دانلود رایگان


پایان نامه تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
پایان نامه تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانانچكيده:
واژه هاي كليدي: سبك حل مسئله، نوجوانان، حرمت خود، مشكلات رفتاري ارتباطي
2 (1979) بر اين عقيده بود كه حرمت خود به معناي يك سازه كلي3، ارزشيابي فرد از خود را به منزله موجود انساني شايسته و با ارزش نشان مي دهد. برخي از محققان (تفردي و ساوان4، 2001) ابعاد اصلي تشكيل دهنده حرمت خود را در چهارچوب دو مولفه احترام5 و تمايل يا علاقه مندي6 قابل تمايز مي دانند. اين مولفان نشان داده اند كه حرمت خود كلي7 در دو سطح صلاحيت خود8 و علاقه به خود9 قابل جداسازي است. صلاحيت خود نوعي تجربه شخصي ارزشمند است كه در آن فرد خود را عامل عمل احساس مي كند. بنابراين، سطح صلاحيت خود مي تواند داراي جهت گيري مثبت يا منفي باشد. علاقه به خود، به عنوان بعد ديگر حرمت خود نيز شرايط و عوامل تجربه مفيدي را براي فرد به عنوان يك موجود اجتماعي فراهم مي آورد (نقل از نورالله محمدي، 1384).
10، 1996) اين شواهد نشان مي دهند كه گستره وسيع پيامدهاي فردي مواردي چون اضطراب و افسردگي (نقل از كاپلان11، 1996)، اختلال هاي جسماني و رواني (اوگدن12، 1998). مشكلات رفتاري و ارتباطي (سليمي، 1376) و پاسخ هاي نامطلوب و انحراف آميز مانند استفاده از مواد مخدر، خرابكاري، تحريف واقعيت (به نقل از كاپلان، 1996) را در بر مي گيرد. بي ترديد چنين پيامدهايي ميزان آسيب پذيري فرد را به طور فزاينده اي افزايش مي دهد كه اين نيز به نوبه خود براي نظام هاي بين فردي و اجتماعي عواقبي چون جدا افتادن فرد از ايفاي نقش بهنجار را به دنبال دارد (كاپلان 1996، نقل از طاووسي، 1380).
2، نوجوان داراي ارزشگذاري منفي از خود، ارزشگذاري مشابهي را نزد همسالان داراست. به عبارت ديگر گروه همگنان3 موجب نگرش منفي به خود در فرد مي شود و همين ارزشگذاري منفي موجب بي ارزشي خود4 شده كه در حيطه هاي مختلف حرمت خود تجلي مي يابد. هرچه بيشتر نوجوان احساس بي ارزشي را در خود تجربه نمايد، به همان نسبت احتمال درگير شدن او در رفتارهاي انحرافي افزايش مي يابد (كاپلان، 1996، نقل از سليمي، 1376). همچنين نتايج تحقيقات ديگر نشان مي دهند كه حرمت خود همبستگي منفي با مشكلات رفتاري دارد. (شوايتزر و همكاران5، 1992) در تحقيق خود نمونه هاي باليني را مورد بررسي قرار دادند و ارتباط منفي بين حرمت خود و مشكلات رفتاري را در نوجوانان ارجاع شده به كلينيك ها به دست آوردند. ميزان حرمت خود در اين نوجوانان پايين تر از ميزان حرمت خود در نوجوانان سالم بود. پترسون و همكاران (1992) متوجه شدند كه پسران پرخاشگر حرمت خود تحصيلي پايين تري نسبت به پسران فاقد پرخاشگري دارند و بين حرمت خود تحصيلي و بزهكاري همبستگي منفي وجود دارد.
2 (1996) درباره نوجوانان نشان داده شده است.
3 (1996) سبك حل مسأله را به عنوان فرآيندي شناختي- رفتاري تعريف مي كند كه افراد به واسطه آن راهبردهاي موثر براي مقابله با موقعيت هاي مسأله زا4 در زندگي روزمره را شناسايي و پيشنهاد مي كنند (نقل از محمدي و صاحبي، 1380). درزويلا و گلدفريد5 (1971، نقل از هاگا و همكاران6، 1995) حل مساله را به عنوان فرايندي رفتاري خواه از نوع آشكار يا شناختي تعريف كرده اند كه الف) انواعي از پاسخ هاي متناوب بالقوه سودمند را جهت مقابله با موقعيت هاي دشوار در دسترس قرار مي دهد. ب) احتمال انتخاب موثرترين پاسخ را از بين شقوق مختلف افزايش مي دهد. (محمدي و صاحبي، 1380)
2 و همكاران، 1991؛ لوچمن و لامپرون3، 1986؛ توث4 و همكاران، 1992؛ سيلورستون و سالسالي5، 2003) آشكار مي سازد كه نوجوانان داراي مشكلات رفتاري ارتباطي اغلب حرمت خود كلي پايين از خود نشان مي دهند. سيلورستون و سالسالي (2003) با مقايسه دو گروه از دانش آموزان واجد مشكلات رفتاري ارتباطي و فاقد مشكلات رفتاري دريافت كه گروه واجد مشكلات رفتاري ارتباطي نسبت به گروه فاقد مشكلات رفتاري ارتباطي به طور معناداري راه حل هاي متنوع كمتري ايجاد مي كنند. هم چنين او دريافت كه آزمودني هاي داراي مشكلات رفتاري ارتباطي نسبت به آزمودني هاي بدون مشكلات رفتاري ارتباطي تصميمات سودمند كمتر و برانگيختگي بيشتري اتخاذ مي كنند.
6، 1989، سيلورستون و سالسالي 2003) نيز حاكي از اين است كه سبك حل مسأله يك روي آورد درماني رفتاري- شناختي و سودمند براي درمان حرمت خودِ آسيب ديده است. به لحاظ اينكه سبك حل مساله كه از ساختارها و فرايندهاي شناختي- رفتاري است به واسطه آن فرد راههاي موثر سازگاري با موقعيت ها و رويدادهايي كه منجر به واكنش هاي رفتاري ارتباطي مي شود را كشف مي كند، بنابراين آموزش شيوه هاي حل مساله راهي جهت دستيابي به ساخت هاي شناختي افرادِ با حرمت خود پايين است. مشخص كردن اين ساخت هاي شناختي مي تواند راهنماي درمانگران و پرورش كاران در آموزش مهارت هاي مقابله اي باشد. در تمامي روي آوردهاي روان درمانگري تلاش اصلي بر آموختن مهارت هاي مقابله اي كارآمد به افراد آسيب ديده رفتاري ارتباطي مي باشد. بنابراين تلاش هاي آنان مي تواند متمركز بر كمك به مراجعان به ويژه نوجوانان براي رشد و گسترش منابع جديد يا شناسايي منابعي باشد كه اكنون در دسترس آنهاست (سيلورستون و سالسالي، 2003) لذا دانستن سبك حل مسأله در نوجوانان داراي مشكلات رفتاري ارتباطي مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد. همچنين بررسي اين شيوه ها در نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاري ارتباطي گامي ديگر در جهت شناسايي بهتر و دقيق تر ماهيت اين اختلالات خواهد بود.
روش نمونه پژوهشي و شيوه نمونه گيري ابزار اندازه گيري الف) پرسشنامه حرمت خود كوپراسميت: اين پرسشنامه داراي 58 ماده است كه 8 ماده آن دروغ سنج است. در مجموع 50 ماده آن، به 4 خرده مقياس حرمت خود كلي، حرمت خود تحصيلي، حرمت خود اجتماعي و حرمت خود خانوادگي تقسيم شده است. شيوه نمره گذاري اين پرسشنامه به صورت صفر و يك است. به اين صورت كه ماده هاي داراي پاسخ منفي صفر مي گيرند و بقيه سوالات به صورت معكوس است. يعني پاسخ منفي آنها نمره يك و پاسخ بلي صفر مي گيرد. بديهي است كه حداقل نمره اي كه يك فرد ممكن است اخذ كند صفر و حداكثر 50 خواهد بود. چنانچه پاسخ دهنده از 8 ماده دروغ سنج بيش از 4 نمره كسب كند، بدان معنا است كه اعتبار آزمون پائين است و آزمودني سعي كرده است خود را بهتر از آن چيزي كه هست، نشان دهد. ويژگي هاي آماري پرسشنامه حرمت خود كوپر اسميت در تحقيقات متعدد مورد تاييد قرار گرفته است (فيشر و بير، 1990، كوپراسميت، 1990، نقل از سليمي، 1376) در هر حال روايي اين آزمون بدين معني است كه سوالات موجود در اين پرسشنامه مورد تائيد استادان رشته هاي روان سنجي، آمار و روش تحقيق قرار گرفته است. در زمينه اعتبار اين آزمون بايد گفته شود كه در ايران تحقيقي بر روي دانش آموزان و دانشجويان انجام شد. در اين تحقيق 200 نفر از دانش آموزان سال سوم و چهارم دبيرستان هاي تهران و 100 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران شركت داشتند. ضريب پايائي براي گروه دانش آموزان بيشتر از 8/0 بود. نتايج بدست آمده در مورد دانشجويان به صورت زير بود:
ب) مقياس راتر[6] (1967): اين مقياس توسط معلمين در مورد دانش آموزان تكميل مي گردد به طور كلي بر علائم اختلالات رفتاري و عاطفي دانش آموز كه در حدود 2 ماه گذشته آنان مشاهده شده، تمركز يافته است. اين مقياس شامل 26 سوال مي باشد. حضور قطعي، نسبي و يا فقدان علائم توسط معلمين مشخص مي گردد. نمره مساوي با 9 يا بالاتر به عنوان معيار تشخيص به كار مي رود. ويژگي هاي آماري اين آزمون در تحقيقات متعدد مورد تاييد قرار گرفته است (شريفي درآمدي و آقارشتي، 1384، راتر، 1967، نقل از سليمي، 1376).


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نوجوانان


میزان حرمت


حل مسئله


سبك


آموزش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه