دانلود رایگان


بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع پس از اجرای - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه صنعت برق در سرتاسر دنیا دستخوش تغییرات زیادی گردیده است و کشورهای مختلف با انگیزه‌های متفاوت پا به عرصه خصوصی‌سازی و تجدید ساختار[1] گذاشته‌اند

دانلود رایگان
بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع پس از اجرای برنامه ی پاسخگویی بار....فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه­ای بر پاسخ گویی بار(کلیات تحقیق)
فصل دوم: مفاهیم پاسخگویی بار و مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم: مواد وروشها
کلL بر حسب زمان برای تمام قیمت­ها................................................................................43
فصل چهارم: نتایج
کلλ بر حسب t............................................................................................................................61
کلL بر حسب زمان برای تمام قیمت ها...............................................................................­90
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 110 تومان..........................................................90
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 120 تومان........................................................ 93
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 130 تومان..........................................................96
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 140 تومان..........................................................98
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 150 تومان.......................................................100
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 160 تومان.......................................................102
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 170 تومان.......................................................104
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 180 تومان.......................................................106
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 190 تومان.......................................................108
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 200 تومان.....................................................110
min .......................................................................................................................112
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
فهرست جدول ها
Aλ بر حسب t...............................................................................................................56 جدول4 –10- مقادیر Bλ بر حسب t...........................................................................................................56
Cλ بر حسب t............................................................................................................57 جدول4–12- مقادیر Dλ بر حسب t.................... .......................................................................................57
Eλ بر حسب t...................... .....................................................................................58
Fλ بر حسب t...........................................................................................................58
کلλ بر حسب t...........................................................................................................61
فهرست شکل ها
Aλ بر حسب t.............................................................................................................59
Bλ بر حسبt...............................................................................................................59
Cλ بر حسبt...............................................................................................................60
Dλ بر حسبt...............................................................................................................60
Eλ بر حسبt...............................................................................................................61
Fλ بر حسبt...............................................................................................................61
کلλ بر حسبt..............................................................................................................62
Fλ بر حسبt.................................................................................................63
چکیده:
در این پایان نامه در ابتدا به بررسی پاسخگویی بار و انواع مدل های آن میپردازیم سپس یک شبکه توزیع جهت مطالعات در نظر میگیریم و بارهای شبکه توزیع را طبق مقادیرشان رسم مینماییم و بر طبق این نمودارها و نمودار پروفیل بار نسبت به نرخ خرابی، نمودارهای نرخ خرابی بر حسب زمان را رسم و مجموع مساحت زیر نمودارهای آن را بررسی مینماییم و مقدار انرژی تامین نشده در شبکه را بدست می­آوریمسپس نمودار بار کل شبکه بر حسب زمان را بدست می آوریم و نسبت به حد ظرفیت تولید ناحیه ای که باید پاسخگویی بار در آن انجام شود را مشخص میکنیم. حال با توجه به کشسانی قیمت و بار و افزایش قیمت در هر مرحله، مقادیر جدید بارهای شبکه توزیع مورد مطالعه را بدست می آوریم. حال طبق مقادیر بدست آمده و مقدار حد ظرفیت، مقادیر صرفه جویی انرژی و هزینه های تحمیلی را در هر مرحله محاسبه و مینیمم حالت آن را بدست می آوریم. از نتایج بدست آمده نشان میدهیم که با اجرای برنامه­ی پاسخگویی بار در شبکه توزیع، نرخ خرابی شبکه کاهش میابد و در نتیجه قابلیت اطمینان افزایش میابد.
کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان – شبکه توزیع – پاسخگویی بار – نرخ خرابی
فصل اول
مقدمه­ای بر پاسخ گویی بار
(کلیات تحقیق)
1-1- مقدمه:
1-2- مفاهیمپاسخگوییبار:
1-3- مدیریت مصرف بار:
  1. بهره وری انرژی[6]
  2. پاسخگویی بار
کاهش اوج انتقال بار
استراتژی رشد بار یا برق رسانی بار انعطاف پذیر
بهره­وری انرژی افزایش مصرف در ساعات غیر اوج
شکل 1-1 :اهداف برنامه های مدیریت مصرف
1-3-1- بهره وری انرژی:
[13]وDOE[14]افزایشبهره وری انرژي،استفادهازانرژيکمتربراي تأمینسطحیکسانویابهبودیافتهايازخدماتبرايمصرفکنندهبایکروشمناسباقتصادي میباشد. بهعبارتیافزایشبهرهوريانرژيبهمعنايکاهشمصرفانرژيدرتمامیبازههايزمانیونه تنهادرساعاتاوجبارمیباشد. اینکاهشمصرفازطریقتغییردرمسائلفنیوبهره برداريمانند تعویض موتورهای کم بازده، استفاده از سیستم های تهویه مطبوع (HVAC) و سیستم های بازیافت گرما، بهبود سیستم های کنترلی و عایق کاری مناسب تجهیزات، استفادهازلامپهاووسایلکم مصرف،بهبودمصرفبرقتجهیزاتگرمایشی،سرمایشیوسایروسایل قابلحصولمیباشد. شکل 1-2 تأثیر اجرای برنامه بهره وری انرژی را بر منحنی بار نشان می دهد ]2 [.
شکل 1- 2 : تأثیر اجرای برنامه بهره وری انرژی بر منحنی بار
1-3-2- پاسخگویی بار:
شکل 1- 3 : تاثیربرنامه هايپاسخگوییباربرمنحنیبارمصرفیمشتریان[4]
1-4- اهمیت پاسخگویی بار:
[2]-Demand Side Management


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
قابلیت اطمینان شبکه توزیع


اجرای برنامه ی پاسخگویی بار


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترجمه مقاله مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده ...

از سویی دیگر، کارهای زیادی پیش از این انجام شده اند که قابلیت اطمینان یا در دسترس بودن توپولوژی های شبکه کنترل پست را، مبتنی بر تحلیل های نمودار درختی خطا، روش درخت رویداد، تکنیک دیاگرام بلوکی قابلیت اطمینان (RBD) یا روش tie sets، در نظر گرفته اند.

دانلود پروژه افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع

... قابلیت اطمینان شبکه ... اطمینان بخشی. برخی از ... شبکه توزیع. پروژه بررسی ...

مجموعه تاثیر حفاظت منابع تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان ...

پس از ثبت سفارش ... بهبود قابلیت اطمینان شبکه از طریق ... در شبکه های توزیع), .... بررسی ...

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود ...

یکی از زبان های برنامه نویسی که در حال حاضر بسیار استفاده می شود ، زبان جاوااسکریپت است .

مقالات ISI قابلیت اطمینان : 120 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع ... بررسی قابلیتاطمینان ... پس از خرید هر ...

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع بررسی اطمینان ... قابلیت اطمینان شبکه ... اطمینان از ...

دانلود پایان نامه : شبکه های توزیع هوشمند برق – مرجع ...

بنابراین، اطمینان دادن به اینکه تکامل شبکه­ی هوشمند باعث افزایش آسیب پذیری سیستم قدرت انبوه نمی­گردد مهم می­باشد اما تا حدی از اهداف قابلیت اطمینان …

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود ...

یکی از زبان های برنامه ... تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود قابلیت اطمینان ...

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع بررسی اطمینان ... قابلیت اطمینان شبکه ... اطمینان از ...

بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع پس از اجرای برنامه ی ...

دانلود پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) در رشته مهندسی برق گرایش: قدرت

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع بررسی اطمینان ... قابلیت اطمینان شبکه ... اطمینان از ...

دانلود پایان نامه : شبکه های توزیع هوشمند برق – مرجع ...

بنابراین، اطمینان دادن به اینکه تکامل شبکه­ی هوشمند باعث افزایش آسیب پذیری سیستم قدرت انبوه نمی­گردد مهم می­باشد اما تا حدی از اهداف قابلیت اطمینان …

قابلیت اطمینان| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی ...

... بررسی قابلیت اطمینان از ... در شبکه‌های توزیع و اجرای ... پس از تعریف قابلیت ...

قابلیت اطمینان| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی ...

... بررسی قابلیت اطمینان از ... در شبکه‌های توزیع و اجرای ... پس از تعریف قابلیت ...

شبکه های توزیع هوشمند برق | مرکز دانلود پایان نامه

بنابراین، اطمینان دادن به اینکه تکامل شبکه­ی هوشمند باعث افزایش آسیب پذیری سیستم قدرت انبوه نمی­گردد مهم می­باشد اما تا حدی از اهداف قابلیت اطمینان …

ترجمه مقاله مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده ...

از سویی دیگر، کارهای زیادی پیش از این انجام شده اند که قابلیت اطمینان یا در دسترس بودن توپولوژی های شبکه کنترل پست را، مبتنی بر تحلیل های نمودار درختی خطا، روش درخت رویداد، تکنیک دیاگرام بلوکی قابلیت اطمینان (RBD) یا روش tie sets، در نظر گرفته اند.

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان برآوردی بر قابلیت اطمینان ...

تامین قابلیت اطمینان سیستم های توزیع شده در برخی موارد نیازمند بررسی تکی هر مولفه یا فاکتور، شامل اجرای برنامه های کاربردی توزیع شده قبل از پیش بینی یا ارزیابی قابلیت اطمینان کل سیستم، و رویه کشف خطا و طرح بازیابی خطا برای تراکنش های یکپارچه برای کاربران نهایی است.

دانلود کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال - انجام پروژه ...

در عین حال شبکه های برق متداول از شبکه های توزیع ... شبکه و قابلیت اطمینان ... شبکه بررسی ...

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع بررسی اطمینان ... قابلیت اطمینان شبکه ... اطمینان از ...

دانلود رایگان مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی ...

بررسی و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع ... پس از حذف اثر sa ... بررسی خاص از شبکه ...

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع بررسی اطمینان ... قابلیت اطمینان شبکه ... اطمینان از ...

نقش خود ترمیمی واتوماسیون توزیع در هوشمند سازی شبکه برق ...

شبکه توزیع انرژی الکتریکی بخش مهمی از یک سیستم قدرت به شمار می آید که ارتباط میان سیستم انتقال و مصرف کنندگان را فراهم می سازد.

پایان نامه بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران Power Quality

7-4- قابلیت اطمینان در شبکه ... بلافاصله پس از ... از شبکه های توزیع در اصل ...

دانلود رایگان مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی ...

بررسی و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع ... پس از حذف اثر sa ... بررسی خاص از شبکه ...

دانلود پایان نامه : شبکه های توزیع هوشمند برق – مرجع ...

بنابراین، اطمینان دادن به اینکه تکامل شبکه­ی هوشمند باعث افزایش آسیب پذیری سیستم قدرت انبوه نمی­گردد مهم می­باشد اما تا حدی از اهداف قابلیت اطمینان …

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع بررسی اطمینان ... قابلیت اطمینان شبکه ... اطمینان از ...

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود ...

یکی از زبان های برنامه ... تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود قابلیت اطمینان ...