دانلود رایگان


بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در - دانلود رایگاندانلود رایگان برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ا

دانلود رایگان
بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهرانعنوان پایان نامه: بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 213
شرح مختصر:
برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ارتباطند و پيوسته به كار جذب، ارزيابي و پخش و توزيع اطلاعات اشتغال دارند، و در اين راستا ارتباطات و چگونگي جهت گيري آنها به سمت اهداف سازماني از مسائل ضروري مورد توجه مديران است و اين توجه ناشي از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران در دست يابي به اهداف طراحي شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتي است كه در علوم رفتاري و رفتار سازماني از اهداف والايي برخوردار است و مي تواند در عملكرد مديران تأثير عمده اي داشته باشد (محسنيان راد، 1369، ص 247).
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه آماري كاركنان و مديران سازمان ملي جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدير داراي تحصيلات ديپلم تا فوق ليسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 14 نفر از مديران به علت كمي شمارش گرديد و 169 نفر از كاركنان انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي چهار كاركرد ارتباطات رابينز بوده است.
اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مدير 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصيفي، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:
1- بين فرآيند ارتباطات و عملكرد مديران رابطه وجود دارد.
2- مديران بر اين اعتقادند كه كنترل رفتار سازماني پرسنل از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.
3- مديران بر اين اعتقادند كه در پرسنل ايجاد انگيزه مي كنند.
4- مديران بر اين اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحيه) پرسنل چندان مهم تلقي نمي شود.
5- مديران بر اين اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.
فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه 3
2-1- بيان مسئله 3
3-1- هدف پژوهش 4
4-1- اهميت ضرورت پژوهش 5
5-1- انگيزه پژوهش 6
6-1- سوالهاي پژوهش 6
7-1- تعاريف عملياتي 6
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
1-2- مباني نظري پژوهش 11
1-1-2- سابقه تاريخي و نقش ارتباطات 12
2-1-2- ارتباطات چيست 14
3-1-2- تعاريف ارتباطات 15
4-1-2- هدف از برقراري ارتباط 17
5-1-2- انواع ارتباطات 18
6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی 22
7-1-2- شيوه هاي ارتباط 23
8-1-2- شکلهای ارتباط 25
9-1-2- فرآيند ارتباطات 29
10-1-2- الگوي ارتباطي برلو 31
11-1-2- ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل 31
12-1-2- موانع برقراری ارتباط 32
13-1-2- كاركردهاي ارتباطات 33
14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات 45
15-1-2- بازخور 47
16-1-2- ويژگي يك ارتباط مؤثر 49
17-1-2- رفتار تأثير گذار چيست 50
18-1-2- نقش بيان مؤثر در ارتباطات 50
19-1-2- چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات 52
ارتباط مؤثرتر 52
21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات 53
22-1-2- ارتباطات محور توسعه 55
23-1-2- پيشرفت ارتباطات 56
24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان 59
25-1-2- اهميت ارتباطات سازماني 63
26-1-2- مديريت ارتباطات سازماني 65
27-1-2- اهميت ارتباطات در مديريت 65
28-1-2- ارتباطات و مشكلات مديريت 69
2-2- عملكرد 70
1-2-2- مديريت عملكرد 71
2-2-2- ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد 72
3-2-2- تعريف ارزشيابي عملكرد 73
4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE 75
5-2-2- استفاده از مدلACHIEVE 77
6-2-2- سه كنش مديريت عملكرد 81
7-2-2- برنامه ريزي عملكرد 82
8-2-2- سرپرستي 83
9-2-2- مرور بر عملكرد 85
10-2-2- معيارهاي عملكرد 85
11-2-2- تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد 88
12-2-2- الگوي بهبود عملكرد مديريت 92
3-2- پيشينه پژوهش 96
1-3-2- تحقيقات داخل كشور 96
2-3-2- تحقيقات خارج كشور 98
فصل سوم: فرايند پژوهش
1-3- روش پژوهش 105
2-3- جامعه آماري 105
3-3- نمونه و روش نمونه گيري 105
4-3- ابزار پژوهش 106
5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش 107
6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها 107
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
1-4- مقدمه 109
2-4- توصيف داده ها 110
3-4- تحليل داده ها 119
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد
1-5- بحث و نتيجه گيري 127
1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش 127
2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش 127
1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش 127
2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش 128
3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش 128
4-2-1-5- تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش 129
2-5- نتيجه كلي 130
3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش 130
4-5- پيشنهادهاي پژوهش 130
5-5- خلاصه پژوهش 131
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي 136
فهرست منابع لاتين 139
ضمايم
پرسشنامه مربوط به مدير
پرسشنامه مربوط به كاركنان
فهرست جداول
جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت 115
جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 116
جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت 117
جدول شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي 118
جدول شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال اول پژوهش 119
جدول شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش 120
جدول شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش 121
جدول شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال سوم پژوهش 122
جدول شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال چهارم پژوهش 123
جدول شماره (4-10) شاخصهاي آمار توصيفي سوال اول 124
جدول شماره (4-11) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي اول پژوهش 125
جدول شماره (4-12) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش 126
جدول شماره (4-13) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش 126
جدول شماره (4-14) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش 127
جدول شماره (4-15) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش 127
جدول شماره (4-16) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي سوم پژوهش 128
جدول شماره (4-17) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش 128
جدول شماره(4-18) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي چهارم پژوهش 129
جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي چهارم پژوهش 129
جدول شماره (4-20) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند 130
فهرست نمودارها
نمودار شماره (2-1) مفهوم فايول از پل ارتباطي 14
نمودار شماره (2-2) مدل فرايند ارتباطات 31
نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات 33
نمودار شماره (2-4) سيستم اطلاعات 45
نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرايند تصميم گيري 47
نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره اي عملكرد سازماني 77
نمودار شماره (2-7) موضع گيري براي عملكرد آينده 78
نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزاي الگوي بام 98
نمودار شماره (2- 9) مديريت عملكرد 100
نمودار شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنسيت 115
نمودار شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان تحصيلات 116
نمودار شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سابقه خدمت 117
نمودار شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك رشته تحصيلي 118
نمودار شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي اول پژوهش 119
نمودار شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش 120
نمودار شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش 121
نمودار شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي سوم پژوهش 122
نمودار شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي چهارم پژوهش 123
نمودار شماره (4-10) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند 130
نمودار شماره (4-11) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند 130


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فرایند ارتباطات


عملکرد مدیران


ارتباطات


ارتباطات سازمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


(انديشكده صنعت و فناوري (آصف

آدرس و شماره‌هاي تماس جديد آصف به اطلاع کليه مخاطبين و همراهان بزرگوار و عزيز مي‌رساند ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

چارلز بابیج و صرفه جویی های تخصص گرایی. چارلز بابیج در 24 دسامبر سال 1792 در حومه لندن به دنیا آمد.

سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و

... گردد و در دسترس مديران ... نيز نقش اساسي در عملكرد ... عملكرد. بررسي مداوم و ...

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول > وب …

هدف گزيني تاثير داشتن هدفهاي مشخص در زندگي شخصي و ورزشي به تجربه براي همه ثابت شده است .

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول > وب …

هدف گزيني تاثير داشتن هدفهاي مشخص در زندگي شخصي و ورزشي به تجربه براي همه ثابت شده است .

هیچ فکری مهمتر از تفکر نیست!... - اثر شادی و نشاط در ...

اثر شادی و نشاط در فرآیند تعلیم و تربیت حمید جعفریان یسار چکیده. آموزش و پرورش در فرآیند ...

انتخاب شما - فرصتها ، چالشها و تهديدها ي پيش روي …

- در انتخاب و انتصاب و بركناري مديران كليه سطوح آموزش و پرورش از وزارت تا مدارس ، شوراهاي ...

سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و

... گردد و در دسترس مديران ... نيز نقش اساسي در عملكرد ... عملكرد. بررسي مداوم و ...

مهارتهای مدیریتی در سازمانها , مقاله مهارتهای مدیریتی در ...

مقاله زیر چکیده ای از مطلب منتشر شده پیرامون آموزش مهارتهای مدیریتی در سازمانها بوده و شامل ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - آمــوزش و پــرورش در ...

تاريخچه آموزش و پرورش . اسفنديار معتمدی . آموزش و پرورش فرايند يادگرفتن دانش و مهارت و ياد ...

مسیر عرش خدا - 68-69.blogfa.com

( شناخت نظريه ها در تدريس ) تدريس عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس ...

مسیر عرش خدا - 68-69.blogfa.com

( شناخت نظريه ها در تدريس ) تدريس عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس ...

دانلود بزرگترین آرشیو پایان نامه در ایران - Part 2

پایان نامه های دانلودی رشته کامپیوتر. ارسال شده در رشته کامپیوتر(نرم افزار ، سخت افزار و ...

هیچ فکری مهمتر از تفکر نیست!... - اثر شادی و نشاط در ...

اثر شادی و نشاط در فرآیند تعلیم و تربیت حمید جعفریان یسار چکیده. آموزش و پرورش در فرآیند ...

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول > وب …

هدف گزيني تاثير داشتن هدفهاي مشخص در زندگي شخصي و ورزشي به تجربه براي همه ثابت شده است .

ظرفيت‌سازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت نظام …

ظرفيت‌سازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي: تجربه‌هاي بين‌المللي و ضرورت ...

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول > وب …

هدف گزيني تاثير داشتن هدفهاي مشخص در زندگي شخصي و ورزشي به تجربه براي همه ثابت شده است .

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول > وب …

هدف گزيني تاثير داشتن هدفهاي مشخص در زندگي شخصي و ورزشي به تجربه براي همه ثابت شده است .

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

ظرفيت‌سازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت نظام …

ظرفيت‌سازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي: تجربه‌هاي بين‌المللي و ضرورت ...

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول > وب …

هدف گزيني تاثير داشتن هدفهاي مشخص در زندگي شخصي و ورزشي به تجربه براي همه ثابت شده است .

بهبود مدیریت مدارس،وظایف مدیران آموزشی،رفتارهای معلمان و ...

معلم,جو مدرسه،رفتار مدیر مدرسه ، رفتار معلمان مدارس،مدیران آموزشی،بهبود مدیریت مدرسه ...

دانلود رایگان,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه - بانک …

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ...

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول > وب …

هدف گزيني تاثير داشتن هدفهاي مشخص در زندگي شخصي و ورزشي به تجربه براي همه ثابت شده است .

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ساختمان ...