دانلود رایگان


اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار - دانلود رایگاندانلود رایگان موفقيتسازمانهايخدماتيدرراستايفعاليتهايبازارگراييمستلزمايناستكه تعهدكاركنانتضمينشود. يكيازراههايدستيابيبهچنينتعهدي،اجرايبرنامه هايبازاريابي داخلیاست.

دانلود رایگان
اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان اصفهان)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول : بازاریابی داخلی
بخش دوم: بازارگرایی
بخش سوم: تعهد سازمانی
بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها


فهرست جداول
عنوان صفحه


فهرست نمودارها
عنوان صفحه


فهرست اشکال
عنوان صفحه
چکیده
. يكيازراههايدستيابيبهچنينتعهدي،اجرايبرنامه هايبازاريابي داخلیاست. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و بازارگرایی پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بین دو متغیر را با توجه به نقش واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تا چه اندازه بر موفقیت بازارگرایی تاثیرگذار است؟پاسخ دهد. در این راستا 118 نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون استان اصفهان نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مانی (1995)، تعهدسازمانی آلن و می یر (1991)، رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی(1996) و بازارگرایی نارورواسلاتر (1990)) جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تخصصی اساتید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 و Lisrel 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نیز بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بازاریابی داخلی با تعهد و رفتار شهروندی، و تعهد و رفتارشهروندی با بازارگرایی بود. همچنین رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی- تعهد و رفتارشهروندی- و نقش میانجی گری متغیر تعهد و رفتار شهروندی در رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی مورد تائید قرار نگرفت.
واژگان کلیدی: بازارگرایی، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، بانکهای تجاری
1-1) مقدمه :
Kohli and Jaworski, 1990). از طرف دیگر، روانشناسان تأكيد دارند كاركنان سازمانها بايد فراتر از وظايف رسمي خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو، با مشتري، و همچنين ماهيت خدمات، اين مفهوم در بخشهاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (Garg and Rastogi, 2006). از این رو رفتار شهروندي سازماني[1] و تعهد سازمانی[2] بعنوان مهارتهايي شناخته می شوند که مي توانند به كاركنان در اين راه كمك كنند. رفتار شهروندی به رفتارهاي فردي اشاره دارد كه برخاسته از بصيرت افراد بوده و علاوه بر اين كه كارايي و اثر بخشي عملكرد سازمان را افزايش مي دهند، مستقيم و به صورت صريح، از طريق سيستم رسمي پاداش تشويق نمي شوند(Burns and Carpenter, 2008) . تعهدسازماني،بهحالتي اشارهداردكهدرآنكارمندباسازمانخاصو اهدافششناختهشدهوعلاقهداردعضوآنسازمان تلقيشود (حسنقلی و همکاران، 1391). احمد و رفیق[3] (2000) با بررسی مطالعات مختلف نشان دادند بازاریابی درونی به عنوانشيوه ايبرايحلمسايلومشكلاتمربوطبه كاركنانسازمانهاوارايهخدماتباكيفيتتوسطآنها مطرحاست بطوریکه فعاليتهايبازاريابيدرونيازطريقنفوذو ايجادانگيزهدركاركنانموجبافزايشتعهدسازماني درآنهاشده،رقابتپذيريسازمانرابهبودبخشيدهو شايستگي هاراارتقاميدهد .
-2) بیان مساله :
[4] (1990)،بازارگراييقلبتپندهمديريتواستراتژي بازاريابيمدرناستوكسبوكاريكهبازارگرايياشراافزايشدهد،عملكردبازارش رابهبودخواهدبخشيد . بازارگرايي،فرهنگيسازمانياستكهباحداكثركاراييو اثربخشي،رفتارهايلازمجهتخلقارزشبرتربرايمشتريانودرنتيجهعملكردبرتر مستمربرايكسبوكاررافراهمميكند. آنهابازارگراييراشامل سهجزءرفتاري-مشتريگرايي[5]،رقيبگرايي[6]وهماهنگيبينوظيفهاي[7]ودومعيار تصميم[8]-تمركزبلندمدت[9]وسودآوري[10]ميدانند .
[11](2001)تلاشكردهاندتاباتلفيقمؤلفههايمشتركپنجرويكردتصميمگيري (Shapiro, 1988) ؛ هوشمنديبازار(Kohli and Jaworski, 1990)؛ رويكردفرهنگي (Narver and Slater, 1990)؛ رويكرداستراتژيك (Ruekert, 1992)؛ ومشتريگرايي (Deshpande et al, 1993)؛ به رويكرديتركيبيدستيابند . آنهادراينبررسيبازارگراييرابهعنوانيكپديدة فرهنگيومديريتيبرايدستيابيبهمزيترقابتيموردبحثقراردادهاند. آنهاچهار حوزةعموميموردتوافقدررويكردهايموردبررسيرابدينشرحمعرفيميكنند: تأكيدبرمشتري،اهميتدانش (اطلاعات)تسهيمشده،هماهنگيبينوظيفهاي فعاليتهاوارتباطاتبازاريابي،وپاسخگوييبهفعاليتهايبازارازطريقانجاماقدام مناسب.
. از اينرو،موفقيتسازمانهايخدماتيدرراستايفعاليتهايبازارگراييمستلزمايناستكه تعهدكاركنانتضمينشود. يكيازراههايدستيابيبهچنينتعهدي،اجرايبرنامه هايبازاريابي داخلیاست(Caruana and Calleya, 1998).بازاريابيداخلیيكيازمباحثبازاريابياستكهدودههقبلبهعنوانشيوهاي برايحلمسايلومشكلاتمربوطبهكاركنانسازمانهاوارايهخدماتباكيفيتتوسطآنها مطرحشد. مطالعاتمربوطدراينزمينهحاكيازآناستكهفعاليتهايبازاريابيدرونياز طريقنفوذوايجادانگيزهدركاركنانموجبافزايشتعهدسازمانيدرآنهاشده،رقابتپذيري سازمانرابهبودبخشيدهوشايستگيهاراارتقاميدهد(Ahmed and Rafiq, 2002).
Cahill,1995). به تعبیری، بازاریابی داخلی به عنوان یک شناخت آکادمیک،علمی و تجاری در زمینه ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان و کارکنان مطرح می باشد. هدف بازاریابی داخلی،ایجاد اطمینان از رضایت مندی کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان می باشد،که این امر به صورت فرایندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد (عبدالباقی، 1382).
[12](1992) بیانگر این واقعیت است که رضایت کارکنان (مشتریان داخلی) بر کیفیت محصولات تاثیر بسزایی داشته و در نتیجه،رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد (عبدالباقی، 1382).
:
:
.
(Rafiq and Ahmed,2000) .


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اثر بازاریابی درونی


تعهد سازمانی


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برنامه ریزی منابع سازمان

مدیریت زنجیره تامین scm چیست ؟ مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود

برنامه ریزی منابع سازمان

با ظهور و نفوذ همه جانبه ی فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف کسب و کار، سازمانها به استفاده از مزایای ناشی از نرم افزارها روی آوردند.

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI - ISI Articles

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

این کتاب مفاهیمی را همچون منفعت طلبی ، تقسیم کار ، کارکرد بازارها و کاربردهای. بین ...

مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.

برنامه ریزی منابع سازمان

با ظهور و نفوذ همه جانبه ی فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف کسب و کار، سازمانها به استفاده از مزایای ناشی از نرم افزارها روی آوردند.

مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر میتوانید رمز عبور جدید بسازید.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

اعلامیه حریم خصوصی Microsoft - حریم خصوصی Microsoft

Microsoft ضوابط مربوط به چارچوب‌های حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا - ایالات متحده و سویس ...

برنامه ریزی منابع سازمان

مدیریت زنجیره تامین scm چیست ؟ مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

پرسشنامه اضطراب قلب (CAQ)

پروبیوتیك به عنوان یك افزودنی غذائی برای حیوانات

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان کنترل

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي 18 ص

پورتال‌هاي سازماني رويكردي نوين در مديريت شبكه

آشنایی با هیپنوتیزم

مقاله حيات اجتماعي امام رضا عليه السلام

گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش برج خنک کن )

دانلود پاورپوینت درباره موسیقی

زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو