دانلود رایگان


پایان نامه کامل در رابطه با بررسی تاثیر افشای - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه کامل در رابطه با بررسی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان فرمت فایل Word/ با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 85

دانلود رایگان
پایان نامه کامل در رابطه با بررسی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان (فرمت فایل Word/با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 85زمینه: این تحقیق در صدد بوده است که افشای مسئولیت اجتماعی را از 5 بعد محیط زیست، انرژی، منابع انسانی مشارکت اجتماعی و مشتری مداری از دیدگاه کارآفرینان مطالعه کرده و نحوه ی تاثیر گذاری آن را بررسی نماید.
روش کار: با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق، توصیفی، و بعد از نحوه ی گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات مطرح شده، 30 نفر از کارآفرینان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اهمیت ابعاد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان رابطه ی معناداری وجود دارد اما فقط یکی از این ابعاد در نظر گرفته شده (مشارکت اجتماعی) به دلیل سطح معنادار پایین رد گردیده است. ولی در کل این مسئله یعنی افشای مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان در سازمان ها و شرکت ها دارای اهمیت می باشد.
نتیجه گیری: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارای اهمیت زیادی بوده و با کنترل و برنامه ریزی دقیق کارآفرینان و توجه به آن می تواند بر سوددهی سازمان ها اثر گذاشته و این کار را باید با از بین بردن چالش ها و بهترین روش های مدیریتی حل کرد.
در چند سال گذشته به دلیل فشارهای اجتماعی، فرهنگی و رقابتی، میزان علاقه ی سازمان ها به کارآفرینی سازمانی افزایش یافته است. یکی از ارزانترین ابزارها برای رشد و توسعه ی کسب و کار کارآفرینی است، که احتمالا بهترین نتیجه و بیشترین کارآیی را دارد. برای داشتن یک کسب و کار موفق، به چیزی بیش از ایده و فکر خوب نیاز است. پرورش افراد کارآفرین در درون سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب و ترویج روحیه ی کارآفرینی است. روحیه ی کارآفرینی می تواند مزیت رقابتی بسیار ارزشمندی باشد. به ویژه برای شرکت های بزرگ که از منابع انسانی توانمندی برخوردار بوده و توانایی تشویق و گشترش آن را در سازمان دارند. گسترش این روحیه در سازمان مستلزم آن است که سازمان ها، استقلال و آزادی لازم را به کارآفرینان واگذار کنند. عوامل مختلفی نظیر شرایط فرهنگی و محیطی، رهبری و روابط انسانی می تواد بر کار آفرینی سازمان تاثیر گذار باشند. (احمدی و درویش، )
تغییرات وسیعی که امروزه در حوزه ی اقتصاد و تجا رت روی داده است منجر به ظهور مباحث جدیدی در زمینه اخلاق کسب و کار شده است. هر چند که اخلاق و توجه به آن در حوزه ی کسب و کار در گذشته های دور نیز مورد توجه بوده ولیکن امروزه اهمیت آن از دید مشتری باعث شده که شرکت ها و کارآفرینان نیز به طور روزافزونی به این مبحث جدید و لیکن مهم توجه داشته باشند. (اردکانی و همکاران).
1-2- بیان مسئله
تحقیق حاضر در پی بررسی افشای عوامل مختلف اخلاق و مسئولیت اجتماعی مانند محیط زیست، انرژی و غیره می باشد. (میرکمالی، 1382: 2-201).
همچنین بررسی افشای مسئولیت اجتماعی از 5 بعد انرژی، محیط زیست، منابع انسانی، محصولات و مشارکت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان می باشد.
اخلاق و مسئولیت اجتماعی که باید آن را بایدها و نبایدهای ارزشی – فلسفی و ملاک و معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت به خود، دیگران و جامعه تعریف کرد از مباحثی است که در دو
دهه ی اخیر مورد توجه دانشمندان و علمی مدیریت در جهان قرار گرفته است و مقالات و کتاب های زیادی در این رابطه به رشته ی تحریردر آمده است. این تحول فکری که ابتدا در مدیریتهای بازرگانی و صنعتی پدیدار شد، در سال های اخیر هم در مدیریت آموزشی نیز مورد عنایت قرار گرفته است.
(میرکمالی، 1375: 20).
از این رو این تحقیق در پی دستیابی به این مطلب است که موضوع افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مطالعه کرده و نحوه ی اثرگذاری آن را از دیدگاه کارآفرینان بررسی نماید.
1-3- اهمیت پژوهش
مدیران شرکت ها از جهات مختلف با مسئله ی اخلاق و مسئولیت اجتماعی سر و کار دارند. تصمیمات روزمره ی مدیران مانند تقسیم کار و سازماندهی، استفاده از فناوری، تشویق و تنبیه بر افکار، قضاوت درباره ی افراد و ... می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر رفتار کارکنان گذارد. اهداف، سیاست ها و برنامه دراز مدت سازمان های آموزشی از قبیل فراهم کردن بسترهای مناسب و مساوی برای استفاده از فرصت های آموزشی و ایجاد روح تفکر و تحقیق در افراد از بعد منابع انسانی رابطه ی تنگاتنگی با بهسازی جامعه دارد. به همین دلیل، تصمیمات و برنامه ها در لحظه ی انعقاد مستلزم در نظر داشتن ملاحظات زیادی است که در صورت عدم رعایت منجر به فاجعه های انسانی در ابعاد فردی و هم اجتماعی می شود. (دوبرین و آیرلند، 1989: 6).
در این رویکرد مدیران علاوه بر آنکه باید منابع و حقوق سازمان خود را تامین کنند، باید به عنوان یک امر اخلاقی در راه تامین رفاه، آسایش، نیازها و علایق مردم جامعهنیز مشارکت داشته باشند. از جهت دیگر نباید تصمیمات و رفتارهای مدیریتی منجر به وارد کردن خسارت و زیان به جامعه و افراد شود. به طور مثال، اگر مدیریت آموزشی نتواند برنامه های آموزش نیروی انسانی را بر اساس نیازهای جامعه طراحی کند، سبب بیکاری، اتلاف نیروها و هدر دادن سرمایه های ملی می شود. در این صورت مدیر به مسئولیت اجتماعی خود عمل نکرده است. (مدرسی، 1375: 17-16).
بنابراین این تحقیق بر آن است تا مفاهیمی چون اخلاق و مسئولیت اجتماعی را معرفی کند و ضرورت و اهمیت را با نشان دادن برخی مصادیق آشکار سازد.
مطالعات انجام شده در این زمینه کمتر بهاین موضوع توجه کرده اند که محتوای اطلاعاتی افشای مسئولیت اجتماعی می تواند موفقیت یا عدم موفقیت کسب و کار تاثیر گذار باشد.
1-4- اهداف پژوهش
اهداف این تحقیق را می توان بر دو دسته ی کلی اهداف علمی و کاربردی تقسیم نمود:
الف) اهداف علمی: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان می باشد.
ب) اهداف کاربردی: اهداف کاربردی تحقیق حاضر عبارتند از:
1) ارائه راهکارهای مناسب به مدیران شرکت ها در جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به افشای اجتماعی کارآفرینان.
2) پیشنهاد به مدیران و کارآفرینان در جهت تسهیل تصمیم گیری برای انجام بهتر مسئولیت اجتماعی.
1-5- سوالات و فرضیات پژوهشی
1-5-1- سوالات پژوهشی
- آیا افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی برای کارآفرینان دارای اهمیت است؟
1-5-2- فرضیات پژوهشی
فرضیه اصلی:
1- افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از دیدگاه کارآفرینان دارای اهمیت می باشد.
2- تفاوت معناداری بین اهمیت ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان وجود دارد.
فرضیه فرعی:
1- از دیدگاه کارآفرینان افشای مسئولیت اجتماعی در رابطه با محیط زیست دارای اهمیت است.
2- از دیدگاه کارآفرینان افشای مسئولیت اجتماعی در رابطه با انرژی دارای اهمیت است.
3- از دیدگاه کارآفرینان افشای مسئولیت اجتماعی در رابطه با منابع انسانی دارای اهمیت است.
4- از دیدگاه کارآفرینان افشای مسئولیت اجتماعی در رابطه با مشارکت اجتماعی دارای اهمیت است.
5- از دیدگاه کارآفرینان افشای مسئولیت اجتماعی در رابطه با مشتری دارای اهمیت است.
1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با افشای مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان و تاثیر آن در شرکت ها رادر بر می گیرد.
قلمرو مکانی از نظر بررسی آن، استان فارس می باشد. از نظر بعد جامعه آماری و نمونه، جامعه این تحقیق کل کارآفرینان استان فارس می باشد.
1-7- نوع تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ دسته بندی بر مبنای هدف، میتواند بنیادی باشد. این پژوهش باقصد کاربردنتایج یافته ها برای بهبود عملکرد کارآفرینان با افشای مسئولیت اجتماعی در شرایط مختلف شرکت ها و سازمان ها انجام گرفته است و به دنبال بررسی بهبود تصمیم گیری مناسب برای کارآفرینان در رابطه با مسئولیت اجتماعی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند راهنمای عمل کارآفرینان و مدیران شرکت ها در تصمیم گیری باشد و احتمال شکست آن هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می شود.
1-8- روش تحقیق
روش تحقیق انجام گرفته، از طریق تهیه پرسشنامه می باشد، که در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز در قسمت پیشینه ی نظری پژوهش از شیوه ی کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
روش کلی تحقیق و نحوه ی گردآوری داده های آن، جز تحقیقات توصیفی، تحلیلی و مقطعی می باشد.
1-9- ابزار و روش های جمع آوری داده ها و اطلاعات
داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه های مختلف جمع آوری شده اند. گردآوری داده ها و اطلاعات برای مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق به روش کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی و شبکه ی جهانی اینترنت که قابل دسترسی می باشد، استفاده شده است.
1-10- استفاده کنندگان تحقیق
تحقیق حاضر برای تمامی گروه های درگیر شامل مدیران شرکت ها و سازمان های بزرگ و دیگر کارآفرینان و همچنین برای دانشجویان رشته های مختلف از جمله دانشجویان علاقه مند به کارآفرینی و خلاقیت مفید خواهد بود.
1-11- تعریف واژه ها و اصطلاحات
برخی از واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق که درادامه نیز تکرار می گردند ممکن است مفهوم آن ها مبهم باشد، لذا به منظور پیشگیری از برخی ابهامات لازم است تعریف مختصری در رابطه با هر یک ارائه گردد:
1- کارآفرینی: کارآفرینی، فرآیند خلق چیزی متفاوت و با ارزش از طریق اختصاص زمان و تلاش لازم برای آن است، با فرض همراه بودن ریسک های مالی، روانی و اجتماعی و نیز دریافت پاداش های مالی و رضایت فردی . (رابرت هیسریچ، 2002).
واژه ی کارآفرینی از کلمه ی فرانسوی Entreprendre به معنای متعهد شدن نشات گرفته است. (احمدی و درویش،1343 ).
2- مسئولیت اجتماعی: مسئولیت اجتماعی یعنی تعهد و مسئولیت مدیریت در قبال جامعه و افراد جامعه به هنگام تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیریتی است. به طور مثال، آن گونه که دو برین وآیرلند گفته اند: مدیران باید در تصمیم گیری خود نسبت به مسائلی چون آلودگی محیط زیست و ... از خود مسئولیت نشان دهند. آن ها نباید صرفا منافع سازمان خود را در نظر گیرند. سازمان به عنوان یک زیر سیستم در قبال جامعه و آثاری که کارکردها و عملکردهای سازمانی بر جامعه و افراد آن باقی می گذارد مسئولیت دارد. (دوبرین وآیرلند، 1989: 6).
1-12- محدودیتهای تحقیق
جهت انجام هر تحقیق، مسلما محدودیت هایی بر سر راه محقق به وجود می آیند که می بایستی جهت انجام صحیح و دقیق تحقیق به رفع و تعدیل آن ها پرداخته شود. این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات با محدودیت هایی به شرح ذیل مواجه بوده که امید است در تحقیقات آتی و با ایجاد تغییرات لازم رفع شوند:
1- عدم امکان استفاده از سایر متغیرهای تاثیر پذیر از افشای مسئولیت های اجتماعی به خاطر دردسترس نبودن اطلاعات مربوط به آن متغیرها.
2- از دیگر محدودیت های آن عدم دسترسی به کارآفرینان مورد نیاز برای انجام تحقیق در خصوص پرسیدن سوالات و نظرات پیشنهادی آنان.
1-13- جمع بندی مطالب فصل اول
در این فصل نخست به بیان مسئله ی تحقیق پرداخته شد، سپس با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق، اهداف اساسی پژوهش بیان گردید. در ادامه به نتایج مورد انتظار از تحقیق، سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخ گویی به آن می باشد و فرضیات تحقیق به تفکیک مطرح گردید. سپس استفاده کنندگان ازتحقیق و واژه ها و اصطلاحات بهکار رفته در تحقیق بیان شد. و در نهایت به روش و ابزارها به کار گرفته شده در تحقیق پرداخته شد. به طور کلی می توان چنین اظهار نمود که در این فصل کلیاتی راجع به علت، هدف و چگونگی انجام تحقیق ارائه گردید.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی


مسئولیت اجتماعی کارآفرینان


پایان نامه و تحقیق علوم تربیتی


پایان نامه وورد علوم تربیتی


علوم تربیتی و مقاله و تحقیق


پروژه رشته علوم تربیتی


دانلود پایان نامه با فرمت Word


مقاله قابل ویرایش علوم تربیتی


پایان نامه رشته علوم تربیتی


پایان نامه با فرمت وورد Word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پسر گستاخ ایران - fakhravar.org

پس از افشای کلاه برداری حسن روحانی در ماجرای اخذ دکترای قلابی، حالا انتشار فیلمی با ...

ماجرای مک‌فارلین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایران در اواسط دهه هشتاد میلادی، درگیر جنگ با عراق بود و به کمک از خارج برای جنگ و ...

مقالات حقوق کار ، مقاله حقوق کار ، تحقیق حقوق کار،‌ …

امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار. نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 7 آبان 1393 بازدیدها: 12064 ...

پسر گستاخ ایران - fakhravar.org

پس از افشای کلاه برداری حسن روحانی در ماجرای اخذ دکترای قلابی، حالا انتشار فیلمی با ...

ماجرای مک‌فارلین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایران در اواسط دهه هشتاد میلادی، درگیر جنگ با عراق بود و به کمک از خارج برای جنگ و ...

معرفی کتاب - mozhganfilm

نام: عشقه. داستان سریال از سال 1366 شروع می شه که دختری با بدبختی عازم تهران می شه تا در ...

ایا بعد از رابطه نامشروع ازدواج به صلاح است؟ | شهر …

با خواستكارم كه به مدت یكسال در آشنایی بودم، رابطه جنسی برقرار كردم و پرده خود را از ...

سفیر روسیه در آنکارا کشته شد/تماس تلفنی اردوغان با

روسیه: کشته شدن سفیرمان در شورای امنیت سازمان ملل بررسی می‌شود روسیه نیز در واکنش به ...

عصر ايران - Asriran

اگر در ذهنتان کاری در نظر دارید همین الان انجام دهید. گاهی اوقات "بعد"، می شود "هرگز"

شیردهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پژوهش‌های علمی، از جمله مطالعه‌های انجام شده در بررسی ۲۰۰۷ توسط آژانس مراقبت ...

معرفی کتاب - mozhganfilm

نام: عشقه. داستان سریال از سال 1366 شروع می شه که دختری با بدبختی عازم تهران می شه تا در ...

پسر گستاخ ایران - fakhravar.org

پس از افشای کلاه برداری حسن روحانی در ماجرای اخذ دکترای قلابی، حالا انتشار فیلمی با ...

پسر گستاخ ایران - fakhravar.org

پس از افشای کلاه برداری حسن روحانی در ماجرای اخذ دکترای قلابی، حالا انتشار فیلمی با ...

الف - بررسی تطبیقی قوانین اساسی ایران و مصر

مروری تطبیقی بر قوانین اساسی ایران و مصر و تاثیر اندیشه های دینی موجود در قانون اساسی ...

الف - بررسی تطبیقی قوانین اساسی ایران و مصر

مروری تطبیقی بر قوانین اساسی ایران و مصر و تاثیر اندیشه های دینی موجود در قانون اساسی ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در ...

الف - بررسی تطبیقی قوانین اساسی ایران و مصر

مروری تطبیقی بر قوانین اساسی ایران و مصر و تاثیر اندیشه های دینی موجود در قانون اساسی ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی ...

accountingpapers - نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا …

نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری. فاطمه مالکی. دانشجوی دکتری حسابداری

تجاوز، حادثه تجاوز، تجاوز به عنف، تجاوز به زنان، تجاوز …

تجاوز به دختر مانتوفروش در اتاق پرو / بارداری دختر تجاوز خواننده ایرانی به دختر جوان ...

ایا بعد از رابطه نامشروع ازدواج به صلاح است؟ | شهر …

با خواستكارم كه به مدت یكسال در آشنایی بودم، رابطه جنسی برقرار كردم و پرده خود را از ...

نطق در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی کفایت …

1360/03/31 چهارده دلیل برای اثبات عدم کفایت بنی‌صدر نطق در مجلس شورای اسلامی در جلسه ...