دانلود رایگان


بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع پس از اجرای - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه صنعت برق در سرتاسر دنیا دستخوش تغییرات زیادی گردیده است و کشورهای مختلف با انگیزه‌های متفاوت پا به عرصه خصوصی‌سازی و تجدید ساختار[1] گذاشته‌اند

دانلود رایگان
بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع پس از اجرای برنامه ی پاسخگویی بار....فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه­ای بر پاسخ گویی بار(کلیات تحقیق)
فصل دوم: مفاهیم پاسخگویی بار و مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم: مواد وروشها
کلL بر حسب زمان برای تمام قیمت­ها................................................................................43
فصل چهارم: نتایج
کلλ بر حسب t............................................................................................................................61
کلL بر حسب زمان برای تمام قیمت ها...............................................................................­90
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 110 تومان..........................................................90
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 120 تومان........................................................ 93
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 130 تومان..........................................................96
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 140 تومان..........................................................98
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 150 تومان.......................................................100
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 160 تومان.......................................................102
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 170 تومان.......................................................104
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 180 تومان.......................................................106
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 190 تومان.......................................................108
کلL) جدید بر حسب زمان در قیمت 200 تومان.....................................................110
min .......................................................................................................................112
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
فهرست جدول ها
Aλ بر حسب t...............................................................................................................56 جدول4 –10- مقادیر Bλ بر حسب t...........................................................................................................56
Cλ بر حسب t............................................................................................................57 جدول4–12- مقادیر Dλ بر حسب t.................... .......................................................................................57
Eλ بر حسب t...................... .....................................................................................58
Fλ بر حسب t...........................................................................................................58
کلλ بر حسب t...........................................................................................................61
فهرست شکل ها
Aλ بر حسب t.............................................................................................................59
Bλ بر حسبt...............................................................................................................59
Cλ بر حسبt...............................................................................................................60
Dλ بر حسبt...............................................................................................................60
Eλ بر حسبt...............................................................................................................61
Fλ بر حسبt...............................................................................................................61
کلλ بر حسبt..............................................................................................................62
Fλ بر حسبt.................................................................................................63
چکیده:
در این پایان نامه در ابتدا به بررسی پاسخگویی بار و انواع مدل های آن میپردازیم سپس یک شبکه توزیع جهت مطالعات در نظر میگیریم و بارهای شبکه توزیع را طبق مقادیرشان رسم مینماییم و بر طبق این نمودارها و نمودار پروفیل بار نسبت به نرخ خرابی، نمودارهای نرخ خرابی بر حسب زمان را رسم و مجموع مساحت زیر نمودارهای آن را بررسی مینماییم و مقدار انرژی تامین نشده در شبکه را بدست می­آوریمسپس نمودار بار کل شبکه بر حسب زمان را بدست می آوریم و نسبت به حد ظرفیت تولید ناحیه ای که باید پاسخگویی بار در آن انجام شود را مشخص میکنیم. حال با توجه به کشسانی قیمت و بار و افزایش قیمت در هر مرحله، مقادیر جدید بارهای شبکه توزیع مورد مطالعه را بدست می آوریم. حال طبق مقادیر بدست آمده و مقدار حد ظرفیت، مقادیر صرفه جویی انرژی و هزینه های تحمیلی را در هر مرحله محاسبه و مینیمم حالت آن را بدست می آوریم. از نتایج بدست آمده نشان میدهیم که با اجرای برنامه­ی پاسخگویی بار در شبکه توزیع، نرخ خرابی شبکه کاهش میابد و در نتیجه قابلیت اطمینان افزایش میابد.
کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان – شبکه توزیع – پاسخگویی بار – نرخ خرابی
فصل اول
مقدمه­ای بر پاسخ گویی بار
(کلیات تحقیق)
1-1- مقدمه:
1-2- مفاهیمپاسخگوییبار:
1-3- مدیریت مصرف بار:
  1. بهره وری انرژی[6]
  2. پاسخگویی بار
کاهش اوج انتقال بار
استراتژی رشد بار یا برق رسانی بار انعطاف پذیر
بهره­وری انرژی افزایش مصرف در ساعات غیر اوج
شکل 1-1 :اهداف برنامه های مدیریت مصرف
1-3-1- بهره وری انرژی:
[13]وDOE[14]افزایشبهره وری انرژي،استفادهازانرژيکمتربراي تأمینسطحیکسانویابهبودیافتهايازخدماتبرايمصرفکنندهبایکروشمناسباقتصادي میباشد. بهعبارتیافزایشبهرهوريانرژيبهمعنايکاهشمصرفانرژيدرتمامیبازههايزمانیونه تنهادرساعاتاوجبارمیباشد. اینکاهشمصرفازطریقتغییردرمسائلفنیوبهره برداريمانند تعویض موتورهای کم بازده، استفاده از سیستم های تهویه مطبوع (HVAC) و سیستم های بازیافت گرما، بهبود سیستم های کنترلی و عایق کاری مناسب تجهیزات، استفادهازلامپهاووسایلکم مصرف،بهبودمصرفبرقتجهیزاتگرمایشی،سرمایشیوسایروسایل قابلحصولمیباشد. شکل 1-2 تأثیر اجرای برنامه بهره وری انرژی را بر منحنی بار نشان می دهد ]2 [.
شکل 1- 2 : تأثیر اجرای برنامه بهره وری انرژی بر منحنی بار
1-3-2- پاسخگویی بار:
شکل 1- 3 : تاثیربرنامه هايپاسخگوییباربرمنحنیبارمصرفیمشتریان[4]
1-4- اهمیت پاسخگویی بار:
[2]-Demand Side Management


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
قابلیت اطمینان شبکه توزیع


اجرای برنامه ی پاسخگویی بار


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع شهرهای ...

قابلیت اطمینان شبکه های توزیع شهرهای زنجان و قزوین در قالب پروژه تهیه طرح جامع توزیع شهرهای زنجان و قزوین به عنوان یکی از بخش های مهم پروژه مورد مطالعه قرار گرفت و راه حلهای ممکن برای بهبود وضعیت قابلیت اطمینان شبکه های توزیع این شهرها بررسی گردید.

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود ...

یکی از زبان های برنامه ... تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود قابلیت اطمینان ...

پایان نامه بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران Power Quality

7-4- قابلیت اطمینان در شبکه ... بلافاصله پس از ... از شبکه های توزیع در اصل ...

دانلود کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال - انجام پروژه ...

در عین حال شبکه های برق متداول از شبکه های توزیع ... شبکه و قابلیت اطمینان ... شبکه بررسی ...

دانلود رایگان مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی ...

بررسی و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع ... پس از حذف اثر sa ... بررسی خاص از شبکه ...

ترجمه مقاله مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده ...

از سویی دیگر، کارهای زیادی پیش از این انجام شده اند که قابلیت اطمینان یا در دسترس بودن توپولوژی های شبکه کنترل پست را، مبتنی بر تحلیل های نمودار درختی خطا، روش درخت رویداد، تکنیک دیاگرام بلوکی قابلیت اطمینان (RBD) یا روش tie sets، در نظر گرفته اند.

دانلود پایان نامه : شبکه های توزیع هوشمند برق – مرجع ...

بنابراین، اطمینان دادن به اینکه تکامل شبکه­ی هوشمند باعث افزایش آسیب پذیری سیستم قدرت انبوه نمی­گردد مهم می­باشد اما تا حدی از اهداف قابلیت اطمینان …

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود ...

یکی از زبان های برنامه نویسی که در حال حاضر بسیار استفاده می شود ، زبان جاوااسکریپت است .

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود ...

یکی از زبان های برنامه ... تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود قابلیت اطمینان ...

مقالات ISI قابلیت اطمینان : 120 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع ... بررسی قابلیتاطمینان ... پس از خرید هر ...

پایان نامه بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران Power Quality

7-4- قابلیت اطمینان در شبکه ... بلافاصله پس از ... از شبکه های توزیع در اصل ...

بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع پس از اجرای برنامه ی ...

بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع پس از اجرای برنامه ی پاسخگویی بار word فهرست ...

بررسی اثر ریزشبکه¬های هوشمند بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع

در نهایت نیز ساختاری به منظور هوشمندسازی سیستم توزیع ارائه شده که در این ساختار پیشنهادی امکان اجرای برنامه های پاسخ گویی بار ایجاد شده است و همچنین در روش ارائه شده اثر برنامه های پاسخ گویی بار در ارزیابی قابلیت اطمینان وارد شده است.

پایان نامه بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران Power Quality

پایان نامه بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران Power Quality برق(قدرت) فصل اول: مفاهیم و تعاریف مقدمه امروزه توجه شرکت های برق منطقه ایی و مشترکین آنها به شکل روزافزونی به مسئله کیفیت توان یا کیفیت برق معطوف شده است.

دانلود پروژه افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع

... قابلیت اطمینان شبکه ... اطمینان بخشی. برخی از ... شبکه توزیع. پروژه بررسی ...

مقاله بررسی و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع شهرهای ...

قابلیت اطمینان شبکه های توزیع شهرهای زنجان و قزوین در قالب پروژه تهیه طرح جامع توزیع شهرهای زنجان و قزوین به عنوان یکی از بخش های مهم پروژه مورد مطالعه قرار گرفت و راه حلهای ممکن برای بهبود وضعیت قابلیت اطمینان شبکه های توزیع این شهرها بررسی گردید.

ترجمه مقاله مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده ...

از سویی دیگر، کارهای زیادی پیش از این انجام شده اند که قابلیت اطمینان یا در دسترس بودن توپولوژی های شبکه کنترل پست را، مبتنی بر تحلیل های نمودار درختی خطا، روش درخت رویداد، تکنیک دیاگرام بلوکی قابلیت اطمینان (RBD) یا روش tie sets، در نظر گرفته اند.

دانلود کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال - انجام پروژه ...

در عین حال شبکه های برق متداول از شبکه های توزیع ... شبکه و قابلیت اطمینان ... شبکه بررسی ...

پایان نامه تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی

دانلود تحقیق آماده در قالب پاورپوینت با عنوان

دانلود پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و

دانلود رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Y635 L21

سوالات استخدامی دبیر ابتدایی

مبانی نظری بیداری اسلامی در 320 صفحه

پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی

طرح توجیهی تولیـد و بسته‌ بندی سس مایونز با

ستارگان ایمیل مارکتینگ

132 بررسی اهمیت توجه به فاصله ركوردهای انتخابی