دانلود رایگان


پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از - دانلود رایگاندانلود رایگان پژوهش حاضر به منظور انجام يک پژوهش علمي صورت گرفته است. بدين منظور جهت بررسی مساله‌ مربوطه، می‌بايست

دانلود رایگان
پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبکه عصبي فازي با رويکرد تحليل تکنيکالچکيده
کلمات کليدي: تحليل تکنيکال، شبکه عصبي فازي، پيش بيني، بورس اوراق بهادار تهران.
فهرست مطالب
فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه. 1
1-1-شرح و بيان مساله پژوهشي... 2
1-2-اهميت و ارزش پژوهش.... 3
1-3-اهداف پژوهش.... 3
1-4-فرضيه هاي پژوهش.... 3
1-5-روش پژوهش.... 3
1-6-واژگان کليدي.. 5
1-7- کلمات اختصاري.. 6
خلاصه. 6
فصل دوم:مروري بر ادبيات موضوع
مقدمه. 7
2-1- مفاهيم سرمايه گذاري.. 8
2-2- پيش بيني... 16
2-3- سيستم فازی.. 24
2-4- شبکه عصبي فازي.. 26
2-5- پيشينه موضوع.. 47
خلاصه. 61
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه. 62
3-1- اهداف پژوهش... 63
3-2- متغيرهاي پژوهش... 63
3-3- فرضيه هاي پژوهش... 65
3-4- نوع پژوهش... 65
3-5- روش پژوهش... 66
3-6- جامعه آماري.. 73
3-7- ابزار گردآوري داده ها73
3-8- ابزار تجزيه و تحليل.. 75
3-9- قلمرو پژوهش... 75
خلاصه. 75
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه. 76
4-1- انتخاب متغيرهاي ورودي.. 77
4-2- پيش بيني شاخص هاي تحليل تکنيکال با استفاده از شبکه عصبي فازي.. 81
4-3- بررسي درصد صحت پيش بيني شبکه عصبي فازي.. 87
4-4- بررسي معناداري تفاوت ميانگين بازدهي روش هاي معاملاتي... 89
خلاصه. 93
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه. 94
6-1- خلاصه پژوهش.... 95
6-2- نتايج پژوهش.... 95
6-2- محدوديت هاي پژوهش.... 97
6-3- پيشنهادها97
خلاصه. 98
منابع فارسي... 99
منابع انگليسي... 103
پيوست1.. 107
پيوست2.. 117
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها
فصل اول
کليات پژوهش
مقدمه
1-1-شرح و بيان مساله پژوهشي
[1] و همکاران ، 2001). با اين وجود در روندهاي مالي، اغلب شرايطي بوجود مي آيد كه قوانين را بهم مي ريزد و پيش بيني را توسط روش ها ي مذكور دشوار مي سازد (حنيفي و همکاران، 1388). در منطق و نيز در علم همواره شکافي بين تئوري و تفسير نتايج حاصل از جهان نادقيق به علت ابهام و کاستي اطلاعات واقعي ديده مي شود. از زمان ارائه نظريه مجموعه هاي فازي گامي موثر در جهت رفع اين مساله برداشته شده است. مفاهيمي وجود دارند که از ديد نرم افزاري مبهم و نادقيق هستند اما براي انسان کاملا قابل درک و پذيرفتني است ( خاتمي، 1387). ادغام مجموعه هاي فازي و شبکه هاي عصبي يکي از اقداماتي است که جهت شناسايي شرايط مبهم و عدم اطمينان به مدل هاي پيش بيني صورت مي گيرد. شبکه ها ي عصبي مصنوعي يکي از روش ها ي بديع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعي قابليت کاربرد دارد (لين[2] ، 2008). زمان بندي معاملات سهام مساله اي بسيار مهم و مشکل به دليل پيچيدگي بازار سهام است. آنچه اهميت دارد، پيش بيني روند قيمت سهام است که هدف اصلي در مباحث تحليل تکنيکال است. تحليل تکنيکال فرايند تحليل قيمت هاي تاريخي سهام و حجم مبادلات در کوشش جهت پيش بيني حرکت هاي آينده قيمت مي باشد. در اين راستا فرصت هاي خريد و فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص مي شود. گرچه اين امر به دليل دخالت عوامل متعدد بازار و روابط بين آنها چندان آسان نيست (تهراني و عباسيون،1387). به نظر مي رسد استفاده از ابزارها و الگوريتم هاي محاسباتي پيچيده تر مانند شبکه هاي عصبي فازي در مدل سازي فرايند هاي غيرخطي که منتج به قيمت و روند سهام مي شوند، مي تواند بسيار مفيد باشد. لذا در اين پژوهش سعي مي شود با استفاده از متغيرهاي بازار سرمايه (شاخص کل، نسبت P/E، سود هر سهم و...)، متغيرهاي اقتصادي (نرخ ارز، قيمت نفت، قيمت طلا و...) و شاخص ها ي تحليل تکنيکال (RSI ،SO ، MACDو ...) شبکه عصبي فازي اي طراحي شود که قابليت دستيابي به جواب بهينه اي نزديک به جواب واقعي را دارا باشد. با توجه به شرح و بيان مسئله پژوهشي گفته شده، هدف اين پژوهش طراحي مدلي جهت پيش بيني زمان بهينه انجام معاملات مي باشد.
1-2-اهميت و ارزش پژوهش
-3-اهداف پژوهش
  1. بررسي صحت پيش بيني مدل شبکه عصبي فازي.
  2. مقايسه بازده حاصل از روش پيشنهادي با بازده روش ها ي خريد و نگهداري و روش ها ي معاملاتي تحليل تکنيکال پيش از کسر هزينه ها ي معاملاتي.
  3. مقايسه بازده حاصل از روش پيشنهادي با بازده روش ها ي خريد و نگهداري و روش ها ي معاملاتي تحليل تکنيکال پس از کسر هزينه ها ي معاملاتي.
1-4-فرضيه ها ي پژوهش
1-5-روش پژوهش
1-5-1- نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها
1-5-2- جامعه آماري
1-5-3- ابزار گردآوري داده ها
1-5-4- ابزار تجزيه و تحليل
1-6-واژگان کليدي
- پيشبيني[3]:پيشگويي شرايط و چگونگي رخداد حوادث در آينده را پيش بيني مي گويند و چگونگي انجام اين عمل پيش بيني کردن ناميده مي شود (الواني، 1388).
شبکه عصبي مصنوعي[4]:شبکه ها ي عصبي ابزار محاسباتي ساده اي براي آزمون داده ها و ايجاد مدل از ساختار داده ها ست. داده ها يي که براي ايجاد مدل ها استفاده مي شوند، به داده هاي آموزشي مشهور هستند. هرگاه شبکة عصبي از داده هاي آموزشي براي يادگيري الگوهاي موجود در داده ها استفاده کند، مي تواند آنها را براي دستيابي به خروجي ها و نتايج مختلف به کار بگيرد (سرفراز و افسر، 1384).
سيستم فازي[5]:يک سيستم فازي، يک سيستم مبتني بر قواعد منطقي اگر- آنگاه است. نقطه شروع ساخت يک سيستم فازي به دست آوردن مجموعه اي از قواعد اگر- آنگاه فازي از دانش فرد خبره يا دانش حوزه مورد نظر است (آذر و افسر، 1385).
شبکه عصبي فازي[6]:با ايجاد شبکه ي عصبي فازي، استفاده از عبارات به کار گرفته شده در زبان طبيعي براي تشريح مفاهيمي که معمولاً داراي ابهام و عدم قطعيت هستند در اجزاي شبکه عصبي مصنوعي (ورودي، خروجي، نرون و ...) محقق ميشود (منجمي و همکاران،1388). در اين پژوهش منظور از شبکه عصبي فازي، سيستم استدلال عصبي فازي مصنوعي (ANFIS) است.
تحليل تکنيکال[7]: تحليل تکنيکال با آزمون قيمت هاي گذشته و حجم مبادلات حرکت هاي آينده قيمت را پيش بيني مي کند. اساس اين تحليل ها بر استفاده از نمودار و رابطه ها ي رياضي متمرکز است تا بدين گونه روندهاي کوچک وبزرگ به دست آيد. در اين راستا فرصت هاي خريد يا فروش از راه برآورد محدود نوسانات بازار مشخص مي شود(مساح، 1383). شاخص ها ي تحليل تکنيکال مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل؛ قدرت نسبي، نوسانگر تصادفي، ميانگين متحرک همگرا- واگرا، ميانگين متحرک ساده و ميانگين متحرک نمايي مي باشد.
1-7- حروف اختصاري
جدول (1-1): حروف اختصاري
خلاصه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پيش‌بيني زمان بهينه


شبکه عصبي فازي


رويکرد تحليل تکنيکال


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تفسیر جزء بیست ودوم قرآن کریم

تفاوت حسابداری دولتی وحسابداری بازرگانی

مجموعه کامل متد آموزش پیانو سوزوکی

مقاله درباره شهر سازی

مقاله كاربرد ژئوفيزيك در صنعت نفت

میگرن،بیماری میگرن،فصل دوم پایان نامه ارشد

سامانه تشخیص پلاک خودرو

بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط های پویا

دانلود پایان نامه با موضوع لوث در نظام حقوقی

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم