را ندارد. به گزارش سازمان بهره وری آسیایی، بخش کشاورزی در میان همه بخش های اقتصادی کشور، بالاترین میزان بهره وری را دارد(ماهنامه مروج، 1382).
در این زمینه اعتقاد بر این است که توجه و تاکید بر خوداشتغالی از طریق کسب و کارهای کوچک یکی از راه حل های بسیار مهم است. لذا با توجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، برای حل این معضل دولت باید از کارآفرینان حمایت کند تا فرهنگ کارآفرینی گسترش یابد. ایجاد پارک های علم و فناوری می تواند گامی موثر و ماندگار در این زمینه باشد تا با ایجاد انگیزه، به بروز خلاقیت و نوآوری فارغ التحصیلان کشاورزی کمک نماید تا بتوانند مشغول به کار شوند. دستیابی به دانش و پیشرفت علمی از دیر باز مورد توجه اقوام و ملل مختلف بوده است اما در دنیای کنونی در نخستین دهه هزاره سوم میلادی، دانش یک عامل راهبردی برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی به شمار می رود و تولید و بکارگیری آن محور اصلی توسعه پایدار جامعه، دانش محور است (اسکندری و همکاران، 1385).
بر اساس تجربه جهانی، پارک های علم و فناوری به عنوان بستر و ساختاری کلیدی و مهم برای دستیابی به توسعه علمی و فناوری در کشورهای گوناگون به کار گرفته شده اند پارک های علم و فناوری، جریان دانش و فناوری را در میان موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موسسات و شرکت های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و با مدیریت هم افزایانه، رشد شرکت های متکی بر دانش و نوآوری را از طریق مرکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل می کند(بهادرانی، 1389).
پارک های علم و فناوری به گونه ای طراحی و احداث می شوند كه قادر باشند ظرفیت های پژوهشی و اطلاعاتی دانشگاه ها و دستگاه های دولتی و خصوصی را در مكانی مناسب متمركز نموده و با همكاری استادان، دانش آموختگان و صاحبان ایده های نو، متخصصان و پژوهشگران داخلی و خارجی، فناوری برتر را توسعه داده و از این طریق به توسعه صنعتی تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان كمك نمایند. در طی 30 سال گذشته پارک های علم و فناوری در تمام دنیا گسترش یافته اند و مدل های مختلفی از آنها ایجاد شده است. این پارک به عنوان واسطه بی بدیل در امر توسعه فناوری و به تبع آن، در توسعه اقتصاد دانش محور، کارآفرینی و اشتغال زایی تخصصی، ایفای نقش می نمایند و با فراهم نمودن شرایط لازم برای پژوهش های بازارگرا و تجاری سازی نتایج تحقیقات، نقش مهمی در تسریع روند تبدیل ایده ها به محصولات وتوسعه فناوری ایفا می کنند(نظری،1387).
به علاوه نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که به استناد شاخص(ICOR)[2] ، بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بیش از دیگر بخش های اقتصادی است. حال یکی از راهبردها و راهکارهای عملی توجه به سیاست های فعال بازار کار، رویکرد اشتغال فارغ التحصیلان در فعالیت های کشاورزی به شکل خصوصی یا نیمه خصوصی می باشد. از آنجا که یکی از اهداف آموزش عالی در هزاره سوم علاوه بر پیشرفت در زمینه دانش و فناوری، استقلال مالی و بودجه ای(ورود به بازارهای ملی و فرا ملی کسب و کار) و ایجاد ثروت است، از این رو پارک فناوری می تواند مرکز مهمی برای کسب درآمد دانشگاه ها محسوب شود. چرا که پارک فناوری ابزار دستیابی به دانشگاه کارآفرین است که با ارایه امکانات و خدمات مناسب روند تبدیل ایده های عامی به محصولات با قابلیت عرضه به بازار تسهیل می کند(برآبادی، 1386). هم چنین توجه به این پدیده نو ظهور می تواند راهگشای بسیاری از مسایل سیاسی در سیاستگذاری های مربوط به اشتغال باشد. تحقيقات تجربي متعدد نشان مي دهد كه افراد تحصيل كرده نسبت به كساني كه تحصيلات كمتري دارند سالانه ساعات بيشتري را كار مي كنند، بيشتر مهاجرت مي كنند، همواره در حال ارزشيابي، اصلاح و بهبود اطلاعات و آگاهي هاي خود هستند و به اين طريق است كه نيروي انساني آموزش ديده در واقع بستر توسعه پايدار كشور را فراهم نموده و مورد توجه برنامه ريزان آموزش عالي كشور قرار دارد و با عنايت به شغل نيروي انساني آموزش ديده در كشورهاي پيشرفته مي توان به اهميت و نقش نيروي انساني با كيفيت در افزايش توليد و توسعه پايدار اين كشورها پي برد.
از جمله مطالعات انجام گرقته در حوزه پارکهای علمی فناوری، مطالعه نریمانی(1389) است که تأثیر پارکهای علم وفناوری برمیزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بررسی کرد نشان داده که این مراکز می توانند بر اشتغال زایی و کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی موثر باشد. حسینی و همکاران(1389) پژوهشی با عنوان "شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران" انجام دادند و به اين نتيجه دست يافتند كه فقدان یا کمبود حمایت دولتی از مشاغل کشاورزی مهمترین مانع برای اشتغال فارغ التحصیلان در بخش کشاورزی است. این عامل دربرگیرنده موانعی مثل کمبود امکانات، تجهیزات و زمین های کشاورزی برای کار عملی، کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی و نیز کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی بوده است. با توجه به مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته پارکهای علمی فناوری می توانند بر اشتغال زایی، بهبود تورم و نرخ بیکاری تاثیر گذار باشند و با توجه به اینکه تعداد فارغ التحصیلان بیکار بیشتر در تهران هستند و با توجه به این که هیچ گونه مشکلی از لحاظ زمین در تهران وجود ندارد و با انتقال آب نیز مشکل تامین آب حل شده است، بخشی از چاه های غیرمجاز برای آبرسانی به طرح های توسعه کشاورزی اختصاص می یابد و فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی که بیکار هستند موقعیت مناسبی برای ایجاد شغل و تولید به دست می آورند محدوده پژوهش تهران انتخاب شده است.
با عنایت به موارد مطرح شده اهمیت بررسی تعیین نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي، ضروری به نظر می رسد، چرا که جهت اشتغالزایی در بخش کشاورزی و استفاده از فارغ التحصیلا این بخش نیازمند ایجاد کسب و کارهای جدید و کمک و همراهی دولت از طریق اختصاص وام های بدون بهره و کم بهره در قالب پارک های علمی و فناوری است، جاییکه کارآفرینان از مشاوره ها و حمایت های اساتید فن برخوردار بوده و می توانند با تجربه اندوزی و بهره گیری از فعایت های انجام شده، در زمان کمتر و با سرعت بیشتر به موفقیت برسند. از این رو نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیلان بیکار قرار بگیرد.
اهداف پژوهش
الف)هدف کلی:
تعیین نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
ب) اهداف ویژه:
1) تعیین نقش فعالیت های آموزشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
2) تعیین نقش فعالیت های پژوهشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
3) تعیین نقش حمایت های مالی و معنوی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
4) تعیین نقش ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای دانش آموختگان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
5) تعیین نقش تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
6) تعیین نقش ایجاد زمینه های کارآفرینی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
7) تعیین نقش حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
8) تعیین نقش ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی دانش محور پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
9) تعیین نقش تحقیقات توسعه ای وکاربردی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
10) تعیین نقش تولید و توسعه محصولات و فرآیند های فناوری قابل عرضه در بازار پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
11) تعیین نقش ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
12) تعیین نقش مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی پارک های علمی وفناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي
13) تعیین نقش هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزی
محدوده های پژوهش
الف) محدوده موضوعی:
موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی نقش پارک های علم و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصيلان كشاورزي در استان تهران می باشد، لذا این پژوهش به مباحث مربوط به پارک های علم و فناوری و فارغ التحصیلان کشاورزی محدود شد.
ب)محدوده مکانی:
محدوده مکانی و جغرافیایی این تحقیق، استان تهران می باشد.
ج)محدوده زمانی:
این پژوهش در سال 1392 انجام می گردد.
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
vپارک علمی و فناوری: در این پژوهش مقصود از پارک علم و فناوری، کلیه پارک های علم و فناوری مستقر در استان تهران است که به حمایت از طرح ها و ابتکارات فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی می پردازند.
vکارآفرینی: در این پژوهش مقصود از كارآفريني، ایده ها و ابتکاراتی است که فارغ التحصیلان رشته کشاورزی با حمایت پارک های علم و فناوری مستقر در استان تهران این ایده ها را در قالب فضای کسب و کار طراحی و اجرا نموده و اشتغالزایی برای خود و سایر افراد پدید آورده اند.
فارغ التحصیلان کشاورزی: در این پژوهش مقصود از فارغ التحصیلان کشاورزی کلیه فارغ التحصیلان مقیم تهران هستند که در یکی از شاخه های رشته مهندسی کشاورزی یا گرایش های مختلف آن از کلیه دانشگاه های کشور تا قبل از سال 1392 موفق به اخذ درجه کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا دکتری شده اند و در حال حاضر عضو یکی از شرکت های تحت حمایت پارک های علم و فناوری استان تهران قرار دارند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نقش پارک های علمی و فناوری


در کارآفرینی فارغ التحصيلان


كشاورزی در استان تهران


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت سازمان بندي بدن انسان

علل دروغگویی و راه جلوگیری از آن 19 ص

پاسخ تمرینات و مسائل تصمیم گیری در مسائل مالی

آشنايي با سيستمهاي سوخت رساني کاربراتوري و

دانلود پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و

پاورپوینت فیزیک در پزشکی

آموزش خط اوستایی

مقاله درباره کاربرد کامپیوتر در مدارس

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین

مدل قیمت گذاری آربیتراژ