دانلود رایگان


رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل - دانلود رایگاندانلود رایگان در عصرحاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود و کشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی

دانلود رایگان
رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات پژوهش
1-2- بیان مسـاله 3
1-3- ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پزوهش 7
1-4-1- هدف اصلي 7
1-4-2- اهداف فرعی 7
1-5- فـرضيـه هاي پژوهش 8
1-5-1- فرضيه اصلي 8
1-5-2- فرضيه های فرعي 8
1-6-تعاریف متغیرها 8
1-6-1- تعاریف نظری متغیرها 8
1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 10
فصل دوم :پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 11
2-2- مديريت دانش 12
2-3- چرخه مديريت دانش 12
2-3-1- تعریف و ماهیت تسهیم دانش 13
2-3-2- اهمیت تسهیم دانش 15
2-4- عوامل انسانی موثر بر تسهيم دانش در سازمان 15
2-5- تئوري هاي مربوط به تسهيم دانش 17
2-6- موانع بالقوه تسهيم دانش 19
2-6-1- موانع بالقوه فردی تسهيم دانش 20
2-7- عوامل موثر بر تسهیم دانش طبق الگوی وانگ و همکارانش(2010) 23
2-8- عملکرد شغلی 24
2-8-1- اهمیت نیروي انسانی در سازمان 24
2-8-2- تعاريف عملكرد شغلي 24
2-8-3- عوامل موثر بر عملکرد شغلی 25
2-9- پیشینه پژوهش 30
2-9-1- تحقیقات داخلی 30
2-9-2- تحقیقات خارجی 31
2-10- خلاصه و جمع بندی 32
2-11- مدل نظری پژوهش 33
فصـل سـوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 34
3-2- نوع و روش پژوهش 34
3-3- جامعه آماری پژوهش 35
3-4- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش 35
3-4-1- روش نمونه گیری 35
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات 36
3-5-1- پرسشنامه تسهیم دانش 36
3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی 37
3-6- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش 37
3-6-1- روایی پرسشنامه 37
3-6-2- پایایی پرسشنامه ها 38
3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری 39
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه 41
4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه 41
4-2-1- داده های جمعیت شناختی پرسشنامه 42
4-3- یافته های استنباطی 48
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه 56
5-2- خلاصه 56
5-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 57
5-3-1- فرضيه اصلی 57
5-3-1-1- فرضيه فرعی اول 58
5-3-1-2- فرضيه فرعی دوم 59
5-3-1-3- فرضيه فرعی سوم 60
5-3-1-4- فرضيه فرعی چهارم 61
5-3-1-5- فرضيه فرعی پنجم 62
5-3-1-6- فرضيه فرعی ششم 63
5-4- پيشنهادات 63
5-4-1- پيشنهادات کاربردي 63
5-4-2-پيشنهادات پژوهشي 65
5-5- محدوديت هاي پژوهش 65
فهرست منابع 67
پیوست ها 74
چکیده انگلیسی 76
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(3-1): توزیع سوالات تسهیم دانش 36
جدول(3-2): طیف لیکرت پرسشنامه تسهیم دانش 37
جدول(3-3): طیف لیکرت پرسشنامه عملکرد شغلی 37
جدول (3-4): ضرایب پایایی کل پرسشنامه های تسهیم دانش، عملکرد شغلی 39
جدول (3-5): ضرایب پایایی کل پرسشنامه مؤلفه های تسهیم دانش 39
جدول (4-1): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سن 42
جدول (4-2): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات 43
جدول(4-3): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنس 44
جدول(4-4): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت 45
جدول(4-5): میانگین و انحراف معیار نمرات تسهیم دانش و عملکرد شغلی 46
جدول(4-6): میانگین و انحراف معیار مؤلفه های تسهیم دانش 47
جدول (4-7): ضریب همبستگی بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی 48
جدول (4-8): ضریب همبستگی بین بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی 48
جدول (4-9): ضریب همبستگی بین بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی 49
جدول (4-10): ضریب همبستگی بین بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش با عملکرد شغلی 50
جدول (4-11): ضریب همبستگی بین بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش با عملکرد شغلی 50
جدول (4-12): جدول ضریب همبستگی چندگانه ابعاد تسهیم دانش با عملکرد شغلی 51
جدول (4-13): جدول ضریب بتا در پیش بینی ابعاد تسهیم دانش با عملکرد شغلی 52
جدول (4-14):جدول متغیرهای بیرون معادله در رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی 52
جدول (4-15): تحلیل واریانس چندراهه نمرات تسهیم دانش با توجه به متغیرهای دموگرافیک 53
جدول (4-16): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب سن 53
جدول (4-17): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب مدرک تحصیلی 54
جدول (4-18): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب سابقه خدمت 54
جدول (4-19): تحلیل واریانس چندراهه نمرات عملکرد شغلی با توجه به متغیرهای دموگرافیک 55
جدول (4-20): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات عملکرد شغلی بر حسب سن 55
جدول (4-21): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات عملکرد شغلی بر حسب سابقه خدمت 55
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (4-1): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سن 42
شکل (4-2): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات 43
شکل (4-3): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنس 44
شکل (4-4): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت 45
شکل (4-5): مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش و عملکرد شغلی 46
شکل (4-6): مقایسه میانگین مؤلفه های تسهیم دانش 47
چكیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد 700 نفر بود که از این تعداد 241 با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تسهیم دانش جعفری (1393) با 24 گویه و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1970) با 20 گویه بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات چند نفر از پاسخگویان و متخصصان تایید شد و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی( 460/0=r، (05/0>(p رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه بین بعد تعاملات شخصی( 295/0=r) (01/0> (p، تعامل با جامعه (281/0=r) (015/0>(p وهمکاری های مکتوب ( 661/0=r) (01/0>(p با عملکرد شغلی معنادار بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی در گام اول بعد همکاری های مکتوب و در گام دوم بعد تعامل با جامعه و در گام سوم تعاملات شخصی بوده است. نتایج همچنین نشان داد بین نظرات پاسخ گویان در متغیر تسهیم دانش وابعاد آن بر حسب سن، مدرک و سابقه و در عملکرد شغلی برحسب سن و سابقه تفاوت معنی داری وجود داشت.
واژگان کلیدی: تسهیم دانش، تعاملات شخصی، تعامل با جامعه، همکاری های مکتوب ، ارتباطات سازمانی، عملکرد شغلی
فصل اول:
كليات پژوهش
1-1-مقدمه
بررسي نظريه انديشمندان سازمان و مديريت در دو دهه اخير انباشته از مفاهيمي است که همگي تاکيد بر تغيير در محيط سازمان ها ، شرايط و شيوه هاي کسب و کار دارند. دوران کنوني را عصر دانش و اطلاعات نام نهاده اند که مبتني بر دانايي است. سازمان هاي امروزي در محيط رقابتي قرار گرفته اند که ناشي از تغييرات محيطي و سازماني گسترده اي است. تغييرات محيطي آنچنان سريع و غير قابل پيش بيني است که کوچکترين غفلت از آن ها مي تواند سازمان را از يک برتري رقابتي محروم و سازمان هاي ديگر را با فرصت هاي خاصي مواجه کند. يکي از مهمترين تغييرات محيطي که سازمان را تحت تاثير خود قرار مي دهد استفاده از دانش در سازمان و ميان کارکنان براي بهبود عملکردشان است که در واقع منبعي پايان ناپذير براي سازمان ها جهت ايجاد برتري در محيط رقابتي است. این فصل با محوریت رابطه دو متغییر تسهیم دانش و عملکرد سازمانی به بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف ، سوالات و تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها پرداخته است.
1-2-بیان مسـاله
امروزه دانش و اطلاعات به عنوان عامل تعيين کننده اي در موفقيت و قدرت پذيري سازمان ها تبديل شده است. با افزايش تاکيد دولت بر ايجاد جامعه دانشي و اولويت حرکت به سوي اقتصاد دانش محور(در برنامه چهارم توسعه) مسئله اساسي درک اين موضوع است که چگونه از دانش به عنوان يک منبع مهم کسب مزيت رقابتي ،استفاده شود. در اين راستا بسياري از سازمان ها تلاش خود را بر اين مسئله متمرکز نموده اند که چگونه مي توانند دانش را در سازمان مديريت نمايند. دانش مقوله اي نظامند است و نيازمند توجه همه جانبه به عوامل مختلف سازماني مي باشد (حدت، 1387).
دانش یکی از سرمایههای اصلی سازمان تلقی میشود و هر سازمانی که بیشتر از این سرمایه برخوردار باشد بهتر میتواند با چالشهای موجود برخورد کند و در عرصه رقابت بطور موفق عمل کند. امروزه همهی محققان و گروههای علمی اذعان دارند؛ برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای رقابت حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور علم و دانش فعالیت کرده و کارکنان خود را مجهز به ابزار دانش کنند، که بتوانند با مدیریت صحیح از دانش و تجربیات کارکنان خود استفادهی بهینه کرده و دائما افکار و اندیشههای جدید را در سازمان پرورش دهند که این امر جز با مدیران و کارکنان خلاق و نوآور امکان نمیپذیرد.(شاین ،1389).
یکی از موضوعات مرتبط با دانش، تسهیم دانش است.تسهيم دانش فعاليتي است که طي آن کارکنان اطلاعات مرتبط را به ديگران در سازمان انتقال مي دهند. تسهيم دانش به عنوان يک فعاليت پيچيده ولي ارزش آفرين، بنياد و پايهء بسياري از استراتژي هاي مديريت دانش در سازمان ها مي باشد. پژوهشگران و متخصصان تأکيد مي کنند که تسهيم دانش بسيار مهم است و هنگامي که انتقال داده نشود به عنوان مانعي بر سر راه سازمان در زمينه بهبود عملکرد و رقابت پذيري مي شود و نمي گذارد سازمان به صورت کارا و اثربخش عمل کند.( روسکا، 2005).
بسياري از محققان بيان کرده اند که نسبت به فرايند تسهيم دانش و اهميت آن درک کافي وجود ندارد. تسهيم دانش فقط يک موضوع نيست، بلکه يک مشکل براي سازمان هاست چون عدم تسهيم اطلاعات در سازمان منتهي به مرگ سازمان مي شود(ريگ، 2005).
يکي از اهداف اساسي مديريت دانش، عملي ساختن يا بهبود تسهيم يا انتقال دانش در بين واحدهاي مختلف سازمان است(جعفری، 1393). اگر افراد بتوانند دانشي که بصورت فردي از کار خود دارند را به کار گيرند و نيز آن را به اشتراک بگذارند، هم سازمان و هم فرد مي تواند بهتر رشد کند واگر نتواند به صورت موثري در سازمان به اشتراک گذاشته شود شبيه اين است که از بين رفته است.(علوی و لیدنر،2001). به نظر می رسد یکی از پیامد های تسهیم دانش، نقشی است که تسهیم دانش در عملکرد شغلی از خود به جا می گذارد.
طبق تعریف فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد یعنی هر آنچه که افراد و ماشینها انجام میدهند. برخی عملکرد را معادل اثربخشی و کارایی میدانند و برخی اعتقاد دارند عملکرد عبارتست از جمع همه فرآیندهایی که به مدیریت کمک میکند تا بتواند با نیم نگاهی به ایجاد یک سازمان عملگرا در آینده(برای مثال یک سازمان کارا و اثربخش) اقدام مناسب اتخاذ کند. به عبارت دیگر عملکرد عبارتست از انجام هرآنچه درامروز که منجر به نتایج قابل سنجش ارزشمند در آینده میشود(نیلی و همکاران، 2010). عملکرد را معمولا به صورت ساده در قالب مفاهیم خروجی نیز به این صورت میتوان تعریف کرد: دستیابی به اهداف کمی یا عملکرد یعنی هم رفتارها و هم نتایج (آرمسترانگ، 2006).
عملکرد شغلی به عنوان دستاورد های شخصی بر مبنای استاندارد سازمانی و قوانین و مقررات تعریف می شود. عملکرد شغلی عبارتست از محصول و بازده افراد در رابطه با عملی که انجام می دهند ،بعبارتی عملکرد همان کار واقعی افراد با توجه به شرح وظایفش می باشد .(نور علیزاده ، 1383 ، ص104). در تعریفی دیگر عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند (کشاورزی ، 1386(.
عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی می باشد که بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند. عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین. عملکرد حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد. فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند. عملکرد رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است (رضائی ، 1391 ، ص68).
مطابق با مبانی نظری در حیطه رفتار سازمانی متغیرهای گوناگونی عملکرد افراد در محیط کار را تحت تاثیر قرارمی دهند که از جمله آن می توان به سهیم شدن کارکنان در دانش سازمانی و فردی اشاره نمود. این موضوع به خصوص در عصر کنونی با وجود سیستمهای اطلاعاتی و فن آوریهای سازمانی و موضوع مدیریت بر داراییهای دانشی سازمان در خور توجه شده است.
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در سال 1390 با تصویب مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادغام سه وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به شکل جدید شروع به فعالیت نمود. از مهمترین وظایف و رسالتهای این اداره کل می توان برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ، تعاون و تدوین نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار ، بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری ، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار، سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیم و گسترش نهادهای مدنی و تشکلها در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، تنظیم مقررات و ضوابط ، معیارها و توصیه نامه های ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار، سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهای عالی در حوزه تعاون ، کار ورفاه اجتماعی وتعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چهارچوب برنامه ها و سیاستهای کلان دولت اشاره کرد. با توجه به اهدافی که برای این سازمان ذکر گردید و همچنین تاکید این سازمان براشتراک دانش به عنوان وسیله ای برای تبادل دانشهای کاری و الزام کارکنان به شرکت در فرایند تسهیم دانش توسط مدیریت این سازمان از طریق راه اندازی اتاقهای گفتگو، دعوت از پیشکسوتان سازمانی به منظور بهره گیری از تجارب آنان، اقدامات اولیه راه اندازی پایگاه داده سازمانی و سیستمهای اطلاعات مدیریت از یک طرف و هدف گذاری مدیریت به منظور ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان از طریق آموزشهای ضمن خدمت، مشارکت در تصمیم گیری ، پرداختهای مادی و غیر مادی پژوهشگر را بر آن داشت تا رابطه تسهیم دانش را با عملکرد شغلی مورد بررسی قرار داده و پاسخی برای این سوال بیابد که در سازمان مورد مطالعه رابطه این دو متغیر چگونه بوده و کدام یک از ابعاد تسهیم دانش قادر به پیش بینی عملکرد شغلی بوده و باید مورد توجه ویژه واقع گردد.
1-3- ضرورت پژوهش
متخصصان و مديران اجرايي هر سازمان، گنجينه اي از تجربيات ارزنده و دانش آموخته شده در سازمان هستند. بازنشسته شدن هر فرد، به مفهوم خروج انبوهي از تجربيات و دانش از سازمان است که کسب دوباره آنها، مستلزم هزينه بسيار، دوباره کاري و اشتباهات مجدد است. نتايج پژوهشي که در اروپا انجام شده است، نشان داد که نيمي از سازمان هاي شرکت کننده در پژوهش، کارمندان کليدي را از دست داده اند که 43 درصد دانش سازماني را در اختيار داشته و رفتن آنها عملاً منجر به بازگشت به عقب سازمان بوده است. همچنين 13درصد آنها، کارمنداني را از دست داده اند که سازمان را با مشکل مواجه کرده است. غالب سازمان ها معتقد بوده اند که بيشتر دانش مورد نياز آنها در سازمان وجود داشته، ولي شناسايي، بازيابي و به کارگيري آن مشکل اصلي آنها بوده است. از همين رو انتقال دانش به عنوان يکي از جنبه هاي مديريت سازماني هميشه و به شکل هاي مختلف وجود داشته است. بحث و گفتگو با همکاران، کتابخانه هاي سازماني، آموزش هاي حرفه اي، مربيگري کارکنان جديد و موارد مشابه ديگر راهکارهاي سنتي در اين زمينه بوده است. اما امروزه برنامه هاي مديريت دانش سعي مي کنند به صورت آشکار به ارزيابي و مديريت فرايندهاي خلق يا شناسايي، گردآوري و به کارگيري دانش در کل سازمان بپردازند. مستند سازي و ايجاد مخزن دانش فني، علاوه بر ايجاد بهره وري بالا، امکان کاهش اشتباهات تکراري در اقدامات آتي کارمندان و عدم از دست رفتن دانش آنان پس از ترک سازمان را فراهم مي کند (زارع ، 1387).
بنابراين مي توان گفت پياده سازي مديريت دانش در سازمان دست کم منافع زيررا به همراه خواهد داشت:
ايجاد هم افزايي سازماني به دليل بهره برداري ساير افراد از تجربه هاي به دست آمده
ايجاد احساس و چشم انداز مشترک به دليل مستندسازي و انتقال تجربيات
تسهيل گردش اطلاعات و تجربه ها به دليل مستندشدن آنها
ايجاد و گسترش بينش، دانش، توان و خلاقيت در بين مديران و کارکنان
افزايش بهره وري سازماني از طريق توجه به مستندسازي معيارهاي مربوط به کارايي و اثر بخشي
گسترش توجه به مشتري (ارباب رجوع) که عامل ايجاد، بقا و توسعه سازمان است.
استخراج نظريه هاي جديد، از درون تجربه هاي تکراري در زمان ها و بوسیله افراد مختلف
سازمان مورد مطالعه (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان) براي هم سو شدن با تغييرات گسترده محيطي و بقا نیازمند بکارگیری تسهيم دانش می باشد. اين پژوهش براي سازمان يک ارزش جديد ايجاد نمود تا بتواند با بهبودکارائي، اثربخشي و قدرت رقابت پذيري از طريق تسهيم دانش درسازمان، عملکرد سازمان و کارکنان را ارتقاء بخشد. همچنين يک ديدگاه و تئوري در مورد اهميت تسهيم دانش در بالا بردن عملکرد براي رهبران و کارکنان سازماني ايجاد و ضرورت اهميت ايجاد روابط کارکنان و تسهیل انتقال دانش به سازمان را نمایان نمود.
به علاوه به دليل جايگاه حاکميتي این سازمان در ميان جامعه ، اهميت و لزوم مستندسازي و تبادل تجربيات ، همراستايي با چشم انداز توسعه دولت ، بازنشستگي و جدا شدن کارکنان از سازمان ، شناسايي منابع دانشي سازمان و انتقال دانش آنها از جمله ضرورت های پژوهش حاضربود. به نظر می رسد این پژوهش قادر است در زمینه های زیر به مدیران این سازمان کمک شایان توجهی نماید :
غنی نمودن پژوهش های انجام شده در حیطه تسهیم دانش در سازمان مورد مطالعه
شناسائی روابط بین ابعاد تسهیم دانش و عملکرد شغلی
کمک به مدیران سازمانی به منظور شناسائی ابعادی از تسهیم دانش که می تواند پیش بینی کننده عملکرد شغلی باشد.
تاکید و توجه بر ابعاد پیش بینی کننده که رتبه بالاتری را در بین ابعاد تسهیم دانش دارند.
کمک به ارتقاء عملکرد شغلی از طریق تاکید بر تسهیم دانش
1-4- اهداف پزوهش
1-4-1- هدف اصلي :
1-تعيين رابطه بين تسهیم دانش و عملکرد شغلي در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
1-4-2- اهداف فرعي :
1-تعيين رابطه بين بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش و عملکرد شغلی
2- تعيين رابطه بين بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش و عملکرد شغلی
3- تعيين رابطه بين بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش و عملکرد شغلی
4- تعيين رابطه بين بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش و عملکرد شغلی
5- تعیین توان پیش بینی عملکرد شغلی از طریق ابعاد تسهیم دانش
6- تعیین تفاوت بین نظرات پاسخگویان در بعد تسهیم دانش بر حسب عوامل دموگرافیک (جنس ، سن ، سابقه خدمت ، تحصیلات و ... )
7- تعیین تفاوت بین نظرات پاسخگویان در بعد عملکرد شغلی بر حسب عوامل دموگرافیک (جنس، سن، سابقه خدمت ، تحصیلات و ... )
1-5- فـرضيـه هاي پژوهش
1-5-1- فرضيه اصلي:
1-بين تسهیم دانش و عملکرد شغلی در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان رابطه وجود دارد.
1-5-2- فرضيه های فرعي :
1 - بين بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
2- بين بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
3- بين بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
4- بين بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.
5- ابعاد تسهیم دانش توان پیش بینی عملکرد شغلی را دارا می باشد.
6- بین نظرات پاسخگویان در بعد تسهیم دانش بر حسب عوامل دموگرافیک (جنس ، سن ، سابقه خدمت ، تحصیلات و ... ) تفاوت وجود دارد.
7- بین نظرات پاسخگویان در بعد عملکرد شغلی بر حسب عوامل دموگرافیک (جنس ، سن ، سابقه خدمت ، تحصیلات و ... ) تفاوت وجود دارد.
1-6-تعاریف متغیرها
1-6-1- تعاریف نظری متغیرها:
ارتباطات سازمانی: شامل رفتارهای تسهیم دانش به صورت تعاملات رسمی داخل یا بین تیم ها یا واحد های کاری است (ازبیک، ،2011،ص71).
تسهیم دانش: به میزانی تعریف می شود که یک فرد دانش خود را با سایر افراد، سازمان ها و یا گروه ها به اشتراک می گذارد (ازبیک، ،2011،ص71).
تعاملات شخصی: شامل رفارهای تسهیم دانش از طریق تعاملات غیر رسمی بین افراد یا کمک به سایر کارمندانی که عملکردشان به آن ها نزدیک است می باشد (ازبیک، ،2011،ص72).
تعامل با جامعه: رفتارهای تسهیم دانش در تعاملات اجتماعی می باشد که گروه هایی از کارمندان به طور داوطلبانه روی یک موضوع باعلایق عمومی به یک روش فردی ارتباط برقرار نمایند(ازبیک، ،2011،ص72).
دانش: دانش ترکيب سيالي از تجارب نظام يافته، ارزش ها، اطلاعات مفهومي، بصيرت ها و بينش هاي متخصصاني است که چارچوبي براي ارزيابي و تلفيق تجارب جديد و اطلاعات فراهم مي آورد. دانش در واقع استنباط و استنتاج آن ذهن است که فعاليت مي کند. در سازمان دانش نه تنها در اسناد سازمان بلکه در روش ها، فرآيندها،رويه ها و هنجارهاي سازمان جا دارد (داونپورت و پروساک،1998،ص21).
عملکرد شغلی: رفتارهاي واقعي كه انتظار مي رود كارمند در يك شغل بخصوص نشان دهد. عملکرد اثربخش یک شغل عبارتست از حصول نتایج خاص یا دستیابی به نتایج خاص از پیش تعیین شده برای شغل (نظیر درآمد)، از طریق انجام اقداماتی خاص به طوری که مطابق با سیاست ها، رویه ها و شرایط محیط سازمانی باشد (ابزری و همکاران،1389).
مديريت دانش: مديريت دانش فرآيندي است که به سازمان ها در کشف، انتخاب، سازماندهي، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروري براي فعاليت هايي از قبيل حل مساله، يادگيري پويا، برنامه ريزي استراتژيک و تصميم گيري کمک مي کند (ابزری و همکاران،1389).
همکاری های مکتوب: شامل رفتارهای کارمندان در زمینه اشتراک ایده ها، اطلاعات ، تخصص هایشان از طریق اسناد کتبی به جای دیالوگها، که می تواند برای سایر کارمندان و سازمان مفید باشند (ازبیک، 2011،ص72).
1-6-2-تعاریف عملیاتی متغیرها:
تسهیم دانش: منظور از تسهیم دانش در این پژوهش میزان نمره ای است که از پاسخ پاسخگویان به پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش جعفری (1393) با 24 گویه به دست آمده است.
تعاملات شخصی: منظور از تعاملات شخصی در این پژوهش میزان نمره ای است که از پاسخ پاسخگویان به پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش جعفری (1393) ذیل گویه 1 تا 7 به دست آمده است.
ارتباطات سازمانی: منظور از ارتباطات سازمانی در این پژوهش میزان نمره ای است که از پاسخ پاسخگویان به پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش جعفری (1393) ذیل گویه 8 تا 11 به دست آمده است.
تعامل با جامعه: منظور از تعامل با جامعه در این پژوهش میزان نمره ای است که از پاسخ پاسخگویان به پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش جعفری (1393) ذیل گویه 12 تا 19 به دست آمده است.
همکاری های مکتوب: منظور از همکاری های مکتوب در این پژوهش میزان نمره ای است که از پاسخ پاسخگویان به پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش جعفری (1393) ذیل گویه 20 تا 24 به دست آمده است.
عملکرد شغلی: منظور از عملکرد شغلی در این پژوهش میزان نمره ای است که از پاسخ پاسخگویان به پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت ذیل گویه 25 تا 44 به دست آمده است.
فصل دوم:
پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
در عصرحاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود و کشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی اقشار جامعه زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای نهفته و بهره گیری از امکانات مادی، انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد. وقتی مشارکت در سازمانی پیاده شود، تمام کارکنان وجود خود را محترم، با ارزش، کارساز یافته و خود را درسرنوشت سازمان سهیم، متعهد و وفادارمی دانند. بنابراین دخالت و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمان ، در عمل باعث افزایش حس مسئولیت پذیری و تعهد در قبال تصمیمات اتخاذ شده می گردد .
بعلاوه، امروزه دانش و اطلاعات به عنوان عامل تعيين کننده اي در موفقيت و قدرت پذيري سازمان ها تبديل شده است. با افزايش تاکيد دولت بر ايجاد جامعه دانشي و اولويت حرکت به سوي اقتصاد دانش محور(در برنامه چهارم توسعه) مسئله اساسي درک اين موضوع است که چگونه از دانش به عنوان يک منبع مهم کسب مزيت رقابتي استفاده شود. در اين راستا بسياري از سازمان ها تلاش خود را بر اين مسئله متمرکز نموده اند که چگونه مي توانند دانش را در سازمان مديريت نمايند. دانش مقوله اي نظامند است و نيازمند توجه همه جانبه به عوامل مختلف سازماني مي باشد (حدت،1387).
2-2- مديريت دانش
مديريت دانش را ميتوان به عنوان روشي براي بهبود عملكرد، بهره وري و رقابت پذيري، بهبود كسب و کار، تسهيم و استفاده از اطلاعات درون سازمان، ابزاري براي بهبود تصميم گيري، طريقي براي بدست آوردن بهترين روش ها، راهي براي كاهش هزينه ها و روشي براي نوآورتر شدن سازمان تعريف نمود (منوريان، عسگري و آشنا، 1386). هالست(2003) مديريت دانش را فرايندي ميداند كه سازمان ها بواسطه آن فرايند تبديل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پيدا كرده و همچنين قادر خواهند بود دانش كسب شده را به گونه اي موثر در تصميمهاي خود بكار گيرند. ميتوان گفت كه مديريت دانش، پديده ای اجتماعي است. رايانه، فناوري اطلاعات و نظاير اينها تضمين كننده موفقيت مديريت دانش نيستند. مديريت دانش پايان ناپذير است، زيرا حركت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش هيچگاه به پايان نميرسد، كاركنان و مديران سازماني(محيط دروني) ارباب رجوع و ساير ذينفعان(محيط بيروني) در قلمرو مديريت دانش قرار ميگيرند (ابطحي و صلواتي، 1385،ص34).
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رابطه تسهیم دانش


عملکرد شغلی کارکنان


اداره کل تعاون کار


رفاه اجتماعی استان اصفهان


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه