دانلود رایگان


پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر - دانلود رایگاندانلود رایگان ادوات نوری شامل لیزرها، مدولاتورها، کوپلرها، آشکارسازها، سوئیچ‌ها و دیگر افزاره‌ها، قلب تحول مخابرات هستند که بخش عظیمی از مهندسی الکترونیک را به خود اختص

دانلود رایگان
پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی-نانوروبان گرافن-لایه‌های گرافنی.... فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فهرست جدول ها شکل 1-1 شبکه لانه زنبوری و ساختار باندی انرژی برای گرافن [5].3
شکل 1-2 (الف)ساختار دیود نوری GL-GNR-GL ، (ب) دیاگرام انرژی آن تحت ولتاژ بایاس V [9].6
شکل 1-3 (الف) ساختار باندی گرافن (ب) توزیع نیمه متعادل حامل های برانگیخته شده (ج) پراکندگی حامل- حامل (د) پراکندگی حامل-فونون [12].7
شکل 2- 1 ساختار آشکارساز نوری با گرافن چندلایه (الف) نواحی p و n که به صورت شیمایی ناخالص شده اند. (ب) پیوند p-i-n به صورت الکتریکی القا شده است [41].16
شکل 2- 2 ساختار دیود نوری p-i-n با نانوروبان گرافن (الف) نواحی p و n به صورت الکتریکی القا شده اند. (ب) نواحی p و n به صورت شیمیایی ناخالص شده اند [43].17
شکل 2-3 دیاگرام باندی فونون در گرافن و برهم کنش فونون های نوری و حامل ها به وسیله ی انتقالات بین دره ای، درون دره ای، بین باندی و درون باندی [7].19
شکل 2-4 دینامیک آسایش و بازترکیب حامل ها در گرافن پمپ شده به صورت نوری در دمای اتاق [7].19
شکل 2-5وابستگی زمانی (الف) دمای حامل ها و (ب) انرژی شبه فرمی با شدت پالس های متفاوت [31].21
شکل 2-6(الف) ناحیه بریلویین اولیه. (ب) شبکه گرافن [10].23
شکل 2-7پراکندگی بین باندی درون دره ای و بین دره ای توسط فونون های نوری در گرافن [10].23
شکل 3-1 چینش الکترون ها و تنیدگی آن ها در (الف) عنصر کربن و (ب) گرافن. (ج) نمایش اوربیتال ها [46].33
شکل 3-2 تصویر TEM انتقال نوری قابل توجه گرافن که اتم های الکترون و پیوند ها در ساختار لانه زنبوری را روشن نشان می دهد [46].34
شکل 3-3 گرافن دو بعدی می تواند به عنوان سنگ بنای آلوتروپ های متنوع در همه ی ابعاد شامل گلوله های باکی بدون بعد، نانولوله های یک بعدی و گرافیت سه بعدی بررسی شود [46].35
شکل 3-4 شبکه لانه زنبوری گرافن. سلول واحد اولیه متوازی الاضلاع متساوی الاضلاع بر اساس دو اتم A و B می باشد [46].36
شکل 3-5 شبکه ی معکوس گرافن [46].38
شکل 3-6 ساختار باندی بدون تقریب گرافن شامل باندهای σ و π [46].39
شکل 3-7 مقایسه پراکندگی های NNTB و ab-initio برای گرافن [46].43
شکل 3-8 ساختار باندی تنگ بست نزدیک ترین همسایگی گرافن [46].45
شکل 3-9 پراکندگی انرژی خطی گرافن در نقطه ی K که به عنوان مخروط دیراک شناخته می شود [46].46
شکل 3-10 چگالی حامل های ذاتی برای گرافن [46].48
شکل 3-11 ساختار اتمی (الف) نانوروبان گرافن زیگزاگ، (ب) نانوروبان گرافن چرخ دستی بار عرض W [5].49
شکل 3-12 الف: ZGNR(8) ب: AGNR(9) ج: AGNR(9) [5].50
شکل 3-13 نمایش طرح واره ی ساختار باندی گرافن (الف) و توزیع انرژی الکترون ها و حفره های نوری (ب-د) [5].52
شکل 3-14 ساختار دیود نوری GL-GNR-GL و دیاگرام انرژی آن تحت ولتاژ بایاس V [9].55
شکل 3-15 وابستگی زمانی انرژی شبه فرمی با شدت نورهای متفاوت و مقایسه ی آن با نتایج مرجع [31].61
شکل 3-16 وابستگی زمانی دمای حامل ها با شدت نورهای متفاوت و مقایسه ی آن با نتایج مرجع [31].61
شکل 3-17 تحول زمانی ( الف) انرژی شبه فرمی (ب) تعداد فونون های نوری (ج) چگالی انرژی (د) دمای حامل ها (ه) جریان نوری (و) تراکم حامل ها، با تحریک پالس 100 فمتوثانیه و انرژی فوتون نوری 100 meV.63
شکل 3-18 تغییرات جریان نوری به ازاء (الف) شدت نورهای مختلف (ب) سد پتانسیل های متفاوت از نانوروبان گرافن.64
شکل 3-19 جریان نوری بر حسب انرژی فوتون و مقایسه با نتیجه ی به دست آمده در مرجع [9].66
شکل 3-20 تحول زمانی ( الف) انرژی شبه فرمی (ب) تعداد فونون های نوری (ج) چگالی انرژی (د) دمای حامل ها (ه) جریان نوری (و) تراکم حامل ها، با تحریک تابع پله و انرژی فوتون نوری 1eV.67
شکل 3-21 جریان نوری به ازای سه فرکانس نور متفاوت به صورت پالس.69
1-1- ویژگی های گرافن 2 در یک شبکه بلور لانه زنبوری واقع شده است. به دلیل انتقال حامل[8] منحصر به فرد و خواص نوری آن مورد توجه زیادی قرار گرفته است. همان طور که در شکل 1-1 نشان داده شده است، باند هدایت و ظرفیت گرافن یک مخروط متقارن را در نقاط K و ʹK تشکیل می دهند که در این نقاط به یکدیگر متصل می شوند و منجر به خواص ویژه ای شبیه به فرمیون های نسبیتی بدون جرم[9] با انتقال فوق سریع بدون پراکندگی برگشتی[10] می شود [5].
شکل 1-1 شبکه لانه زنبوری و ساختار باندی انرژی برای گرافن [5].
2V-1s-1برای افزاره های مبتنی بر گرافن پیش بینی می شود [3] که به طور نظر ی 200 برابر قابلیت حرکت در سیلیکون است. همچنین ذخیره شارژ در گرافن کمتر است، بنابراین فرکانس کاری بالایی دارد.علی رغمضخامت نانومتری گرافن، 2.3درصد نور با طول موج بین 300 نانومتر تا 6 میکرومتر را جذب می کند که با افزایش لایه های گرافن می توان جذب و در نتیجه پاسخ نوری را در طیف وسیعی از طول موج ها افزایش داد. گرافن یکی از بیشترین میزان قدرت انتقال حامل ها بین باند هدایت و ظرفیت را در بین مواد شناخته شده به خود اختصاص داده است. سرعت حرکت حامل ها در گرافن بیشتر ازcm/s 108 است [6].
13 cm-2 به راحتی قابل دستیابی است که 10 برابر بیشتر از مواد نیمه هادی معمولی است. بنابراین به علت عدم وجود دره نزدیک نقطه k و k بیشینه سرعت الکترون و حفره بسیار بالا است و انرژی فونون های نوری انقدر زیاد است که انتشار فونون های نوری ضعیف تر از انتشار آن ها در مواد نیمه هادی معمولی شود [7].
شکل 1-2 (الف)ساختار دیود نوری GL-GNR-GL ، (ب) دیاگرام انرژی آن تحت ولتاژ بایاس V [9].


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پاسخ زمانی


مدل‌ مداری آشکارساز نوری


ساختار لایه‌های گرافنی


نانوروبان گرافن


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه