دانلود رایگان


عوامل اقتصادی، اجتماعی مرتبط با كيفيت زندگي زنان - دانلود رایگاندانلود رایگان زنان دارای کم توانی دربسیاری از کشورها با تبعیضاتی چندگانه مواجهه اند، نگرش های منفی اجتماعی، زن بودن، کم توانی وفقر، زندگی آنان را با مشکلات بسیاری روبرو

دانلود رایگان
عوامل اقتصادی، اجتماعی مرتبط با كيفيت زندگي زنان دارای کم توانیچکیده
زنان دارای کم توانی دربسیاری از کشورها با تبعیضاتی چندگانه مواجهه اند، نگرش های منفی اجتماعی، زن بودن، کم توانی وفقر، زندگی آنان را با مشکلات بسیاری روبرو می سازد.هدف اين پژوهش شناخت برخي از عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی زنان داراي کم تواني عضو سازمان های غیردولتی شهر تهران در سال 1388 است.این مطالعه از نوع همبستگی است و در آن 126 نفر از زنان دارای کم توانی، که از اعضای مؤثر و مستمر سه سازمان غیردولتی شهر تهران بودند، به روش سهمیه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق چک لیست اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامة کیفیت زندگی WHO صورت گرفته است. تجزیه وتحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS نسخۀ 14 انجام شده است. در تحلیل داده ها ابتدا، براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیر كیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن، از آزمون كولموگوروف- اسمیرنوف استفاده شد. در ادامه براي بررسی ارتباط و همبستگی بین متغیرها بنابر مورد از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، T Student، و آنالیز واریانس یكطرفه استفاده شد.یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که عوامل اقتصادی- اجتماعی با کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی رابطه دارد. بدين معنا كه عواملی چون داشتن شغل، دسترسی به خدمات بیمه ای مناسب، دسترسی به وسایل کمکی مورد نیاز، و نیز برخورداری از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه با کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی ارتباط دارد و می تواند به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک كند.
واژگان کلیدی:زنان، كم توانی،کیفیت زندگی، عوامل اقتصادی اجتماعی
مقدمه
بیان مسئله
انگیزه پژوهشگر
هدف پژوهش
اهمیت وضرورت پژوهش
فایده پژوهش
1-1- مقدمه در سراسر جهان ودر تمام سطوح اجتماع افراد دارای کم توانی وجود دارند. تعداد این افراد در جهان بسیاراست واین تعدادپیوسته رو به افزایش می باشد علل بوجود آورنده کم توانی و پیامد های ناشی از آن در جهان یکسان نمی باشد. تفاوت در پیامد ها ناشی از اوضاع واحوال گوناگوناقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جوامع ونیزتسهیلاتی است که دولت ها به رفاه شهروندان خود اختصاص می دهند. در عرصه کم توانی شرایط متعدد وخاصی وجود دارد که وضعیت زندگی افراد ناتوان را تحت تاثیر قرار می دهد. جهل، غفلت، خرافات وترس ازجمله عوامل اجتماعی هستند که در طی تاریخ کم توانی باعث در انزوا قرار گرفتن افراد ناتوان وبه تاخیر انداختن رشد توانایی های آنها شده است. مطالعات تاریخی حاکی از تلاش های مستمر افراد دارای کم توانی برای دستیابی به حقوق و فرصت های برابر با دیگران است.
کم توانی شرایطی است که در توانایی فرد برای انجام کار های روزانه وانطباق وی برای داشتن یک زندگی عادی و مستقل در بعد شخصی ویا اجتماعی اختلال ایجاد می شود بعبارت دیگرکم توانی مرتبط با محرومیت هایی است که فرد بعنوان نتیجه اختلالات و کم توانی های خود تجربه می کند واین امر باعث می شود فرد دارای کم توانی نتواند نقش های خود را بسته به سن ویا جنس که در شرایط اجتماعی وفرهنگی طبیعی در نظر گرفته می شود انجام دهد. اما درک، توضیح وتبیین این امر ارتباط تنگاتنگ با الگو های مفهومی دارد که آن را به اشکال گوناگون توجیه می کند، به عنوان مثال دیدگاه های پزشکی، اجتماعی، حقوقی و… هر یک توجیهات متفاوتی از کم توانی ارایه می کنند. اگر در دیدگاه پزشکی تمرکز بر فرد دارای کم توانی وتوانایی های وی می باشد، در دیدگاه اجتماعی کم توانی تابعی از ارتباط میان فرد دارای کم توانی ومحیط است و هنگامی اتفاق می افتد که این افراد با موانع فرهنگی و اجتماعی مواجه می شوند که مانع از برخورداری آنها از سیستم های مختلف جامعه که برای دیگر افراد قابل دسترسی است، می شود. اگر این واقعیت را بپذیریم که همه افراد بشر آزاد و برابر آفریده می شوند، پس باید به این حقیقت نیز اذعان نماییم که همه انسانها می باید از منزلت، کرامت و حقوق برابر خوردار باشند. بنابراین هر نوع محرومیت از حقوق انسانی و شهروندی بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت ویا کم توانی تبعیض قلمداد می شود، در شرایطی که چارچوب حقوق بین الملل زندگی افراد را در هر نقطه از جهان تغییر داده افراد دارای کم توانی نیز باید بتواننداز تمامی حقوق انسانی برابر با دیگران بهره مند شوند. علیرغم نادیده گرفته شدن تاریخی این افراد، نگاه به آنان می باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد بر اساس حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورباید تمام افراد دارای کم توانی بادیده احترام نگریسته شوند و به آنان فرصت برابر برای داشتن یک زندگی عادی داده شود. لذا کم توانی نباید به عنوان عامل عقب ماندگی فرد از جریان عادی زندگی تلقی گردد.
افراد دارای کم توانی اقلیتی بزرگ را در تمامی جوامع تشکیل می دهند، هرچند که آنان در کشور های پیشرفته و توسعه یافته شرایطی متفاوت از کشورهای در حال توسعه ویا کمتر توسعه یافته دارند لیکن همه در یک تجربه مشترکند و آن تبعیض است. براساس آمار های منتشره از سوی سازمان ملل درسند آخرین میثاق جهانی افراد دارای کم توانی در سال 2006، 65 میلیون نفر با کم توانی درسراسر جهان زندگی می کنندکه با در نظر گرفتن خانواده های آنان حدود دو میلیارد انسان بنوعی با موضوعات مربوط به کم توانی درگیر می باشند که این امر خود نشان از لزوم توجه ویژه به شرایط این افراد می باشد. در مناطق مختلف ودر هر کشوری از جهان بخصوص در کشور های در حال توسعه افراد دارای کم توانی در حاشیه زندگی می کنند اغلب آنها از تجربه های اساسی زندگی از جمله دستیابی به اموری چون مدرسه رفتن، بدست آوردن شغل، داشتن مسکن مناسب، ازدواج، گذران اوقات فراقت، دسترسی به تسهیلات عمومی، حمل ونقل وحتی سیستم های اطلاع رسانی محرومند.
در حدود 20 درصد از فقیر ترین افراد جهان دارای کم توانی هستند.
بیش از 85 درصداز افراد دارای کم توانی با فقر زندگی می کنند.
بیش از 50 درصد از کم توانی هایی که قابل پیشگیری هستند، مستقیماً با فقر ارتباط دارند. این موضوع مخصوصاً در مورد کم توانی های ناشی از سوء تغذیه بویژه تغذیه دوران بارداری و بیماری های عفونی صدق می کند.
در حدود 98 درصد از بچه های دارای کم توانی در کشور های در حال توسعه به مدرسه نمی روند.
در حدود 30 درصد از بچه های خیابانی جهان دارای کم توانی هستند.
میزان سواد برای افراد بزرگسال دارای کم توانی کمتر از 3 درصد است ودر برخی کشور ها این آمار برای زنان دارای کم توانی کمتر از 1 درصد می باشد.
سطح مرگ ومیر در کودکان دارای کم توانی بالغ بر 81 درصد می باشد با اینکه مرگ ومیر در میان کودکان زیر پنج سال به طور کل به زیر 20 درصد کاهش یافته است در برخی موارد بنظر می رسد که کودکان دارای کم توانی از جامعه حذف شده اند.
زنان دارای کم توانی احتمالا 2 یا 3 برابر بیشتر از زنانی که دارای کم توانی نیستند، قربانی مسایل فیزیکی وسوء استفاده های جنسی می شوند. تقریباً 20 میلیون زن هر ساله به دلیل عوارض دوران بارداری یا هنگام زایمان دچار کم توانی می شوند(2006, UN).
میان فقر و کم توانی همبستگی وجود دارد، در حالی که افراد فقیر ممکن است در طول زندگیشان دچار کم توانی گردند، کم توانی نیز می تواند به فقر منتهی گردد. این افراد معمولاً با تبعیض ومسائل حاشیه نشینی مواجه اند. تبعیض دارای یک پیامد مشخص نیست بلکه بیانگرمحرومیت از سلسله ی بهم پیوسته ای از موقعیت هاست که سرنوشت افراد مورد تبعیض را دگرگون میکند. کودک دارای کم توانی که امکان رفتن به مدرسه را پیدا نمی کند از دستیابی به درآمد وداشتن شغل پایدار محروم می ماند. عدم استقلال مادی موجب وابستگی وی به اطرافیان می گردد. زمانی که فرد دارای کم توانی امکان استفاده از تسهیلات عمومی جامعه را نداشته باشد از تعامل با دیگران محروم می گردد وعدم دسترسی به منابع جامعه موجب طرد و انزوای فرد دارای کم توانی را فراهم می سازد. انباشتگی محرومیت ها برای اغلب این افراد بگونه ای است که هیچ پله ای برای صعود به پله بعدی وجود ندارد. محرومیت آنان نه ناشی از محدودیت در عملکرد این افراد بلکه بدلیل اختلال در سیستم ها وساختار جوامعی است که امکانات موجود درآن برای همه طراحی نشده است. لذا در ادبیات نوین، کم توانی امری است نسبی، که نه ناشی از مشکلات فردی بلکه محصول شرایط جامعه می باشد. در واقع زمانی که شرایط جامعه بگونه ای باشد که تسهیلات وامکانات ونیزفرصت های برابر برای تمامی مردم فراهم نباشد ممکن است که هر فردی به نحوی در معرض عقب ماندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… قرار گیرد. در این شرایط وضعیت زنان دارای کم توانی بخصوص در کشور های در حال توسعه بسیار وخیم تر است اغلب آنان با تبعیضی سه گانه مواجه اند: زن بودن، ناتوان بودن و زندگی در یک کشور کمتر توسعه یافته.
1-2- بیان مسئله از ابتدای خلقت، بشر در فراز و نشیب زندگی همواره با حوادث و اتفاقات ناشناخته روبرو بوده است. سیل، زلزله، جنگ های خانمان سوز، بیماری های لاعلاج، فقر، شیوع فحشاء، مواد مخدر ،حوادث و اتفاقات ناشی از کار، تصادفات و… همه از عواملی هستند که سلامت انسان را تهدید نموده و همه ساله گروهی از انسان ها را دچار کم توانی می سازند.
ازنظر سازمان جهانی بهداشت، کم توانی عبارت است از هرگونه محدودیت یا فقدان توانایی انجام فعالیتهای معمولی ومتعارف که از یک نقص نشات می گیرد (سازمان بهداشت جهانی، 2008).
فرد دارای کم توانی کسی است که بخشی از توانایی های فیزیکی، جسمی، اجتماعی، حرفه ای، ذهنی و روانی خود را از دست داده یا اصلاً بدست نیاورده است. بنابراین باید سعی شود توانایی های او تا حد ممکن افزایش یابد. (نودهی، 1385: 28).
کم توانی بیماری نیست و معمولاً تا پایان عمر با فرد باقی می ماند، میزان مرگ و میر و بیماری در بین افراد دارای کم توانی به مراتب بیشتر می باشد. افراد دارای کم توانی غالباً به خدمات و فرصت هایی که در اختیار سایر افراد جامعه قرار داده می شود دسترسی ندارند. آنان اغلب از تصدی هر گونه شغل مهم و کلیدی در جامعه کنار گذاشته می شوند، عدم حضور در امور جامعه منجر به این می شود که نیاز های آنان در ورطه فراموشی قرار گیرد. کم توانی در اثر تعامل دوسری عوامل حاصل می شود، ویژگی های فردی که دارای کم توانی است و ویژگی های محیطی که ایجاد کننده محرومیت می باشد. احساساتی نظیر بی ارزش بودن، سردرگمی، مشکلات برقراری ارتباط اجتماعی، نداشتن آموزش، شغل و درآمد، زندگی منزوی و سایر تبعیضات اجتماعی، محرومیت هایی هستند که فرد دارای کم توانی آن ها را تجربه می کند. این پیامد ها بستگی مستقیم با شرایط محیطی، امکانات و منابع اجتماعی و مقررات تبعیضی در جوامع دارد. هر چند این تبعیضات بر اساس شرایط اجتماعی و کلیشه های منفی نسبت به افراد دارای کم توانی وجود دارد اما زنان بار این تبعیضات را بیشتر بر دوش می کشند.
در سرشماری نفوس ایران در سال1360 افراد نابینا، ناشنوا، قطع اندام ها، تغییر شکل اندام ها وفلج کامل به عنوان فرد ناتوان ودارای کم توانی سرشماری شده اند و افراد فاقد این شرایط از سرشماری خارج بوده ا ند.
در سرشماری 1375 با محور قراردادن خانوار از 12398235 خانوار کشور نزدیک به 479590 خانوار دارای فرد دارای کم توانی سرشماری شده اند. بدین ترتیب نسبت خانوارهای دارای فرد دارای کم توانی به خانوارهای عادی 9/3 درصد بوده است. این نسبت در نقاط شهری 4/3 در صد در نقاط روستایی 7/4 در صد محاسبه شده است (محمدی، 1385: 11).
بر اساس مطالعات انجام شده به منظور شناسایی اقشار نیازمند به خدمات بهزیستی، 2/6 درصد جمعیت ایران 60 سال و بالاتر بوده اند و5/6 در هزار افراد بررسی شده مبتلا به ضعف وعدم کارکرد اندام ها و7/2 در هزار نیز مبتلا به فلج اندامها می باشند. در این بررسی مهمترین علت کم توانی، بیماریها با 8 /28، ضربه 3/26، و مشکلات مادر زادی 7 /21 درصد گزارش شده است (جغتایی، 1377: 13).
سازمان بهداشت جهانی(WHO) معتقد است: تقریباً 10درصد از جمعیت جهان با کم توانی زندگی می کنند که بزرگترین گروه اقلیت جهان هستند به دلیل رشد جمعیت جهان، پیشرفت های پزشکی و فرآیند سالمندی تعداد افراد دارای کم توانی در حال افزایش است، شمار جهانی افراد دارای کم توانی بیش از 650 میلیون نفر است که با خانواده هایشان رقمی معادل 2 میلیارد نفر را در بر می گیرد که بنوعی درگیر مسئله کم توانی هستند ( 2006 , UN ).
در ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن کل کشوردرسال 1385 ازجمعیت 70495782 نفری کشور با در نظر گرفتن نرخ شیوع کم توانی به میزان 38/4 تعداد 3087715 نفر دارای کم توانی در کشور وجود دارد که ازاین تعداد 2/24 درصد یعنی معادل 747132 نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که 36 درصد یعنی968,268نفر را زنان و64درصد یعنی 164,478 نفر را مردان تشکیل می دهند توجه به آمارها نشان دهنده این واقعیت است که افراد دارای کم توانی بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و لذا نمی توان نسبت به مسائل ومشکلات ونیز حقوق آنان بی اعتنا بود. کم توانی و نقص برای زنان در مقایسه با مردان مشکلات بیشتری ایجاد می کند و پیامد های آن برای زنان بسیار جدی و قابل تعمق است. در بسیاری از کشور ها، بخصوص کشور های در حال توسعه محرومیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان را از دسترسی به خدماتی مانند: مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش، حرفه آموزی و اشتغال باز می دارد و بنابراین در چنین کشور هایی زنان دارای کم توانی تقریباً هیچ گونه امکاناتی برای غلبه بر مشکلات خود ندارند، شرکت در فعالیت های اجتماعی و فرصت های تحصیلی برای دختران و زنان دارای کم توانی بسیار اندک است. احتمال دریافت حرفه آموزی و اشتغال برایشان محدود می باشد. زنان دارای کم توانی بشدت در معرض خشونت های جسمی، جنسی و روانی قرار می گیرند. دختران و زنان دارای کم توانی بیشتر گرفتار فقر می باشند، مشارکت آنان در تصمیم گیری ها نیز بطور کلی بسیار ناچیز است. در بسیاری از کشور ها زنان در صورت ناتوان شدن از سوی شوهرانشان رها شده و از زندگی در کنار فرزندانشان محروم می شوند. تحقیقیات در زمینه کم توانی معمولاً نسبت به تفاوت های جنسیتی بی تفاوت بوده است (وایت، 1977: 23). لذا در بررسی مسائل مربوط به کم توانی، نیاز ها وتجربیات زنانه در نظر گرفته نشده است.
در طی چند دهه گذشته سلامت بعنوان یک حق بشری و هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است که باید در دسترس همه انسان ها قرار گیرد، اخیراً مفهوم وسیع تری از سلامت بوجود آمده وآن کیفیت زندگی است. برخی کیفیت زندگی را با مفاهیمی چون رضایت مندی از زندگی، خشنودی، آسایش خاطرو حتی زندگی خوب بکار می برند (فرانس 1992: 23 ) سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را ادراک فرد از موقعیتش در زندگی و در متن فرهنگ و نظام های ارزشی که در آن زندگی می کند و در ارتباط با هدف، انتظارات و ارتباطات و نیاز هایش می داند. بطور کلی کیفیت زندگی دارای ابعاد مختلف فیزیکی، روانی واجتماعی است که پهنه وسیعی از زندگی فرد را در بر می گیرد. کیفیت زندگی درک منحصربه فرد هر شخص است در مورد اینکه آیا زندگی او با وجود ارتباطاتی که با دوستان، آشنایان و اجتماعش داردبرایش رضایت بخش و قابل قبول است یا نه؟ (پارک و پارک، 1376). یکی از جامع ترین و کامل ترین تعاریف کیفیت زندگی به وسیله پروفسور هور نکوئیست(1985) ارائه گشته است وی کیفیت زندگی را بر اساس مطالعات خود و یافته های سایرین بعنوان نیاز بیان شده و رضایت عملی در یک تعداد از ابعاد اصلی زندگی با تمرکز خاص بر احساس خوب بودن تعریف می نماید به عقیده وی اندازه گیری کیفیت زندگی به وسیله بررسی ابعاد 5 گانه زیر از زندگی افراد امکان پذیر است.
  1. قلمرو فیزیکی شامل سلامت بدن و فشار ناشی از بیماری خاص
  2. قلمرو روانی و عاطفی شامل احساس رضایت از زندگی، احساس خوب بودن و عملکرد فکری و عقلانی و اعتقادات
  3. قلمرو اجتماعی شامل تماس اجتماعی و ارتباط مناسب بادیگران بطورعموم وباخانواده وهمسربه طورویژه.
  4. قلمرو رفتاری: فعالیتی شامل ظرفیت پذیرش مراقبت از خود و انجام کار و فعالیت و حرکت
  5. قلمرو مادی، شامل وضعیت اقتصادی و مالی فرد و بطور کلی درک فرد ازرضایت مندی در زندگی (زارعی، 1387: 23).
برغم تمام پیشرفت های بشری چنین بنظر می رسد، کم توانی یک واقعیت همیشه پایدار خواهد بود و امیدی به ریشه کنی مطلق آن وجود ندارد، اما باید به دنبال راه حل هایی برای کیفیت بخشیدن به زندگی افراد دارای کم توانی باشیم، زیرا ناتوانی یک مشکل فردی نیست، بلکه محدودیتی است که از طرف جامعه، مانع مشارکت این افراد در زندگی اجتماعی می شود(محمدی، 1385: 9)
عوامل اجتماعی و اقتصادی چون درآمد، شغل، تحصیل، تأهل، میزان مشارکت در جامعه و… همگی بر کیفیت زندگی فرد دارای کم توانی تأثیر گذار است. اما در دستیابی به همین عوامل نیز زنان دارای کم توانی بدلیل جنسیت خود از فرصت های برابر در جوامع بر خوردار نمی باشند. دراین تحقیق سعی شده که وضعیت کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی بررسی شده و مشخص شود که برخی از متغیر های اقتصادی واجتماعی چه تاثیری برکیفیت زندگی آنان دارد.
1-3- اهمیت و ضرورت دبیر کل سازمان ملل متحد (دکوئیار، 1996) در مقدمه کتاب Prejudice and Dignity می گوید: بیش از250 میلیون نفر افراد دارای کم توانی شدید و متوسط در کشور های در حال توسعه زندگی می کنند که سالیانه 10 میلیون نفر به تعداد آنان افزوده می شود، اکثریت آنان را افراد فقیر، وابسته، تحت ظلم و خشونت، فراموش شده و محروم از آموزش های عمومی، حرفه ای و فاقد شغل تشکیل می دهند. آنان زودتر از دیگران می میرند و به هنگام زنده بودن نیز هیچ قدرتی ندارند. بین 15 تا 20 درصد از مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند دارای نوعی ناتوانی یا ناتوانی هستند. اکثریت آنان بطور مجازی از برنامه های خدمات عمومی کنار گذاشته شده اند. آنان نیازمند آماده سازی برای حضور در زندگی در جامعه هستند. حقوق بشر برای آنان در نظر گرفته نمی شود. (کمالی، ، 43)
هرچند زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل می دهند. اما هرگز صاحب نیمی از فرصت های موجود در جامعه نبوده و نیستند. آنان همواره انواع تبعیض ها را در زندگی خود تجربه می کنند. در این میان زنان دارای کم توانی در قیاس با افراد سالم از حقوق وفرصت های برابر با آنها برخوردار نیستند، زنان دارای کم توانی تحت تاثیر کلیشه های رایج درباره ناتوانی درقیاس با زنان سالم به دیده تحقیر نگریسته می شوند و آنگاه که زنان دارای کم توانی با مردان دارای کم توانی مقایسه می شوند، باز هم تحت تأثیر تبعیضات جنسیتی از شرایطی نا برابر رنج می برند. این امردسترسی زنان دارای کم توانی را به فرصت ها و امکانات و منابع موجود در جامعه بشدت کاهش می دهد و بالطبع بر کیفیت زندگی آنان تأثیری بسیار منفی دارد.
در ایران براساس سرشماری کل کشور درسال 1385 از جمعیت 70495782 نفری کشور با در نظر گرفتن نرخ شیوع ناتوانی به میزان 38/4 تعداد 3087715 نفر دارای کم توانی در کشور وجود دارد که از این تعداد 2 /24 درصد یعنی معادل 747132 نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و 36 درصد یعنی967,268 نفر را زنان و64 درصد یعنی 164,478 نفر را مردان تشکیل می دهند توجه به آمارها نشان دهنده این واقعیت است که مسائل و مشکلات زنان دارای کم توانی بعنوان بخش بزرگی از جمعیت کشور باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، هرچند آنان جمعیت بزرگ و گوناگونی را به لحاظ اجتماعی - اقتصادی، فرهنگی و… تشکیل می دهند اما همه آنان یک زمینه مشترک دارند و آن تبعیض است. زنان دارای کم توانی با محدودیت های متفاوتی مواجه می شوند که برخی ناشی از نگرش های منفی خود آنان نسبت به ناتوانی شان می باشد و بخشی نیزحاصل محیط زندگی آنان است اما در اغلب مواقع این محدودیت ها توسط جامعه اعمال می شود وتمامی این مشکلات زندگی آنان را با دشواری مواجه می سازد. کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دگرگون می شود بر اساس اصول بیان شده در منشور سازمان ملل متحد که ارزش ومنزلت ذاتی وحقوق برابر وجدا ناپذیر همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی، عدالت وصلح در جهان به رسمیت می شناسد. و با یاد آوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ومیثاق رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان و ماده 6 میثاق حقوق افراد دارای کم توانی مصوب سال2007 میلادی دولت های عضو اذعان می دارند، که زنان و دختران دارای کم توانی در معرض تبعیضات مضاعف قرار دارند بنابر این دولت های عضو می باید همه اقدامات مناسب را به منظور اطمینان از توسعه، پیشرفت وتوانمند سازی زنان دارای کم توانی جهت بهره مندی آنان از حقوق بشر وآزادی های بنیادی مندرج در میثاق به عمل آورند (سازمان ملل متحد، 2007).
امروزه زنان و موضوعات مربوط به آنان برای حکومت ها و سیاستگذاران، فعالان حقوقی و نیز پژوهشگران اهمیت ویژه ای یافته است. نظم نوین جهانی بگونه ای است که جهت گیری دولت ها در برابر زنان و دیدگاه های جنسیتی آن ها در برنامه ریزی های کلان می تواند مشروعیت حکومت ها را متزلزل سازد. در دوران معاصر زنان بعنوان نیمی از جامعه و نیروی مولد دارای نقشی والا در توسعه جوامع بشمار می روند. لذا نیاز ها ومشکلات آنان باید مورد توجه جدی دولت ها قرار گیرد. زنان دارای کم توانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند، آنان نیز حق دارند به تمام امکاناتی که دراختیار افراد سالم قرار می گیرد فارغ از جنسیت خود دسترسی داشته باشند. حق آموزش، حرفه آموزی، داشتن شغل و درآمد مناسب، حق تصمیم گیری در امور مربوط به خود، مشارکت فعال در جامعه و امور سیاسی و نیز داشتن زندگی زناشویی از حقوق مسلم آنان می باشد. بنابراین ضروری است که دولت ها در کلیه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هایشان برای افراد، وضعیت افراد دارای کم توانی و بویژه زنان دارای کم توانی را در نظر بگیرند.
ضرورت تحقیق درباره کیفیت زندگی از اهداف مشخص سازمان های اجتماعی، رفاهی و بهداشتی درمانی است. سیاست گذاران و مجریان دولتی که در حیطه های مختلف خدمات اجتماعی، رفاهی، توان بخشی، پزشکی، بیمه ای و… فعالیت می کنند نسبت به حفظ وتوسعه کیفیت زندگی نگران هستند وهر از گاهی در تلاش اند تا ارزشیابی از خدمات و فعالیت های خود داشته باشند. دست یابی به شاخص های رفاه و بهزیستی عمومی جامعه زمانی تحقق می یابد که از تمام فرصت ها، امکانات ومنابع موجود در هر کشوری به نحو احسن و برای تمامی اقشار جامعه بهره برداری شود. اتلاف منابع در ابعاد گوناگون منابع فیزیکی وانسانی وعدم مدیریت صحیح امکانات، فرایند توسعه اجتماعی واقتصادی را بسمت درستی هدایت نکرده ولاجرم با عدم تحقق رفاه وبهزیستی جامعه، نابرابری های اجتماعی را تشدید می گردد. تحقیق وبررسی مفهوم کیفیت زندگی درخصوص افراد دارای کم توانی، بویژه زنان می تواند به متولیان امور یاری رساند. تا برای کسب فرصت های برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان دارای کم توانی کوشش های مضاعفی بعمل آورند.
ضرورت اصلی این پژوهش دربعد علمی: شناخت عمده ترین متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی است ودر بعد عملی: بهره گیری از نتایج پژوهش جهت اتخاذ سیاست های مناسب و تدوین برنامه های اجرایی موثر می باشد.
1-4- هدف کلیپژوهش شناخت عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی عضوسه سازمان غیر دولتی شهر تهران
1-4-1- اهداف اختصاصی - تعیین کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی جسمی- حرکتی در جامعه مورد مطالعه
- تعیین کیفیت زندگی زنان نابینا در جامعه مورد مطالعه
- تعیین کیفیت زندگی زنان ناشنوا در جامعه مورد مطالعه
1-5- انگیزه پژوهشگر انگیزه پژوهشگر از انجام این تحقیق مدت 20 سال کار در معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی در شهر و روستاهای کشور و آشنایی نزدیک با مسائل، مشکلات و نیاز های افراد دارای کم توانی، بویژه زنان می باشد.
1-6- فایده پژوهش - شناخت بهتر وبیشتر از کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی جهت اطلاع رسانی به سازمان های متولی به منظوراینکه خدمات خود را متناسب با شناخت شرایط این زنان برنامه ریزی و اجرا نمایند.
- بهره گیری از نتایج تحقیق به منظوراینکه سازمان های متولی بتوانند در زمینه توانمندسازی اصولی زنان دارای کم توانی، برنامه ریزی اجرایی ومطالعاتی کارآمدتر وموثر ترداشته باشند.دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
عوامل اقتصادی، اجتماعی


كيفيت زندگي زنان کم توانی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه های علوم ...

... مرتبط با كيفيت زندگي; ... عوامل اجتماعی مرتبط با ... اجتماعی و اقتصادی زنان ...

بایگانی‌ها علوم اجتماعی - صفحه 4 از 5 - دانلود پایان نامه ...

دانلود پایان نامه عوامل اقتصادی، اجتماعی مرتبط با كيفيت زندگي زنان ... و عوامل موثر بر ...

عوامل مؤثر در کیفیت زندگی زناشویی

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر با افسردگی و کیفیت زندگی پرستاران شاغل هدف: در بیمارستان .... وضعیت زناشــویی)متاهل به مجرد(، ساعات کاری در شیفت شب،.

همایش های اردیبهشت ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با ...

چكيده: - conf.semnan.ac.ir

مبحث ارتباط سرمایه اجتماعی با رشد اقتصادی بر ... مرتبط با ... ي زندگي با ...

بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

با توجه به علائم ضرایب b موجود در جدول 4 مشاهده میشود که متغیرهای میزان .... «عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در شهرستان مریوان».

ارگونومی چیست ، چه کاربرد هایی دارد

ارگونومی با ارزیابی قابلیتها و محدودیتهای انسان (بیومكانیك و آنتروپومتری) ، استرسهای ...

بایگانی‌ها علوم اجتماعی - صفحه 4 از 5 - دانلود پایان نامه ...

دانلود پایان نامه عوامل اقتصادی، اجتماعی مرتبط با كيفيت زندگي زنان ... و عوامل موثر بر ...

عوامل مؤثر در کیفیت زندگی زناشویی

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر با افسردگی و کیفیت زندگی پرستاران شاغل هدف: در بیمارستان .... وضعیت زناشــویی)متاهل به مجرد(، ساعات کاری در شیفت شب،.

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه های علوم ...

... مرتبط با كيفيت زندگي; ... عوامل اجتماعی مرتبط با ... اجتماعی و اقتصادی زنان ...

همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

امکانات نسخه موبایل باهمایش . دسترسی ساده تر به اطلاعات همایش ها جستجوی ساده تر ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان قالب ...