دانلود رایگان


بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک - دانلود رایگاندانلود رایگان شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری...چکیده
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين شاخص رقابت در بازارمحصول و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بين شاخص هاي رقابت در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه های کلیدی:رقابت در بازار محصول[1]، ریسک اعتباری[2]، اندازه بازار[3]
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقیق1
فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه تحقیق. 10
-4-انواع ریسک.............................. 16
فصل سوم: روش شناسي تحقیق............... 49
فصل چهارم: تحليل یافته ها............... 62
فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادات.. 77
فصل اول: کليات تحقيق مقدمه
از طرفي ديگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ريسك خود را كاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقيق دست يابيم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و... ارائه می شود.
1-1- تشریح و بیان مساله
بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید چرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است(اسپینزا و پرساد[4]،2010). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(بهرانی،1389).
در حال حاضر بیشتر واحد های اقتصادی با حبس بدهی های خود به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که این مهم با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها می کاهد. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است(ابرهیمی و همکاران،1390). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصوربازپرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.
از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند. مهم ترین عوامل و شاخص های اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملی و بین المللی عبارتند از: 1- استاندارد سطح زندگی 2- تجارت 3- بهره وری 4- سرمایه گذاریترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی است(نمازی و ابراهیمی،1391).با توجه به مقالات مرتون[5](1974) و للاند[6](1994)بسیاری از مدل های ریسک اعتباری نشان داده اند که ساختارسرمایه شرکتعامل مهم تعیین کننده ریسک اعتباری است. مایویر وسرکار[7](2005) و بسیاری دیگر به وضوح نشان میدهند که تامین مالی شرکت و تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند. علاوه بر این، گرنادیر[8](2002) و اگورور[9](2009) مدل های واقعی گزینه ها را برای تجزیه و تحلیل اثر رقابت در بازار محصول در سرمایه گذاری شرکتو تصمیم گیری های عملیاتی ایجاد نمودنرقابتدربازارابعادمتفاوتيدارد،ازجملهمهمترينابعادقابليتجانشينيكالاها،حجمتقاضا،ميزانسرمايه گذاريلازم(شدتسرمايهگذاري)،نسبتتمركزصنعتوتعداد شركتهايفعالدرصنعتهستند. نخستين بعدقابليتجانشينياست .درصورتبالابودنقابليتجانشينيكالاهاگفتهميشودمحصولدارايشباهتهاي زياديباديگرمحصولاتقابلجانشيناستواينمحصولاتميتوانندبهجايهممصرفشوندودراين صورتتعدادمصرفكنندگانوتعدادتوليدكنندگانوحجمبازارهاودرنتيجهشدترقابتبيشترخواهد بود (فلسان، 2009).
بعددومحجمتقاضاست اندازهبزرگتربازاردرنتيجهتقاضايبيشترايجادميشودودرنتيجهتقاضايبالارقابترانيز بيشترميكند،زيراتازمانيكهبازاراشباعنشده،برايورودرقبايجديدانگيزهلازموجوددارد. سومينبعدموانعوروداست بهعلتاينكهمنابعدراقتصادمحدودهستند،درصورتيكهبرايورودرقباحجم بالايسرمايه گذاريدردارايي هايثابتموردنيازباشد،رقباانگيزهچندانيبرايورودنخواهندداشت،زيراهزينهفرصتسرمايه گذاريبالاست. بعدچهارمنسبتتمركزاست درصورتيكهحجمعمدهتوليدوفروش(نسبتتمركز)درصنايعيمحدودبهيكياچندبازيگرباشد،شدترقابتدراين
| صنایع کمتر خواهد بودآخرينبعدتعدادشركتهايفعالدرهريكازصنايعاست در صورتيكهتعدادشركتهابيشترباشد،رقابتبينآنهانيزبيشترخواهدبود (كارونا و پريرا، 2008).
چندین پژوهش در مورد گزینه های واقعی نشان داده اند که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد (گرنادیر ، 2002؛ اگورور 2009).اکدوگو و ماکای[10](2012) به لحاظ نظری و تجربینشان دادند که حد بالا و پایین سرمایه گذاری زمانی می تواند منطقی باشد که در یک محیط رقابتی استراتژیک شکل گیرد. پژوهش درمورد اثر رقابت روی مسائل دیگر شاخص های مالی شرکت ها نسبتا پراکنده است، اما اخیرا توجه بیشتری به این موضوع شده است. به عنوان مثال، مک کی و فیلیپس[11](2005) روی اهرم مالی شرکت تمرکز نمودند،گرولون و میکالی[12] (2007) سیاست پرداخت را مورد بررسی قرار دارند، گیرود و مویلر (2008) به کاوش درمورد اداره امور شرکت ها پرداختند، و مورلک و نیکولو[13](2009) و فرسارد[14](2010) به بررسیوجه نقد شرکت ها پرداختند. والتا[15](2010) به بررسی چگونگی شدت رقابت پرداخت که بر هزینه وام های بانکی تاثیر میگذارد و شواهدی را فراهم می کند که بطور عقلانیبانک ها به محاسبه ساختار صنعتو رقابت در زمانی میپردازند که قراردادهای مالی قیمت گذاری میشوند.
هوانگ و لی[16](2013) به بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری پرداختد .آنها نشان دادند که گسترش اعتبار بطور مثبت به تعداد شرکتها در یک صنعت مربوط میشود.گسترش اعتبار زیاد (کم) در یک صنعت دارای رابطه مثبت (منفی) با شاخص هرفیندال - هیرشمن است. و اندازه نسبی شرکت در یک صنعت یک عامل مهم تعیین کننده از ریسک اعتباری است . همچنین آنها به طور کلی دریافتند که بین رقابت در بازار محصول و شاخص ریسک اعتباری رابطه منفی وجود دارد. زیرا شرکت هایی که دارای رقابت در بازار محصول بالایی هستند در نتیجه دارای ریسک ورشکستگی پایینی می باشند بر همین اساس ریسک اعتباری در این شرکت ها کاهش می یابد.
در بازاری که حاشیه سود واحد های اقتصادی به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود. بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین بررسی ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت(مویلر،2008). بر همین اساس با توجه با اینکه سهم بیشتری از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در صنعت بانکداری منعکس شده است و همچنین با توجه به اینکه افزایش ریسک اعتباری شرکت ها منجر به کاهش سهم درآمد در این صنعت گشته بنابراین پس از مطالعه تحقیقات مختلف دریافتیم که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری واحدهای اقتصادی، رقابت در بازار محصول می باشد. پس در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین رقابت
در بازار محصول و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-2- ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام اين پژوهش به قرار زير است:
رشد و توسعه هركشوري مستلزم بكارگيري منابع در شكل بهينه و هدايت آنها در مسيري صحيح است. در هر جامعه­اي، نهادهايي ميتوانند در جهت تحقق اين هدف گام برداشته و نقش موثري را در اين راه ايفا كنند. بازارهاي سرمايه و نهادهاي مربوط به آنها، يكي از مهم­ترين عوامل موثر در اين فرآيند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترين و اصلي ترين مركز براي مبادلات سرمايه اي تلقي ميگردد. همچنین از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد و منابع مالی ایران در بخش بانکداری می باشد بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. بر همین اساس این تحقیق در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران و صاحبان سود در مورد این موضوع است که آیا بین رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-3- اهداف تحقیق
در این تحقیق اهدافی با دیدگاه­های متفاوت بیان شده.
1-3-1- اهدف علمی تحقیق
هدفکلی این تحقیق بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهداف پيگيري مي شود:
1- تبيين رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.
1-1- تبيين رابطه بين قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.
1-2- تبيين رابطه بين اندازه بازار و ریسک اعتباری.
1-3- تبيين رابطه بين هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.
1-4- تبيين رابطه بين شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.
1-5- تبيين رابطه بين تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.
1-3-2- اهدف کاربردی تحقیق
اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:
- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود.
- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، حائز اهمیت است.
- بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این تحقیق برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی استفاده نمایند.
1-4- تبیین فرضیه های تحقیق
با توجه به مطالب فوق و سوالات تحقيق، فرضيات اين تحقيق در قالب يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي به صورت زير ارائه مي شود:
1- بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.
1-1- بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.
1-2- بین اندازه بازار و ریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.
1-3- بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.
1-4- بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری رابطه معنی داروجود دارد.
1-5- بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت وریسک اعتباری رابطه معنی دار وجود دارد.
1-5- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم­ بندی شده است:
1-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری می باشد.
1-5-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1387 تا سال 1392 در نظر گرفته شده است.
1-5-3- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
[1]Competition in the product market
[2]credit risk
[3]Market size
[4]- Espinoza & Prasad
[5]- Merton
[6]- Leland
[7]- Mauer and Sarkar
[8]- Grenadier
[9]- Aguerrevere
[10]- Akdogu and Mackay
[11]- Mackay and Phillips
[12]- Grullon and Michaely
[13]- Morellec and Nikolov
[14]- Fresard
[15]- Valta
[16]- Huang and Lee


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رابطه بین رقابت


بازار محصول و ریسک اعتباری


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


علم اقتصاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.

۲۵ تکنیک ساده برای لاغری سریع

لاغری سریع ایراد بزرگ اغلب رژیم غذائی، سخت بودن آنهاست که غیر عملی شان می کند. با در ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

مقالات ترجمه شده بازاریابی و مدیریت بازار : 240 مقاله ...

بازاریابی به معنای شناخت نظام بازار، تشخیص نیازها و خواسته های بازار و در نهایت پاسخ ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

سامانه کارا؛ سایت ثبت نام و مدارک مورد نیاز وام اشتغال روستایی

تاپ ناز جدیدترین مطالب در مورد بازیگران خبر دانلود آهنگ جدید و پزشکی و سلامت و سبک ...

استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال 97 (کلیه اخبار) | استخدام

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی ماده ۵ و ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.

آموزش شغل فروشندگی ، چگونه یک فروشنده موفق باشیم، …

چگونه در فروشندگی موفق شویم ، ویژگیهای یک فروشنده موفق

دانلود پرسشنامه – دنیای پرسشنامه ایران

آخرین پرسشنامه ها جدیدترین پرسشنامه های سایت. پرسشنامه بهزيستي معنوي (فرم بلند)