دانلود رایگان


تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای - دانلود رایگاندانلود رایگان در اصطلاح لغوی، نخبه به معنای برگزیده و منتخب می باشد. درمعنای عام قدیم نخبه به گروه اندکی که جایگاه ویژه‌ای از لحاظ آداب و سنن، مقام روحانی و رفاه اجتماعی

دانلود رایگان
تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران...فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری؛ مفاهیم ودیدگاه ها
فصل سوم: قلمرو جغرافیایی تحقیق
فصل چهارم: یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
چکیده در اصطلاح لغوی، نخبه به معنای برگزیده و منتخب می باشد. درمعنای عام قدیم نخبه به گروه اندکی که جایگاه ویژه ای از لحاظ آداب و سنن، مقام روحانی و رفاه اجتماعی کسب کرده بودند، اطلاق می شد. قدرت این گروه، در یک نظام اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان اشتقاقی از حاکمیت و استقلال ملی توجیه و تعریف می گردد. امروزه نخبگان سیاسی به عنوان گروه های خاصی برگزیده می شوند و مشروعیت قانونی دارند.
باتوجه به تاكيد مقام معظم رهبري در سال 1385 به منظور تحقق بخشيدن در استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه همه جانبه كشورمشي نخبگان سياسي گذشته و معاصر ايران در عرصه جغرافیای سیاسی ایران نيز الگوي بديلي در مواجهه با پرورش نخبگان سياسي در كشور است گفتمان نخبگان اسلامي انقلاب ايران هم اكنون به گفتمان مسلط توده هاي مردم و نخبگان سياسي خاورميانه و نظام بين الملل درراستاي مقابله باگفتمان رايج تحميلي غربي تبديل شده است
دراین پژوهش، درراستای آزمون فرضیه های پیشنهادی، به روش مطالعات توصیفی، تحلیلی ومبتنی بردو روش کتابخانه ای و پژوهش میدانی انجام گرفته استبا توجه به اهمیت و نقش نخبگان رسمی در ساخت جغرافیای سیاسی ایران به آن می پردازد بر مبنای چنین فرضیه ای است که ما روندرشدوتوسعه جغرافیای سیاسی را درایران از طریق تحلیل نخبگان سیاسی آن بررسی شده که نخبگان سیاسی یک مفهوم تجربی یا رفتاری است.
درسالهای قبل و پس از انقلاب اسلامی، جغرافیای سیاسی و هویت ملی ایرانی از فرهنگ سیاسی نخبگان بویژه نخبگان جمهوری اسلامی ایران تاثیرگرفته است. این تاثیررامی توان ازلحاظ ایدئولوژی انقلاب برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تحول این ایدئولوژی ازگفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادی وشناخت بسترهای تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی و گفتمان دولت اسلامی او نیز از لحاظ تاثیر بر مشارکت توده ای وبسیج سیاسی درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم ناسیونالیسم ایرانی، تحول مفهوم مشارکت، و تاثیررویکردهای متفاوت برآندید.
واژگان کلیدی: فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی-ایدئولوژی انقلابی- مشارکت سیاسی –گفتمان نخبگان- هویت ملی –جغرافیای سیاسی ایرانمقدمه
در اين فصل پيرامون چارچوب تحقيق ابتدا بيان مسئله تحقيق پرداخته و سپس سوالات تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، ضرورت تحقيق، انگيزه تحقيق، اهداف تحقيق، اهميت موضوع تحقيق، محدوده مورد مطالعه، سوابق تحقيق، روش تحقيق و مراحل آن، با تشريح ابعاد هر يك بيان مي شود.
باتوجه به تاكيد مقام معظم رهبري در سال 1385 به منظور تحقق بخشيدن در استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه همه جانبه كشورمشي و سيره نخبگان سياسي گذشته و معاصر ايران در عرصه جغرافیای سیاسی ایران نيز الگوي بديلي در مواجهه با پرورش نخبگان سياسي در كشور است گفتمان نخبگان اسلامي انقلاب ايران هم اكنون به گفتمان مسلط توده هاي مردم و نخبگان سياسي خاورميانه و نظام بين الملل درراستاي مقابله باگفتمان رايج تحميلي غربي تبديل شده است ظهور انقلاب اسلامي ايران نقطه عطفي در تحولات سياسي منطقه خاورميانه و نظام بين الملل محسوب مي شود اين مسئله متاثر از جايگاه ايران در خاورميانه به عنوان نقطه تلاقي منافع ابرقدرت ها و همچنين اهداف و رسالت هاي بين المللي گفتمان انقلاب اسلامي بوده است از سوي ديگر تلاش نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق اين اهداف وتاثيرات آن درحوزه انديشه هاي بين الملل ودرسطح تعاملات سياسي – امنيتي خاورميانه نيز عملا سبب شده است كه گفتمان انقلاب ايران، نقش مهمي در تحولات سياسي – اجتماعي، فرهنگي و امنيتي منطقه و نظام بين الملل داشته باشد. در اين ميان، تغيير معادلات سياسي جهان، صدور انقلاب، حمايت از نهضت هاي آزاديبخش و مبارزه با صهيونيسم جهاني، مهمترين ابعاد بين المللي انقلاب بوده اند. از سوي ديگر گفتمان نخبگان انقلاب اسلامي سبب بيداري و احياي تفكر اسلامي در منطقه شده و با ارائه الگوي مردم سالار ديني و تقويت جريان اسلام گرايي در جهان، به بي اعتباري نظام دو قطبي به ويژه تضعيف جايگاه هژمونيك آمريكا منجر شده است. اين تاثيرات گسترده و پايدار گفتمان نخبگان انقلاب اسلامي عملا سبب جهت گيري و رويارويي قدرت هاي محافظه كار منطقه اي و ابرقدرت هايي كه منافع آنان درخاورميانه با چالش مواجه شده است، گرديده و به همين دليل اقدامات وسيعي در راستاي مقابله با گفتمان نخبگان انقلاب اسلامي و اشاعه ارزش ها و پيام هاي آن صورت گرفته است. علي رغم چالش هاي فراروي گفتمان نخبگان اسلامي انقلاب ايران، اين گفتمان هم اكنون به گفتمان مسلط توده هاي مردم و نخبگان سياسي خاورميانه و نظام بين الملل در راستاي مقابله با گفتمان رايج تحميلي غربي تبديل شده است.
نخبگان سیاسی نقش تعیین کننده ای در توسعه یا زوال جامعه ی خود بازی می کنند. در مورد ایران، ودرطول تاریخ آن وحتی در انقلاب اسلامی 1357 گروه نخبگان سیاسی قبلی را از بین برد و گروه جدیدی خلق کرد. چنین به نظر می رسد که گروهها یا طبقات اجتماعی از نخبگان سیاسی با گفتمان های متفاوت که نقش مهمتری را در پیروزی انقلاب بازی کرده اند، به همان نسبت و اندازه در گروه هیأت حاکمه نماینده دارند.
درسالهای قبل و پس از انقلاب اسلامی، جغرافیای سیاسی و هویت ملی ایرانی از فرهنگ سیاسی نخبگان بویژه نخبگان جمهوری اسلامی ایران تاثیرگرفته است. این تاثیررامی توان ازلحاظ ایدئولوژی انقلاب برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تحول این ایدئولوژی ازگفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادی وشناخت بسترهای تکوینی گفتمان مردم سالاری دینی و گفتمان دولت اسلامی او نیز از لحاظ تاثیر بر مشارکت توده ای وبسیج سیاسی درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم ناسیونالیسم ایرانی، تحول مفهوم مشارکت، و تاثیررویکردهای متفاوت برآن دید. دراین پایان نامه، درراستای آزمون فرضیه های پیشنهادی، ازمباحث مطرح نتیجه گیری به عمل آمده است. این پژوهش با توجه به اهمیت و نقش نخبگان رسمی در ساخت جغرافیای سیاسی ایران به مواردی چنداز آن می پردازد بر مبنای چنین فرضیه ای است که ما روندرشدوتوسعه جغرافیای سیاسی را درایران از طریق تحلیل نخبگان سیاسی آن بررسی کرده ایم که مفهوم نخبگان سیاسی آنچنان که دراین پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است یک مفهوم تجربی یا رفتاری است.
1-2) بیان مسئله با توجه به این که در طول تاریخ و در عرصه های مختلف جهانی در بحث ژئوپلتیک نخبگان سیاسی وعلمی ودانشگاهی از جمله راتزل نقش بسزائی درپیشبردوتحول در جغرافیای سیاسی داشته اندو این امر نیز در ایران قابل لمس است برآن شدیم تا با بررسی های گسترده تحلیلی بر نقش گفتمان نخبگان سیاسی در جغرافیای سیاسی ایران داشته باشیم.
گفتمان بايد بينش سياسی، فرهنگی وبويژه دينی را در مخاطبان ارتقا داده و نتيجه آن نيز آنان را به حقايق نزديك كرده و پيوند دوستی و تفاهم را بين گروه های مختلف در چارچوب نظام اسلامی تقويت كند و وحدت ميان امت ها را مستحكم تر نمايد
در این پایان نامه میخواهیم تاثیرات فرهنگ سیاسی نخبگان ایران وبخصوص جمهوری اسلامی ایران طی سال 1357تا1391 تحلیل نمائیم.
در تشریح این امرابتداعا به انواع تعاریف مختلف از نخبگان سیاسی ووضعیت نخبگان سیاسی در انواع نظام­های سیاسی و نحوه تاثیر گذاری آنان در حکومت های مختلف چه دیکتاتوری و چه دموکراسی از مقاطع زمانی را در نظر گرفته ایم وسپس براساس مقاطع زمانی مختلف گفتمانهاراپیرامون نحوه تاثیرگذاری گفتمان سیاسی نخبگان جغرافیای سیاسی برگزیده ایم. سپس به وضعیت جغرافیای سیاسی ایران در دوره های مختلف و حتی وضعیت جغرافیای طبیعی و ویژگی های خاص ایران رامورد بررسی قرار داده ایم سپس برای تبیین وارزیابی نقش گفتمان های مختلف از دوره های تاریخی بخصوص از زمان قاجار و پهلوی و همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال های 1357 تا1368 ازگفتمان ((انقلاب اسلامی)) بهره گرفته وسال های پس از آن یعنی سال های 1368 تا1376 درچارچوب گفتمان ((اصلاحات وتوسعه اقتصادی)) تحت بررسی و ارزیابی علمی قرار داده و بلاخره سالهای 1367 تا 1384را باابتناء به گزاره های گفتمانی ((مردم سالاری دینی)) وهم چنین سال های 1384تا 1391رااز گفتمان دولت اسلامی مورد تجزبه وتحلیل علمی قرار داده ایم. همچنین در این مبحث به موارد خواص تصمیم گیری نخبگان سیاسی ایران بویژه بحث جمعیت و پیشرفت و عدالت وتاثیرات گفتمان ها در مسائل منطقه ای اشاراتی داشته ایم.
بی تردید تاریخ معاصر ایران وخصوصا دوره های زمانی مورد پژوهش، مشحون ازنظرات مختلف و کنش‎های متفاوت وبعضا متعارض گفتمان سیاسی نخبگان در ارتباط با رویکرد جغرافیای سیاسی می باشد که البته حسب دلایل مذکور، ما در اینجا صرفا به قدر مشترک گزاره های گفتمانی فرهنگ سیاسی نخبگان اکتفا نموده ایم وبه همین جهت گزاره های گفتمانی مورد بررسی را تحت عناوین کلی و متمایز و در عین حال مرتبط به هم از جمله " گفتمان انقلاب اسلامی"، "گفتمان اصلاحات و توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی "و بلاخره " گفتمان مردم سالاری دینی" می باشد، مورد ارزیابی علمی قرار داده ایم.
1-3) سوال تحقیق بدون ترديدهر تحقيقي در راستاي شكل گرفتن سوال يا سوالاتي در ذهن محقق انجام مي گيرد و شخص پژوهشگر همواره تلاش مي كند تا در طول تحقيق به شيوه اي علمي و دقيق به پاسخ هاي مناسب و قانع كننده اي براي سوالات خود دست يابد. ضمن اينكه براي انجام يك تحقيق خوب پرسش ها خيلي اساسي‎اند و اين پرسش‎ها ما را به دانش جديد يادرحل مسئله ي ويژه هدايت مي كنند. با توجه به موضوع تحقيق كه به ((تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران)) مي پردازد، نگارنده سوالي به شرح زير تدوين نموده است.
1- آیا گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران تاثیر گذار بوده است؟
1-4) فرضیه های تحقیق دريك بررسي علمي لازم است محقق براي تعيين دقيق و تبيين منطقي اهداف تحقيق فرضيه ها را مطرح سازد، زيرا به عنوان استخوان بندي طرح مطالعاتي مطرح مي باشند. فرضيه، توجيه و تبيين هاي حدسي معيني را درباره واقعيات عرضه مي كند و پژوهشگران را در بررسياين واقعيت و تجارب كمك و هدايت مي كند. فرضيه يك پيشنهاد توجيهي و به زبان ديگر راه حل مسئله است كه هم به يافتن نظم و ترتيب در بين واقعيات كمك مي كند و هم باعث استنتاج مي شود (حافظ نيا، 1386، 111).
باتوجه به سوال تحقيق كه دست يابي اهداف گوناگوني را دنبال مي كند براي جهت‎دهي سوال تحقيق وهدايت آن درراستاي چارچوبي منسجم، فرضيه های زير مطرح گرديد:
1- به نظرمی رسدنقش نخبگان سیاسی ایران در دوره های مختلف بر جغرافیای سیاسی ایران متغیر بوده است.
2- به نظرمی رسدنقش نخبگان سیاسی ایران برهویت ملی وسرزمینی تاثیرگذار بوده است.
1-5) پیشینه پژوهش به اعتقاد یکی از صاحبنظران، مقولات سیاسی سراسر آکنده از ابهام، عدم اطمینان و اصل غافلگیری است و البته قطعااز طریق برخورد علمی می توان تاحدودی زوایای تاریک پدیدههای سیاسی – اجتماعی را روشن ساخت و یا حداقل اعتماد به نفس خویش را در پرداختن به معضلات وچالش ها افزایش داد (کاظمی، 1374، ص206 ).
می دانیم که فرهنگ سیاسی به مثابه مکانیزمی عمل می کند که طی آن اعضای یک جامعه روابط سیاسی را بدرستی تصور نموده ویاحداقل امکان ادراک آن راپیدا می‎کنند (رزاقی، 1376، ص201 ).
بنابراین، گفتمان سیاسی هرجامعه متاثر از فرهنگ سیاسی همان جامعه بوده وفرهنگ سیاسی نیز محصول تاریخ جمعی یک نظام سیاسی و تاریخ زندگی افرادی است که آن نظام را میسازند (تاجیک، 1382، ص26-25) به همین جهت است که ((لوسین پای))، فرهنگ سیاسی را یک چارچوب مناسب به منظور ترکیب دو حوزه روانشناسی و جامعه شناسی می داند که درواقع فرهنگ سیاسی با پیوند زدن به دو رهیافت خرد و کلان، زمینه ساز طبقه بندی و مقایسه نظام های سیاسی گردیده ونحوه توسعه وتحول آن را نیز مشخص می‎نماید. (لوسین پای، 1370، ص47-37)
((آلموند)) و ((وربا)) در اثر مشترک خودتحت عنوان ((فرهنگ مدنی)) درباره انتخاب رهیافت فرهنگ سیاسی می گویند: ((اصطلاح فرهنگ سیاسی را به این دلیل انتخاب کرده ایم که ما راقادر می سازد از چارچوب های نظری ومفهومی ورویکردها و رهیافت های انسان شناسی، جامعه شناسی وروانشناختی استفاده کنیم. (Gabriel Almond and Sydney verba1980’p82)
((ماکس وبر)) جامعه شناس آلمانی معتقد است که اعمال سیاسی توسط عده کمی تعیین می شود که بدین ترتیب خط مشی آنها سایرین حیاتی قلمداد گردیده وموثر است (پیشه ور، 1376، ص71-70) به هر ترتیب، اگر بتوان فهمید که چه کسی بیشترین اطلاعات را دریافت کرده ونظریات چه کسی از اهمیت اجتماعی ومیزان تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است، آنگاه می توان ارزیابی نمود که چه کسی درجایگاه نخبگان قرار گرفته ویا قادر به تشخیص نخبگان می باشد. (دی. 1 استریکلند، الویدوآرجانستون، 1380ص 111-110)
((پیروزمجتهدزاده)) براین اعتقاداست که بی تردید، هویت یک ملت موضوعی درقلمروجغرافیای سیاسی است و نیز مربوط به چگونگی پیدایش وبقای یک ملت وبخش پراهمیتی ازموجودیت، روحانی بشر تلقی می گردد، لذا احساس تعلق داشتن ایرانیان به یک محیط جغرافیایی ویژه ونیاز به شناخته شدن با ویژگی ها وارکان آن محیط جغرافیایی ویژه در زمره مسائل هویت ملی ایران می باشد. (مجتهد زاده، 1377، ص125)
دکترحافظ نیاابتدا هجمه غیر منصفانه به ژئوپلیتیک سنتی را مورد نقد قرار داده و کاربران آن را شایسته نقد دانسته است نه خود ژئوپلیتیک سنتی را. در واقع از منظر و دیدگاه دکتر حافظ نیا، نمی توان به خاطر سوءاستفاده کاربران از دانش یک رشته علمی از جمله ژئوپلیتیک، آن رشته را مقصر دانست و به آن حمله ور شد. بلکه چنین داوری باید در ارتباط با کاربران و جهان بینی و ایدئولوژی آن ها صورت پذیرد نه نظام و رشته علمی مربوطه. از دیدگاه دکتر حافظ نیا، باید ترتیبی داده شود که دانش ژئوپلیتیکی در هر مقیاسی مورد سوء استفاده بازیگران سیاسی قرار نگیرد. بلکه برعکس، این دانش در خدمت انسان ها، ملت ها و جوامع بشری قرار گرفته و بازیگران سیاسی نیز آن را در همین راستا به کار گیرند.
در این نظریه، دکتر حافظ نیا به ژئوپلیتیک به عنوان علمی در خدمت بشریت نگاه کرده و می نویسد: ........ در ژئوپلیتیک انسان گرا، فلسفه حکومت، مردم و شهروندان هستند، نه شهروندان فلسفه حکومت. در ادامه، ابتدا مقدمه و سپس اصل نظریه دکتر حافظ نیا تحت عنوان ژئوپلیتیک انسان گرا عینا آورده می شود.
به دلیل وجود برخی از نظریه های استنباطییا به ادعای بعضی صاحب نظران، معماری شده که بر تبیین رابطه فضا و قدرت در راستای کنترل و سلطه بر جهان توسط قدرت های بزرگ تاکید داشتند، ژئوپلیتیک متهم گردید که رفتار سلطه طلبی قدرت ها را توجیه نموده، به توسعه منازعه کمک کرده و اساسا دانشی است که مورد استفاده و یا سوءاستفاده صاحبان قدرت قرار می گیرد. به همین دلیل شاید ژئوپلیتیک را دارای ماهیتی کاربردی دانسته که دانش آن در راستای اهداف سیاسی قدرت ها و حکومت ها مورد بهره برداری قرار می گیرد. برخی نیز پا فراتر گذاشته و ژئوپلیتیک را در بروز جنگ های جهانی اول و دوم مقصر دانسته و آن را سرزنش می کنند. بنابراین ژئوپلیتیک سنتی و چهره منفی آن تحت عنوان ژئوپلیتیک امپریالیستی را به چالش می کشند. ظهور دیدگاه های دیگر نظیر ژئوپلیتیک انتقادی ، ژئوپلیتیک زیست محیطی و نیز ضد ژئوپلیتیک توام با نگرش انتقادی را می توان در همین راستا ارزیابی کرد.
نگارنده (دکتر حافظ نیا)، ژئوپلیتیک را به عنوان شاخه جغرافیای سیاسی دارای ماهیتی علمی می شناسد که همانند هر نظام علمی دیگر دارای دو وجه بنیادی و کاربردی است. وجه بنیادی ژئوپلیتیک به تولید گزاره های علمی و توسعه قلمرو معرفت شناسی ژئوپلیتیک می پردازد. وجه کاربردی آن ناظر بر کاربرد معرفت علمی ژئوپلیتیک در راستای رفع نیازهای جوامع بشری است که همانند گزاره ها و نظریه های معماری شده تا حد زیادی تابع جهان بینی، ایدئولوژی، نگرش و علائق کاربران می باشد. این امر در مورد وجه کاربردی سایر رشته های علمی نیز مصداق دارد. بنابراین مختص ژئوپلیتیک نیست و نمی توان به خاطر سوءاستفاده از دانش یک رشته علمی توسط کاربران، آن رشته را مقصر دانست. بلکه چنین داوری باید در ارتباط با کاربران و جهان بینی و ایدئولوژی آن ها صورت پذیرد نه نظام و رشته علمی مربوطه.
از این رو اگر معرفت ژئوپلیتیکی، توسط صاحبان قدرت مورد سوء استفاده قرار گرفته یا قرار می گیرد، آن که باید سرزنش شود کاربر است نه رشته ژئوپلیتیک. به علاوه این که تمامی رشته های علمی به تولید معرفت و دانش درباره جهان مشغولند تا دانش تولیدی را در خدمت نیازهای بشر قرار دهند و حکومت ها و دولت ها به عنوان مسئول تامین نیازهای ملت ها و جوامع بشری نتایج علمی رشته ها را به خدمت می گیرند و از این بابت نمی توان آن ها را سرزنش نمود. تنها زمانی آن ها مستحق سرزنش هستند که دانش و معرفت را در راستای خودکامگی و تضییع حقوق انسان ها و ملت ها و تولید رنج برای آن ها به کار گیرند و به معنی واقعی آن را مورد سوءاستفاده قرار دهند.
دانش و معرفت ژئوپلیتیکی همانند سایر رشته های علمی در ذات خود پسندیده و مفید است و برای پاسخ گویی به نیازهای بشر باید پیشرفت نماید. نکته حائز اهمیت در این جا این است که باید ترتیبی داده شود که دانش ژئوپلیتیکی در هر مقیاسی اعم از جهانی، ملی و یا محلی مورد سوء استفاده بازیگران سیاسی قرار نگیرد. بلکه برعکس در خدمت انسان ها و ملت ها و جوامع بشریقرار گرفته و بازیگران سیاسی نیز آن را در همین راستا به کار گیرند. بر همین اساس، نگارنده (دکتر حافظ نیا) رویکرد جدیدی را در عرصه کاربرد دانش و معرفت ژئوپلیتیک توصیه و تجویز نموده و آن را ژئوپلیتیک انسان گرا نام می گذارد و به اختصار به شرح آن می پردازد:
ژئوپلیتیک انسان گرا به مثابه یک مکتب فکری و یک جهان بینی بر این باور است که علم و معرفت ژئوپلیتیک در وجه کاربردی آن باید برای تامین صلح و امنیت، رفاه و آسایش، توسعه پایدار و شاخص های زندگی برابر، حقوق شهروندی و عدالت فراگیر عمومی و معنی دار و احترام به شان و منزلت انسان مورد استفاده قرار گیرد و متخصصین ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی باید راه حل ها، توصیه ها، تحلیل ها، تبیین ها و راهنمایی های خود را در این راستا ارائه دهند. در ژئوپلیتیک انسان گرا به انسان ها و شهروندان اصالت داده می شود و حقوق انسان ها بر حقوق بازیگران سیاسی، حکومت ها و صاحبان قدرت ارجحیت دارد.
<<ژئوپلیتیک انسان گرا> از جنگ، خشونت و بحران سازی حمایت نمی کند، بلکه به دنبال توصیه راه حل های بحران زدایی، خشونت زدایی، نابرابری زدایی و به طور کلی رنج زدایی از انسان هاست و تجویز کننده روابط مسالمت آمیز بین ملت ها و دولت ها، انسان های ساکن در فضاهای جغرافیایی و بازیگران سیاسی است و از توسعه قابل تحمل و پایدار و نیز حفظ محیط زیست برای زندگی مطلوب و بهینه انسان ها حمایت می کند. ژئوپلیتیک انسان گرا در برابر خواست جبارانه و خودکامگی بازیگران سیاسی و صاحبان قدرت که درد و رنج انسان ها را با هدف بقای فرمانروایی خود سبب می شوند موضع گیری نموده و از همکاری با آنان خودداری می نماید.
در ژئوپلیتیک انسان گرا، فلسفه حکومت، مردم و شهروندان هستند، نه شهروندان فلسفه حکومت .
بنابراین حاکم و حکومت مولود مردم و شهروندان بوده و مردم به عنوان زیربنا، و حاکم و حکومت روبنا هستند. حکومت و حاکم به نیابت از مردم و شهروندان، خدمات مورد نیاز یک زندگی بهینه را برای آنان فراهم می کند، امور عمومی آن ها را در فضای جغرافیایی زیستگاه آن ها (قلمرو کشور) اداره می کند، و روابط صلح آمیز و هم زیستی مسالمت آمیز بین آن ها و ملت ها و شهروندان سایر کشورها و فضاهای جغرافیایی برقرار می کند. در مکتب ژئوپلیتیک انسان گرا ، نظر و خواست اکثریت مردم اصالت دارد و حکومت تسلیم مردم است و همواره خود را در معرض نقد مسالمت آمیز و آزادانه مردم قرار می دهد و از طریق شکل دادن به ساز و کارهای عمومی و رسمی مقبولیت خود را به طور دائم مورد سنجش قرار داده و در صورت سقوط آن، داوطلبانه قدرت سیاسی را رها کرده و مردم را برای تصمیم گیری آزاد می گذارد و از تقابل و کاربرد روش های خشونت آمیز، پلیسی و نظامی گرایانه با شهروندان و مردم پرهیز می نماید. در این مکتب، روابط حکومت و ملت و شهروندان در قالب ساز و کار تبادل اندیشه و گفتگوی انتقادی و سازنده بر پایه خیر و مصلحت شهروندان تنظیم می شود و از کاربرد ساز و کارها و روش های خشونت آمیز بر علیه یک دیگر پرهیز می شود. به عبارتی قدرت سیاسی و حاکمیت به طور مسالمت آمیز جابه جا می شود نه با روش های قهر آمیز و خشونت آمیز.
مکتب ژئوپلیتیک انسان گرا در ابتدا و ظاهرا آرمان گرایانه به نظر می رسد. لیکن آرمان ها می توانند در بستر زمان و در بطن جامعه رشد نموده و به صورت ارزش مشترک و خواست و اراده عمومی شهروندان تجلی نموده و به واقعیت تبدیل شوند.
ژئوپلیتیک انسان گرا رویکردی است آرمانی و در عین حال یک نیاز اساسی برای ابناء بشر در جهان امروز. رویکردی است برای نجات انسان های خسته از بحران ها، ناکامی ها، رنج ها، فقر و نابرابری ها، بی عدالتی ها، عوام فریبی ها، دروغ ها، ستم ها، و بالاخره مهار حکومت ها و بازیگران سیاسی و صاحبان قدرت به وسیله شهروندان، در راستای خلق یک زندگی مطلوب و متناسب با شان انسان ها. به عبارتی دیگر خلق جهانی که صلح، امنیت، آرامش، توسعه انسان محور، رفاه، عدالت، شادابی، آزادی انتخاب برای چگونه زیستن، کمال یابی و نوع دوستی از مشخصه های آن است.
به اعتقاد ((میشل فوکو)) آنچه به تاریخ معنا ومفهوم واقعی میبخشد نه تکرار حوادث وکسب تجربیات مکرر بلکه معمولا وقایع اتفاقیه خاص ومنحصر به فردی است که به منزله نقطه عطف و کانون توجه فرهنگ سیاسی نخبگان محسوب شده وخبر از پایان و آغازی دیگر میدهد.
میشل فوکو درمباحث خود تحت عنوان دیرینه شناسی (Genealogy) و تبارشناسی (Archealog) به این مسائل می پردازد.1-6) اهداف تحقیق
1- مطالعه و تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران
2- بررسی ابعادنقش پذیری نخبگان ارشد ایران و بخصوص درجمهوری اسلامی درفضای جغرافیای سیاسی ایران
3- مطالعه چگونگی فعال تروشکوفا شدن نظریه پردازی ملی و بومی نخبگان سیاسی اجرائی و دانشگاهی ایران در عرصه های مختلف جغرافیای سیاسی ایران و حتی جهان.
1-7) ضرورت تحقیق ما تحقیقا براین باور است که هر چندگفتمان نخبگان نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا کنون به طورنسبی قادر شده است که برخی چالش های ملی وبحران های هویتی در عرصه جغرافیای سیاسی ایران را بادرایت پشت سر گذارد، وانگهی برای استمرار بخشیدن به ارکان حاکمیت وهمچنین به منظور محقق نمودن شعارهای ایدئولوژیک ونیل به مصالح ملی ومنافع استراتژیک، نخبگان سیاسی ایران معاصرالزاما بایستی به تحول افقی وگردش عمودی نخبگان به طور رسمی باور داشته باشند و زمانی که معیارهای خارجی با شرایط داخلی منطبق نبوده ویا دیگر در دسترس نمی باشند و محدودیت ها موجودپاسخگوی مسائل جدیددر پیشروی جغرافیای سیاسی ایران نباشند، آنگاه باید به ضرورت تحول گزاره های گفتمانی فرهنگ سیاسی نخبگان اذعان داشته باشیم تا بتوانند همچون گذشته نخبگان سیاسی در جغرافیای سیاسی ایران نقش بسزایی را اعمال نمایند.
1-7-1) انگیزه تحقیق انگیزه محقق از انتخاب موضوع پایان نامه مورد نظر، تحلیل نقش گفتمان نخبگان سیاسی در جغرافیای سیاسی ایران وبسط آن به ایجاد فضای مناسب جهت تولید گفتمانهای مختلف در فضای دانشگاهی و علمی جهت ارتقای و تحول جغرافیای سیاسی ایران در سطح بین المللی بوده است.
1-8) روش پژوهش شناخت روش ها و مراحل تحقيق از عوامل اساسي در جهت رسيدن به اهداف مي باشد لذا مراحل و روش هاي تحقيق به شرح ذيل مي باشد. اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي، تحليلي مي باشد و به روش كتابخانه اي انجام مي پذيرد. اطلاعات اسنادي و كتابخانه اي از طريق مراجعه به كتب، مجلات علمي و پژوهشي، مقالات و سايت هاي اينترنتي گردآوري شده است.
مطالعات كتابخانه اي، بعنوان محور اصلي و اساسي در زمينه دسترسي به اطلاعات و منابع مورد نظر قرار گرفته است و سعي گرديده با فيش برداري از منابع مختلف و تاكيد بر منابع مهم كتابخانه اي زمينه قوام يابي اطلاعات تحقيق بيشتر گردد. اطلاعات به دست آمده بعد از طبقه بندي، مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفته و در اين رابطه از جداول و نقشه هاي مربوط به موضوع نيز استفاده گرديده است.
1-8-1) روش وابزارگردآوری داده ها در تدوين پيشينه موضوع و مباحث نظري تحقيق، جمع آوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي و بررسي اسنادي بوده كه با مطالعه مي باشد. كمبود منابع پيرامون موضوع فوق از ديگر موانع پيش روي تحقيق تلقي مي گردد. هزينه هاي مالي را نيز بايد همواره به عنوان يك از محدوديت هاي اساسي در فعاليت هاي پژوهشي به شمار آورد.
1-8-2) محدوده موردمطالعه میتوان گفت طی تاریخ وبخصوص سال های 1357 تا هم اکنون تحول در گفتمان سیاسی نخبگان جمهوری اسلامی ایران موجب تحول در رویکرد جغرافیای سیاسی گردیده است. طی سال های 68-1357 ایدئولوژی انقلاب اسلامی برتحکیم وتداوم هویت سرزمینی ایران نقش موثری داشته وپس از مقطع زمانی فوق به تدریج وبه طور نسبی از اهمیت آن کاسته شده است، یا68-1357 مشارکت توده ای وبسیج سیاسی برتحکیم وتداون ناسیونالیزم ایرانی تاثیر داشته ولی پس از مقطع زمانی فوق، به تدریج از اهمیت آن کاسته شده است.
1-9) تعریف مفاهیم 1-9-1) جغرافیای سیاسی 1-9-2) نخبگان سیاسی نخبگان سیاسی همان صاحبان قدرت در یک جامعه سیاسی هستند. این قدرتمندان شامل رهبری و آن ترکیب بندی های اجتماعی می باشند که طی یک دوره مشخص رهبران نوعا از دل آنها بر می خیزند و در برابر آنها جوابگو هستند.
1-9-3) حکومت 1-9-4) ایران 1-10) محدودیت های تحقیق

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحلیل تاثیرنقش گفتمان


نخبگان سیاسی


جغرافیای سیاسی ایران


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در ...

تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در دورۀ پهلوی دوم (1332-1342) مقاله 7، ...

پروژه بررسی نقش نخبگان سیاسی در تحولات اجتماعی

پروژه بررسی نقش نخبگان سیاسی در ... شناخت و تحلیل وضعیت نخبگان بعد ... تالار گفتمان ...

تحلیل عناصر مفهومی گفتمان بیداری اسلامی در کلام مقام معظم ...

مقاله حاضر در پی تحلیل و بررسی شالوده­های مفهومی و دال­های مفصل­بندی گفتمان بیداری ...

پروژه بررسی نقش نخبگان سیاسی در تحولات اجتماعی

پروژه بررسی نقش نخبگان سیاسی در ... شناخت و تحلیل وضعیت نخبگان بعد ... تالار گفتمان ...

انتخابات و فقر نخبگان سیاسی ایران

فقر سیاسی ایران که در هر انتخابات خود را بیش از گذشته نشان می دهد از جمله به چرخه معیوبی باز گردد که در آن کادرها و نخبگان سیاسی تربیت می شوند، رشد می …

تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در ...

تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در دورۀ پهلوی دوم (1332-1342) مقاله 7، ...

تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در ...

تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در دورۀ پهلوی دوم (1332-1342) مقاله 7، ...