دانلود رایگان


ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی (مطالعه موردی: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد)چکيده
کلمات کليدي: کیفیت خدمات، تحلیل شکست و آثار آن، تحلیل پوششی داده ها، منطق فازی
فهرست مطالب
فصلاول:كلياتتحقيق 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بيان مسأله. 2
1-3- ضرورت انجام تحقيق.. 4
1-4- اهداف پژوهش.... 5
1-5- سوالات پژوهشي.. 6
1-6- قلمرو پژوهش.... 6
1-7- روش انجام پژوهش.... 6
1-8- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق.. 7

فصلدوم: بررسی مفاهیم وادبيات پژوهش 9
2-1- مقدمه فصل. 10
2-2- کیفیت خدمت... 10
2-2-1- تعریف خدمت.. 10
2-2-2- کیفیت خدمت و رضایتمندی.. 12
2-2-3- سنجش کیفیت خدمات، مدل کیفیت خدمت 14
2-3- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن 16
2-3-1- مقدمه. 16
2-3-2- تارخچه تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن 17
2-3-3- تعریف تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن 19
2-3-4- ویژگی های تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن 23
2-3-5- کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن 24
2-3-6- منافع حاصل از پیاده سازی تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن 25
2-3-7- رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن به عنوان بخشی از یک سیستم کیفی فراگیر 26
2-3-8- انواع رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن ................................................................ 28
2-3-8-1- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در سیستم 29
2-3-8-2- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در طرح محصول....................................................... 30
2-3-8-3- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در فرایند.................................................................. 32
2-3-8-4- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در خدمات................................................................ 33
2-3-9- طبقات تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن ......................................................................... 34
2-3-10- مراحل اجرای رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن ............................................... 34
2-4- تحلیل پوششی داده ها41
2-4-1- مقدمه. 41
2-4-2- تارخچه تحلیل پوششی داده ها42
2-4-3- تعریف تحلیل پوششی داده ها...................................................................................................... 44
2-4-4- دو ویژگی اساسی برای مدل تحلیل پوششی داده ها.................................................................... 47
2-4-4-1- ماهیت الگوی مورد استفاده48
2-4-4-2- بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده48
2-4-5- مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها........................................................................................ 49
2-5- نظریه فازی.. 50
2-5-1- مقدمه. 50
2-5-2- نظریه فازی.. 50
2-5-3- اعداد فازی و عملیات جبری.. 52
2-5-3-1- اعداد فازی نوع LR.. 53
2-5-3-2- اعداد فازی مثلثی. 54
2-5-3-3- اعداد فازی ذوزنقه ای.. 55
2-6- پیشینه تحقیق.. 55
2-6-1- کیفیت خدمات.. 55
2-6-2- کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن 61
2-6-3- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن64
2-6-4- تحلیل پوششی داده ها77
2-7- خلاصه­ي فصل و نتيجه­گيري.. 79
فصل سوم: روش­شناسی تحقيق 80
3-1- مقدمه. 81
3-2- روش تحقيق.. 81
3-3- الگوریتم تحقيق. 82
3-3-1- شناسایی آیتم های شکست کیفیت خدمات....................................................................................... 83
3-3-2- تکنیک دلفی فازی............................................................................................................................. 86
3-3-3- انتخاب خبرگان.................................................................................................................................. 89
3-3-4- تکمیل پرسشنامه رویکرد تحلیل شکست و آثار آن........................................................................... 89
3-3-5- طراحی مدل های ریاضی ارزیابی ریسک های شناسایی شده در محیط فازی.................................... 89
3-3-5-1- اولویت بندی آیتم های شکست با رویکرد تحلیل پوششی داده ها............................................................................................ 90
3-3-5-2- اولویت بندی آیتم های شکست با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در محیط فازی......................................................... 95
3-3-6- حل مدل.......................................................................................................................................... 102
3-3-7- ارائه راهکارهای پیشنهادی.............................................................................................................. 102
3-4- روش های گردآوری اطلاعات.. 102
3-5- پایایی و روایی ابزارهاي جمع­آوري داده­ها103
3-6- قلمرو تحقيق. 105
3-6-1- قلمرو زماني تحقيق.. 105
3-6-2- قلمرو مکاني تحقيق.. 106
3-7- جامعه آماری.. 106
3-8- معرفی شرکت پیشگامان کویر یزد. 106
3-9- معرفی خطوط اشتراک دیجیتال.. 108
3-10- روش ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها109
3-11- خلاصه­ي فصل و نتيجه­گيري.. 110

فصلچهارم: تجزيه و تحليل داده ها 111
4-1- مقدمه. 112
4-2- شناسایی آیتم های شکست کیفیت خدمات حوزه DSL.. 112
4-3- تجمیع نظرات افراد تیم تحلیل شکست و آثار آن.. 118
4-4- ارزیابی ریسک های شناسایی شده در محیط فازی.. 123
4-4-1- ریسک کلی هریک از آیتم های شکست در حالت ریسک جمع پذیر برای مجموعه برش آلفا 123
4-4-2- رتبه بندی آیتم های شکست برای مقادیر آلفا در ریسک جمع پذیر براساس کارایی فاصله ای 129
4-4-3- ریسک کلی هر یک از آیتم های شکست در حالت ریسک افزاینده برای مجموعه برش آلفا 134
4-4-4- رتبه بندی آیتم های شکست برای مقادیر آلفا در ریسک افزاینده براساس کارایی فاصله ای 140
4-5- مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش ریسک جمع پذیر و ریسک افزایشی 144
4-6- خلاصه­ي فصل و نتيجه­گيري.. 144

فصلپنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها 146
5-1- مقدمه. 147
5-2- نتایج و یافته های تحقیق.. 147
5-3- مزایای الگوریتم پیشنهادی.. 149
5-4- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت بندی آیتم های شکست کیفیت خدمات DSL 151
5-5- پيشنهاداتی براي مديران سازمان.. 151
5-6- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق.. 152
5-7- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 152
5-8- خلاصه­ي فصل و نتيجه گيري.. 153
منابع و مآخذ 154
منابع و مآخذ فارسي.. 155
منابع و مآخذ لاتین.. 157

فهرست شکل­ها
شکل 2-1- سیستمی با DMUهای مختلف... 46
شکل 2-2- عدد فازی مثلثی.. 54
شکل2-3- عدد فازی ذوزتقه ای.. 55
شکل 2-4- الگوریتم پیشنهادی.. 67
شکل 2-5- فلوچارت رویکرد پیشنهادی.. 74
شکل 3-1- الگوریتم اجرای روش دلفی فازی.. 87
شکل 3-2- ماتریس ریسک آیتم های شکست برای مقادیر آلفا100
شکل 3-3- ماتریس ریسک درجه ارجحیت آیتم های شکست برای مقادیر آلفا101
فهرست جدول­ها
جدول 2-1- مقیاس درجه بندی شدت.. 37
جدول 2-2- مقیاس درجه بندی وقوع. 38
جدول 2-3- مقیاس درجه بندی کشف... 39
جدول 3-1- عبارات کلامی و اعداد فازی ارزیابی فاکتورهای ریسک... 95
جدول 3-2- میزان آلفای کرونباخ برای رخداد. 104
جدول 3-3-میزان آلفای کرونباخ برای شدت.. 104
جدول 3-4- میزان آلفای کرونباخ برای کشف... 104
جدول 4-1- اختلاف میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول و دوم. 112
جدول 4-2- میانگین دیدگاه های خبرگان برای هریک از آیتم های شکست... 114
جدول 4-3- اختلاف میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول و دوم در خصوص فاکتور رخداد 118
جدول 4-4- اختلاف میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول و دوم در خصوص فاکتور شدت 120
جدول 4-5- اختلاف میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول و دوم در خصوص فاکتور کشف 121
جدول 4-6- میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه دوم. 122
جدول 4-7- محاسبه مجموعه برش آلفا برای آیتم های شکست کیفیت خدمات DSL 123
جدول 4-8- محاسبه مجموعه برش آلفا برای آیتم های شکست کیفیت خدمات DSL 125
جدول 4-9- ریسک کلی هر یک از آیتم های شکست در حالت ریسک جمع پذیر برای مجموعه برش آلفا127
جدول 4-10- محاسبه برای........ 130
جدول 4-11- نتایج محاسبه و اولویت بندی آیتم های شکست... 131
جدول 4-12- نتایج رتبه بندی آیتم های شکست... 132
جدول 4-13- محاسبه مجموعه برش آلفا برای آیتم های شکست کیفیت خدمات DSL 134
جدول 4-14- محاسبه مجموعه برش آلفا برای آیتم های شکست کیفیت خدمات DSL 136
جدول 4-15- ریسک کلی هر یک از آیتم های شکست در حالت ریسک افزاینده برای مجموعه برش آلفا138
جدول 4-16- محاسبه برای........ 140
جدول 4-17- نتایج محاسبه و اولویت بندی آیتم های شکست... 141
جدول 4-18- نتایج رتبه بندی آیتم های شکست... 143
جدول 4-19- نتایج همبستگی.. 144
جدول 5-1- نتایج رتبه بندی آیتم های شکست... 149دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


econews.com - خبرگزاری اقتصاد ایران

اختصاص بودجه برای ساخت مدارس جدید در انگلیس; گلایه حافظی از بی انضباطی و بی برنامگی شهرداری ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

... مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد ... ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات با ... مدل سازی و ارزیابی ...

بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - …

سایت مهندسی صنایع بتسا حامی علمی و فرهنگی دوره های آموزشی و خدمات شركت هایی كه لوگو آنها در ...

نیروی نظامی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نیروی نظامی عنوانی کلی ست که به هر گونه نیرویی که خواه در سازمانی رسمی و حکومتی و یا غیررسمی ...

مدیریت | مدیریت صنعتی

دانلود پروژه ” ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1395 مصادف با سه دهه فعاليت مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد. فعاليتي كه از سال 1365 ...

سایت نظام مهندسی :کاربر گرامی، به سامانه ارجاع کار …

این سامانه به منظور ارجاع کار نظارت به مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده می ...

برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی

الگوی مناسب در طراحی برنامة درسی تربیت اخلاقی،که با نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ...

بزرگترین مرکز دانلود رایگان

عنوان پایان نامه: طراحی ربات فوتبالیست با استفاده از سیستم نوریاب ‎ قالب بندی: pdf

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - بررسی تأثیر تعهد ...

چکیده: امروزه با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های پیوسته‌ای که سازمان ها با آن مواجه هستند ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

ُروشهای تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA - …

تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن با ... و خدمات از نظر کیفیت ... با تجزیه و تحلیل ...

دانشکدۀ مدیریت و حسابداری - sbu.ac.ir

... تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن ... و تحلیل شکاف کیفیت خدمات بر ... ها با رویکرد تحلیل ...

ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل ...

ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی (مطالعه ...

سافت 90

آزادی وصیت آزادی وصیت، قدرت فرد است در انتخاب مالک اموالش پس از مرگ که می‌تواند سبب جریان ...

مدیریت | مدیریت صنعتی

دانلود پروژه ” ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های ...

ُروشهای تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA - …

تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن با ... و خدمات از نظر کیفیت ... با تجزیه و تحلیل ...

مدیریت - profdoc.um.ac.ir

... با رویکرد شناسایی و ... در ارزیابی و ارتقای کیفیت ... و تحلیل کیفیت خدمات با ...

ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) - FMEA(تجزیه و تحلیل

... (تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار ... خدمات تجزیه و تحلیل ... جدید با ارزیابی مجدد ...

دانلود پایان نامه برآورد تامین فضای پارکینگ

مقاله درباره شغل پليس

مقاله درباره ريشه تاريخي ضرب المثل

مجازات تبعي در حقوق كيفري ايران

دانلود سخنرانی تصویری بیل گیتس با موضوع : ۱۰ قدم

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری مالی تدبیر

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی

مجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت بیمه (سری اول 6

مجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت بیمه (سری اول 6

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی