دانلود رایگان


quot;بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
"بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی و بازده سهام" چکیده
ارزش افزوده اقتصادی یکی از کاراترین معیارها بر ای ارزیابی عملکرد مدیران است. معیار اقتصادی دیگر که تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه بکار گرفته شده در شرکت را نشان می دهد ارزش افزوده بازار است. در این پژوهشتلاششدهاستتارابطهبينارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شود. براي اين منظور نمونه اي مشتمل ---- شرکت می باشند که در طی سالهای ---- تا ----- در بورس حضور داشته اند وصورتهای مالی آنها در دسترس باشد و سال مالی آنها طی دوره مذکور تغییر نکرده باشد همچنین پایان سال مالی آنها در پایان اسفند ماه هر سال باشد وشرکتهایی که سهام آنها در سالهای مذکور مورد دادوستد قرارگرفته باشد. با اعمال شرایط فوق تعداد اعضای جامعه آماری به ----- شرکت کاهش یابد. نقد شوندگی و بازده سهام متغیرهای وابسته تحقیق، ارزش افزوده اقتصادی متغيرهاي مستقل و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می باشد. در اين پژوهش از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان ميدهد،بین ارزش افزوده اقتصادی و نقد شوندگی سهام رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. همچنین بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. در نهایت نتایج نشانگر این است که، بین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با نقد شوندگی بازار سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، نقد شوندگی، بازده سهام


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پکیج حرفه ایی پدیده ثروت ۲۰۱۸

جهانی شدن

روی صحنه زندگی

مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی

مقاله جوشکاری Effects of welding parameters on the characteristics of

وکتور استیکر کورل 12 و eps شماره 31

مقاله 32 بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار

دانلود مقاله پیرامون اختلالات یادگیری

مقاله درمورد اخلاق و ورزش

عنصر