دانلود رایگان


تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای - دانلود رایگاندانلود رایگان شرايط اقليمي خشك و نيمه¬خشك كه اكثر مناطق كشور را در بر مي¬گيرد، سبب محدوديت منابع آبي و امكانات توليد محصولات زراعي گرديده است.

دانلود رایگان
تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای رشد گياه ذرتعنوان تحقیق: تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگی­های رشد گياه ذرت
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 99
شرح مختصر:
: از جمله مشكلات اساسي كه همواره مانع بزرگ پيشرفت كشاورزي در جهان بوده، شوري آب و خاك است. تحقیقات محدودی در زمینه­ي تأثیر متقابل کوددهی و شوری بر عملکرد گیاهان در کشور انجام شده است. براي بررسي تأثير سطوح مختلف فسفر بر عملكرد گياه ذرت در خاك­هاي شور منطقه­ي اردبيل، آزمايشي با 10 سطح شوري (75/0=1S، 20/1=2S، 29/2=3S، 30/3=4S، 25/4=5S، 11/5=6S، 19/6=7S، 80/8=8S،88/10=9S، 00/14=10S دسي­زيمنس بر متر) و فسفر در 5 سطح (0= 1P، 50= 2P، 100= 3P، 200= 4P، 400= 5P كيلوگرم در هكتار) به صورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك­هاي كامل تصادفي در 3 تكرار در شرايط گلخانه اي اجرا گرديد. نمونه­هاي خاک از 45 نقطه­ي مختلف دشت زرناس اردبيل تهيه شد. پس از تعیین خصوصیات خاک، تعداد 10 نمونه خاک با ويژگي­ها و شوري مختلف برای انجام آزمایش انتخاب گردید. فاكتور فسفر از منبع فسفات دي آمونيوم تأمين گرديد. نتايج نشان داد كه با افزايش سطح فسفر، شاخص­هاي رشد (ارتفاع گياه، قطر ساقه، تعداد و سطح برگ و شاخص كلروفيل برگ­ها)، وزن تر و خشك بخش هوايي و ريشه­ي گياه به طور معني­داري افزايش يافتند در حالي كه با افزايش سطح شوري به طور معني­داري كاهش يافتند. اثر متقابل شوري و فسفر بر شاخص كلروفيل برگ و وزن تر و خشك بخش هوايي و ريشه­ي گياه ذرت در سطح احتمال 1درصد معني­دار بود در حالي كه بر ساير شاخص­هاي رشد معني­دار نبود. تأثير شوري بر EC و pH خاك پس از برداشت در سطح احتمال 1 درصد معني­دار بود در حالي كه تأثير فسفر و اثر متقابل شوري و فسفر بر EC و pH خاك معني­دار نبود. شوري و فسفر بر فسفر قابل جذب خاك پس از برداشت و غلظت فسفر بخش هوايي و ريشه تأثير معني­داري داشت.
کليد واژه­ها: ذرت، شاخص­هاي رشد، شوري، عملكرد، فسفر
فهرست مطالب
فصل اول :مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته. 1
1-1- مقدمه. 1
1-2- مروري بر تحقيقات گذشته. 5
1-2-1- شوري.. 5
1-2-1-1- تنش شوري.. 5
1-2-1-2- انواع تنش شوري.. 5
1-2-1-3- اهميت توجه به تنش شوري.. 6
1-2-2- خاك شور7
1-2-2-1- وسعت شوري در جهان و ايران.. 8
1-2-3- علل شوري.. 9
1-2-3-1- علل پيدايش خاك­هاي شور در ايران.. 10
1-2-4- اثرهاي مخرب شوري.. 10
1-2-5- تعريف تحمل شوري.. 12
1-2-6- اهميت استفاده از گياهان متحمل شوري.. 13
1-2-6-1- انواع گياهان از نظر تحمل شوري.. 13
1-2-6-2- مكانيسم­هاي تحمل تنش شوري.. 13
1-2-6-3- خلاصه راهكارهاي تحمل شوري در مراحل مختلف رشدي هالوفيت­ها16
1-2-7- اثر شوري بر جنبه­هاي فيزيولوژيكي.. 16
1-2-8- فسفر. 17
1-2-9- مقدار و اشكال فسفر خاك... 18
1-2-9-1- مقدار فسفر در خاك... 18
1-2-9-2- اشكال فسفر در خاك... 18
1-2-10- تغييرات ميزان فسفر خاك... 19
1-2-10-1- برداشت به وسيله­ي گياه20
1-2-10-2- تحرك فسفر خاك... 20
1-2-11- فسفر در گياه21
1-2-11-1- نقش فسفر در گياه22
1-2-11-2- نشانه­هاي كمبود و بيش­بود فسفر در گياه22
1-2-12- اهميت اقتصادي ذرت... 24
1-2-13- مبدأ، تكامل و پراكنش ذرت... 24
1-2-14- گياهشناسي ذرت... 25
1-2-15- مورفولوژي و فيزيولوژي ذرت... 28
1-2-15-1- سيستم ريشه­اي.. 28
1-2-15-2- ساقه. 28
1-2-15-3- برگ... 29
1-2-15-4- گل­آذين.. 30
1-2-15-5- دانه. 30
1-2-16- اكولوژي ذرت... 31
1-2-16-1- پراكندگي جغرافيايي.. 31
1-2-16-2- خاك... 31
1-2-16-3- دما32
1-2-16-4- رطوبت... 32
1-2-16-5- نور33
1-2-17- شاخص­هاي رشد. 33
1-2-17-1- تعريف رشد. 33
1-2-17-2- شاخص سطح برگ (LAI):34
1-2-17-3- ماده­ي خشك (DM):35
1-2-17-4- ميزان كلروفيل.. 35
1-2-18- تأثير شوري بر رشد و عملكرد ذرت... 36
1-2-19- تأثير فسفر بر رشد و عملكرد ذرت... 38
1-2-20- اثر متقابل شوري و فسفر بر رشد و عملكرد ذرت... 39
فصل دوم:مواد و روش­ها40
2-1- موقعيتجغرافيايي منطقه­ي مورد مطالعه. 40
2-2- زمان و محل اجراي طرح.. 41
2-3- طرح آزمايشي.. 41
2-4- فاكتورهاي آزمايشي.. 41
2-5- مطالعات تحقيق.. 41
2-5-1- مطالعات پايه. 41
2-5-1-1- تهيه­ي نمونه خاك و اندازه­گيري برخي خصوصيات آن.. 41
2-5-1-1-1- نتايج تجزيه خصوصيات شيميايي و فيزيكي نمونه خاك­هاي مورد آزمايش.... 43
2-5-1-1-2- آماده سازي خاک و پر کردن گلدان­ها44
2-5-1-2- عمليات زراعي.. 44
2-5-1-2-1- نحوه­ي اندازه­گيري صفات مورد بررسي.. 45
2-5-2- مطالعات آزمايشگاهي.. 46
2-5-2-1- آزمايش­های خاك... 46
2-5-2-2- آزمايش­های گياه49
2-5-2-2-1- آماده سازي نمونه­هاي گياهي.. 50
2-5-2-2-2- اندازه­گيري وزن خشک بخش هوايي و ريشه. 50
2-5-2-2-3- تعيين فسفر بخش هوايي و ريشه. 50
2-6- تجزيه هاي آماري.. 51
فصل سوم: نتايج و بحث... 52
3-1- شاخص­هاي رشد گياه ذرت... 52
3-1-1- ارتفاع گياه53
3-1-2- قطر ساقه. 55
3-1-3- تعداد و سطح برگ... 57
3-1-4- شاخص كلروفيل برگ... 60
3-2- وزن تر و خشك بخش هوايي و ريشه­ي گياه ذرت... 65
3-2-1- وزن تر بخش هوايي و ريشه. 65
3-2-2- وزن خشك بخش هوايي و ريشه. 67
3-2-3- اثر متقابل شوري و فسفر وزن تر و خشك بخش هوايي و ريشه. 70
3-3-EC ، pH و فسفر خاك پس از برداشت و غلظت فسفر بخش هوايي و ريشه­ي گياه ذرت... 77
3-3-1-EC خاك پس از برداشت... 77
3-3-2- pH خاك پس از برداشت... 78
3-3-3- فسفر خاك پس از برداشت... 80
3-3-4- غلظت فسفر بخش هوايي و ريشه­ي گياه ذرت... 83
3-4- نتيجه­گيري كلي.. 87
3-5- پيشنهادات... 88
منابع.. 74


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شوری خاک


کود فسفر


جذب فسفر


فسفر


رشد گیاه ذرت


ذرت


شاخصهای رشد


شوری


عملکرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

آموزش کاشت درختان میوه - daneshju.ir

فهرستی از درختان میوه و میوه هایی که از ایام گذشته در ایران وجود داشته و یا امروزه در ...

آموزش کاشت درختان میوه - daneshju.ir

فهرستی از درختان میوه و میوه هایی که از ایام گذشته در ایران وجود داشته و یا امروزه در ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

آموزش کاشت درختان میوه - daneshju.ir

فهرستی از درختان میوه و میوه هایی که از ایام گذشته در ایران وجود داشته و یا امروزه در ...

آموزش کاشت درختان میوه - daneshju.ir

فهرستی از درختان میوه و میوه هایی که از ایام گذشته در ایران وجود داشته و یا امروزه در ...

سوالات در زمینه باغبانی [آرشيو] - Page 4 - P30World …

با سلام و عرض احترام خدمت دوستان گرامی من راستش در باغچه خونم چند عدد بوته و درخت دارم.

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان معادلات

دانلود پاورپوینت quot;حسابداری فعالیتهای بیمه

مقاله درمورد استاد عباس سحاب

مقاله درمورد پروتئین

فراماسونري قدرت پوشالي

نگاهی به یک فرآیند اجتماع محور

پایان نامه سوء تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم

مكانيك 20ص

جزوه برنامه ريزي استراتژيك بر اساس مدل الماس

پاورپوینت مقدمه‌ای بر تأمین مالی و