دانلود رایگان


رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به زندگی شهر نشینی، صنعتی شدن جوامع، افزایش رشد اقتصادی و جهانی شدن بازار،تغییرات سریعی در الگوی رژیم غذایی و شیوه زندگی مردم ایجا

دانلود رایگان
رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سالفهرست
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش: دوم پیشینه تحقیق 27
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
87
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4-2): همبستگي بين شاخص BMIو فشارخون 48
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
2max با متغییرهای ملاک 62-61
رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال
2max با فشارخون می باشد. بدین منظور تعداد 510 نفر از دختران نوجوان دانش آموز با میانگین سنی 944/0± 36/15 سال، میانگین قدی 28/6±18/160 سانتی متر و میانگین وزنی 35/10± 73/55 کیلوگرم به صورت تصادفی انتخاب و شاخص های BMI ,WHR ,WSR ,WC ,BF% و VO2maxو فشارخون با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد كه ارتباط مثبت و معني داری بين شاخص های BF% ,WC ,BMIو WSRبا فشارخون سيستولي(05/0 ≥p ) و همچنین بین VO2max ,BMI و BF%با فشارخون دياستولي (05/0 ≥p ) وجود دارد. فشارخون متوسط شرياني نیز همبستگي معني داري با شاخص های WC ,BF% ,BMI و VO2max نشان داد (05/0 ≥p). نتیجه تحقيق حاضر حاكي از آن است كه شاخص BMI قوی ترین و WHR ضعیف ترین ارتباط را با فشارخون دارد. همچنین، BMI و VO2max قوی ترین پیش بینی را با عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی دارد. بنابراین، انجام فعالیت بدنی منظم و کافی جهت کاهش چربی مضر و افزایش چربی مفید، کنترل وزن و کاهش پرفشارخونی جهت ارتقاي سطح سلامتي توصیه می گردد.
واژه های کلیدی: BMI ,WC ,WSR ,WHR ,BF% ,VO2maxو فشارخون.
فصل اول
مقدمه و طرح پژوهشی
1-1- مقدمه
1 که از مهم ترین عوارض ناشی از چاقی و اضافه وزن است یکی از مشکلات سلامت در دنیا
1(WHO) موضوع (فشارخون) باشد (37). لامونته2 بیان می
3(CRF)، به عنوان عامل خطر ساز گسترش عوارض قلبی- عروقی در آینده روبرو گردند بسیارزیاد میباشد (168).
1-2- بیان مسئله
1، شاخص های تن سنجی مختلفی جهت پیش بینی خطر بیماری های قلبی- عروقیمعرفی شده است که رایج ترین آنها نمایه ی توده بدنی2(BMI) به عنوان شاخص توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی می باشد که چاقی کلی را در بدن اندازه گیری می کند (14،19،58). گرچه BMI بیش از سایر شاخص ها در ارتباط باخطر بیماری های مزمن و پیامد های آن برای سلامتی مطالعه شده است اما محدودیت هایی وجود دارد که کار برد آن را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال BMI اطلاعاتی در مورد توزیع چربی در بدن ارایه نمی دهد (19). بیشتر مطالعات نشان می دهد که الگوی توزیع چربی در بدن نقش تعیین کننده تری در شناسایی عوامل خطر بیماری ها دارد (31،74،78). شاخص های دیگری که بیشتر برای توزیع چربی در بدن مطرح شده اند عبارت اند از دور کمر 3(WC)، نسبت دور کمر به دور باسن 4(WHR)، نسبت دور کمر به قد ایستاده 5(WSR) و درصدچربی بدن 6(%BF). این شاخص ها در ارتباط با پیشگویی مشکلات سلامتی مرتبط با چاقی به عنوان شاخص های مفید محسوب می شوند (14،19) ودر مقایسه با سایر روش ها نظیر چگالی سنجی زیرآب، تصویر سازی تشدید مغناطیسی، هدایت الکتریکی کل بدن و... پیچیده نبوده و براحتی قابل اندازه گیری است (1،14). با توجه به این نکته که رابطه منفی بین آمادگی هوازی و چاقی بدن وجود دارد (43)، تعیین حداکثر ظرفیت حمل و جذب اکسیژن و استفاده از آن در طول ورزش می تواند معیار اندازه گیری خوبی برای تشخیص آمادگی قلبی- تنفسی باشد. که از آن برای محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی 7(VO2max) استفاده خواهد شد (26).
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
1(ICU) و بخش مراقبت های قلبی 2(CCU) می گردد (10). بنابراین تاکید برای شناسایی افراد با مشکلات اولیه و توسعه ملاحظات به منظور بهبود فعالیت های بدنی در دانش آموزان و آموزش علمی و عملی جهت جلوگیری از افزایش چاقی در این دوران مهم به نظر می رسد. دانش آموزان با آگاهی از این موضوع بایستی توجه به سلامتی و تندرستی خود داشته باشند تا بتوانند بطور موثر در اجرای فعالیت های شخصی و اجتماعی خود توانا و موفق باشند. این مهم تحقق نخواهد یافت مگر این که عوامل موثر در بهبود عملکرد و حفظ سلامتی را شناسایی نموده و آنها را در اختیار این قشر ظریف جامعه قرار داد.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی
1-4-2- اهداف جزعی
  1. بررسی ارتباط بین شاخص WSR با فشارخون سیستول، دیاستول و متوسط شریانی در بین دختران 14 تا 17 سال.
  2. بررسی ارتباط بین شاخص %BF با فشارخون سیستول، دیاستول و متوسط شریانی در بین دختران 14 تا 17 سال
  3. بررسی ارتباط بین شاخص VO2maxبا فشارخون سیستول، دیاستول و متوسط شریانی در بین دختران 14 تا 17 سال
  4. آیا با بررسی ارتباط شاخص های BF% ,BMI ,WHR ,WC ,WSR و VO2max با فشارخون در نوجوانان احتمال پیش بینی افراد مستعد ابتلا به بیماری های قلبی- تنفسی وجود دارد؟
1-5- فرضیه های پژوهش
2max با فشارخون سیستول، دیاستول و متوسط شریانی در دختران 14 تا 17 سال همبستگی معنی دار وجود دارد.
2max با فشارخون در نوجوانان احتمال پیش بینی افراد مستعد ابتلا به بیماری های قلبی- تنفسی وجود دارد.
1-6- پیش فرض های پژوهش
1-7- محدودیت های پژوهش
1-7-1- محدودیت های در کنترل محقق
1-7-2- محدودیت های غیر قابل کنترل


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رابطه ی برخی شاخص های منتخب


ترکیب بدن و VO2max با فشارخون


دختران دانش آموز 14 تا 17 سال


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

... ترکیب بدن و ریخت ... رابطه ی بین شاخص کتلت با ... بر برخی شاخص های ...

آیا افراد مسن با هم رابطه جنسی دارند؟

آیا افراد مسن با هم رابطه ... با هم ترکیب شده و ... برخی بیماری های ...

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : رابطه آمادگی جسمانی با ...

... رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و ... و ترکیب بدنی ... های 85 و 95 شاخص توده‌ی ...

تربیت بدنی و علوم ورزشى - profdoc.um.ac.ir

... بررسی تغییرات ترکیب بدن و ... بر برخی شاخص های ... زن و رابطه آن با ...

ترکیب بدن - profdoc.um.ac.ir

تماس با ما; بازگشت ... عمومی بر شاخص های ترکیب بدن ی و عوامل منتخب ... رابطه بین ترکیب بدن ...

بانک موضوعات پایان نامه رشته تربیت بدنی-کلیه گرایش ها | پژوهه

آمادگی جسمانی و رابطه آن با میزان ... بر برخی از شاخصهای زیست ... و ترکیب بدنی با ...

مقایسه تمرینات ورزشی هوازی همراه با رژیم غذایی بر ترکیب ...

متغیر های ترکیبات بدنی (شامل : توده ی چربی ، توده ی عضله بدون چربی ، شاخص توده ی بدن و وزن بدن) قبل از انجام برنامه تمرینی پیش آزمون گرفته شد و سپس در پایان دوره ی تمرینی نیز پس آزمون با شرایط یکسان گرفته شد.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ارتباط بین شاخص های ترکیب بدنی با ... خون و برخی از ... رابطه ی بین شاخص کتلت با ...

آیا افراد مسن با هم رابطه جنسی دارند؟

آیا افراد مسن با هم رابطه ... با هم ترکیب شده و ... برخی بیماری های ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در بین دختران دانش آموز ۱۴ تا ...

پایان نامه هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب ...

... با رعایت عوامل ترکیب بدن و ... Vo2max و جرم بدن مردان و زنان جوان دونده ی مسافت های ...

مسعود نیكبخت - rms.scu.ac.ir

اثرات حاد ارتفاع ذیل جلسه ورزش درمانده ساز بر VO2max هم سان، HRmax و ... برخی شاخص های ... با و ...

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و ...

... های ... ترکیب بدنی و VO2max ... رابطه قد و توده ی بدنی با ... شاخص های بدنی با برخی ...

بانک موضوعات پایان نامه رشته تربیت بدنی-کلیه گرایش ها | پژوهه

آمادگی جسمانی و رابطه آن با میزان ... بر برخی از شاخصهای زیست ... و ترکیب بدنی با ...

آب کردن شکم و پهلو با چند ترکیب موثر خانگی برای نوروز

آب کردن چربی های شکم و پهلو ... و پهلو با عصاره ی ... و بدن و ذهن سالم فقط با این ...

پلی فنول چیست و چه فوایدی برای سلامتی بدن دارد؟ | چطور

خواص روغن کنجد برای سلامت بدن; نوشیدنی های ... با شاخص توده‌ی بدنی (bmi) و ... رابطهی چای ...

بهترین داروها برای درمان دیابت

سلول های پانکراس که نمی توانند انسولین را تولید کنند می توانند با سلول های فرد اهدا کننده جایگزین شوند. پزشکی شخصی سازی شده یکی از نواحی قابل توجه برای درمان انواع مختلف دیابت هاست.

بدن - profdoc.um.ac.ir

... تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه‌‌ی ... شاخص های ترکیب بدنی و ... و رابطه آن با بدن ...

تربیت بدنی و علوم ورزشى - profdoc.um.ac.ir

... بررسی تغییرات ترکیب بدن و ... بر برخی شاخص های ... زن و رابطه آن با ...

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و ...

... های ... ترکیب بدنی و VO2max ... رابطه قد و توده ی بدنی با ... شاخص های بدنی با برخی ...

ترکیب بدن - profdoc.um.ac.ir

تماس با ما; بازگشت ... عمومی بر شاخص های ترکیب بدن ی و عوامل منتخب ... رابطه بین ترکیب بدن ...

بانک موضوعات پایان نامه رشته تربیت بدنی-کلیه گرایش ها | پژوهه

آمادگی جسمانی و رابطه آن با میزان ... بر برخی از شاخصهای زیست ... و ترکیب بدنی با ...

ترکیب بدن - profdoc.um.ac.ir

تماس با ما; بازگشت ... عمومی بر شاخص های ترکیب بدن ی و عوامل منتخب ... رابطه بین ترکیب بدن ...

ترکیب بدن - profdoc.um.ac.ir

تماس با ما; بازگشت ... عمومی بر شاخص های ترکیب بدن ی و عوامل منتخب ... رابطه بین ترکیب بدن ...

رابطه ی برخی شاخص های منتخب,ترکیب بدن و VO2max با فشارخون ...

رابطه ی برخی شاخص های منتخب,ترکیب بدن و VO2max با فشارخون,دختران دانش آموز 14 تا 17 سال,word ...

مجموعه مقالات اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ارتباط بین شاخص های ترکیب بدنی با ... خون و برخی از ... رابطه ی بین شاخص کتلت با ...

تحقیق درباره تاريخچه سيستم سوخت رساني انژکتوري

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان يادداشت

شوخی

متون عرفاني فارسي2

تاثير سيستم جامع اطلاعات بيمارستان بر ارتقا

تحلیل غیرخطی پدیده هانتینگ دریک واگن قطاربا

حقوق خانواده

پایان نامه اشتباه در خود موضوع معامله

سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات فقه و مبانی

بانک شماره موبایل به تفکیک منطقه پستی تهران