دانلود رایگان


فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر و تاثير آن بر - دانلود رایگاندانلود رایگان جنبش‌هاي اجتماعي و تاثيرات فن آوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي بر فرايند شكل گيري و عمل آنها به موضوع مهمي مطالعاتي در ميان مجموعه موضوعات مورد مطالعه علوم

دانلود رایگان
فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر و تاثير آن بر جنبشهاي اجتماعيچکيده: جنبش هاي اجتماعي و تاثيرات فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي بر فرايند شكل گيري و عمل آنها به موضوع مهمي مطالعاتي در ميان مجموعه موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعي و سياسي تبديل شده است.اين پايان نامه با اين ملاحظه به بررسي اين موضوع و چگونگي بهره برداري از فن آوريهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي در جنبشهاي اجتماعي متمركز است.به نظر مي رسد فن آوريهاي جديد منجر به ايجاد مجموعه اي از ساختارهاي فرصت سياسي براي بسيج اجتماعي شده با اين رويكرد نكته كليدي اين پايان نامه اين بود كه بررسي نمايد كه فضای سایبر چه فرصت های را برای رهبران و فعالان جنبش های اجتماعی براي بكارگيري ساختارهاي ملموس (انتقال هنجارها و ارزش هاي بديل) ایجاد كرده است؟ آيا استفاده از ساختارهاي ملموس مذكور مي تواند منجر به رفع موانع و ساختارهاي محدوديت ساز دولت هاي براي ايجاد جنبش هاي جمعي گردد؟ چگونه این فرصت های ساختاری ملموس برای پیشبرد جنبش های اجتماعی به کار گرفته خواهد شد؟ براي پاسخ به سوالات مذكور از دو نظريه بسيج منابع و نظريه ساختار فرصت استفاده شد.براي آزمون نظريه مذكور گويه هاي تهيه و بدين ترتيب داده هاي لازم براي پايان نامه از طريق نگرش سنجي ديدگاه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد در حال تحصيل در رشته جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار تهيه و در فرايند بعدي كار از طريق روش ها آماري(توصيفي و تحليلي) مورد ارزيابي قرار گرفتند.يافته هاي اين پايان نامه نشان داد كه هر دو متغير مستقل اين پايان نامه يعني ساختارهاي ملموس و ساختارهاي محدوديت با متغير وابسته يعني موفقيت جنبشها رابطه معني داري دارند.به عبارتي متغيرهاي مستقل ما بر روي متغير وابسته ما تاثير مي گذارند كه اين تاثير با توجه به ضرايب استاندار شده(بتا)جهت مثبتي دارند. يعني اينكه هر دو اين متغيرها در ارتباط مستقيم با موفقيت جنبشهاي اجتماعي هستند.از اين روي پيش شد كه هر قدر مقدار استفاده از ساختارهاي ملموس افزايش مي يابد به ميزان موفقيت جنبشها در فضاي سايبر افزوده مي شود.همچنين نتيجه گرفته شد كه هر قدر دولت ها با محدوديت هاي ساختاري بيشتري مواجه مي گردند، ميزان موفقيت جنبش هاي اجتماعي در فضاي سايبري افزايش مي يابد.يافته هاي ديگر تحقيق نشان مي دهد كه در تمامی متغیرهای آزموده شده در این تحقیق که شامل موانع ساختاری، موفقیت جنبش ها و ساختار محدودیت و غیره هستند، مردان بیشتراز زنان معتقدند که فضای سایبر فرصت های ساختاری را افزایش داده و این در مورد تمامی متغیرهای این تحقیق نیز صادق است. همچنین نتايج ديگر حاصله نشان می دهد که در مورد متغیر موانع ساختاری، اتمیزه شدن و سازماندهی تفاوت معنی داری بین پاسخ های زنان و مردان وجود ندارد.در مابقی متغیرها، تفاوت معنی داری بین زنان و مردان در پاسخ به هر متغیر وجود دارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع و مأخذ................................... 137
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل اول مقدمه موضوع جنبشهای اجتماعی به عنوان حد فاصل انقلاب و اصلاحات، یکی از پدیده های اجتماعي محسوب میشود. این جنبشهای اجتماعي ظرفیت، قابلیت و تأثیر گذاری بالائی در جوامع مختلف برخوردار بوده و به همین دلیل مورد توجه و اقبال حکومتها، دولتها، احزاب و گروههای سیاسی و عامه مردم گرفته است.در واقع جنبش اجتماعی را می توان حد فاصل انقلاب و اصلاحات در یک جامعه دانست که در قالبهای مختلف مذهبی، ملی و صنفی راه اندازی شده و استمرار می یابد.جنبشهای اجتماعی نقش بسیار مهمی در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایفا می کنند. گی روشه آن را چنین تعریف می کند: جنبش اجتماعی عبارت است از سازمانی کاملاً شکل گرفته و مشخص است که به منظور دفاع یا گسترش و دستیابی به هدفهای خاصی به گروه بندی و تشکیل اعضاء می پردازد و درصدد بر می آید تا عناصری از جامعه را تغییر دهند یا آنها را حفظ کند.همچنین آلن تورن آن کنش جمعی را جنبش اجتماعی می خواند که شامل ستیزه هایی باشد که پیرامون توانایی هایی نهادینه شده الگوهای فرهنگی رایج است. به عبارت دیگر وی جهت گیری جنبش ها را معطوف به الگوی فرهنگی می داند,که بر جامعه سیطره دارند. در نهایت تورن با استفاده از مفهوم کنش و تاریخ مندی,جنبشهای اجتماعی را به عنوان رفتار جمعی سازمان یافته ای می داند که یک کنشگر طبقاتی با دشمن طبقاتی اش برای کنترل تاریخ مندی خود در یک اجتماع ملموس ستیز می کند او البته عرصه منازعه را طبقاتی و میان سرمایه داران و پرولتاریا می داند ولی تفسیر صرفا" اقتصادی این ستیز را رد می کند. او معتقد است این ستیز برای توزیع ویا کنترل منابع است، اما هدف نهائی این ستیزه تلاش برای تحت کنترل در آوردن تاریخ مندی می باشد از اینرو ستیز برای توزیع و کنترل منابع هم بعنوان ابزاری برای کنترل تاریخ مندی بشمار می آید.بطور کلی از نظر تورن وجود جنبشهای اجتماعی یک امر عارضی برای جوامع نیست بطوری که یک نظام سیاسی نمی تواند جنبشهای اجتماعی را بعنوان عرضه خشونت آمیز مطالباتی که عملا امکان پاسخگویی ندارد در نظر بگیرد و اگر چنین نگرشی به جنبشها بوجود آید, آنگاه نظام سیاسی از نمایندگی مردم باز می ماند و اطمینان رای دهندگان به خود را از دست می دهد. از طرف دیگر جنبشهای اجتماعی نباید کنش جمعی خود را به جبهه گیری محلی - طبقه ای تقلیل دهند و به رغم سازمان دادن به خود و گسترش ستیزه ها باید تمایل فرا طبقه ای داشته باشند. (حاجلی، 1386: 85-82).می توان افزایش شدید مشارکت توده ای در فعالیت سیاسی را در رخ دادن چنین جنبش هایی مهم دانست و انگیزه چنین مشارکتی را نیز مخالفت گسترده با وضعیت موجود برشمرد. و این نوع نارضایتی مردمی ممکن است ناشی از ایجاد شکاف میان انتظارات مردم (در مورد سبک زندگی که احساس می کنند باید به آن نائل شوند) و توانائی آنها در تأمین این انتظارات باشد. دانشمندان علوم اجتماعی این پدیده را محرومیت نسبی می خوانند، که این دانشمندان کوشیده اند شرایط خاصی را که به شکل گیری نارضایتی توده ای و روی دادن خیزش های طغیان گرایانه منجر می شود را شناسائی کنند. (فرونزو، 1381: 4).
موریس دوورژه جامعه شناس فرانسوی در کتاب جامعه شناسی سیاسی در این باره می نویسد: تمایز میان مبارزه در رژیم و مبارزه با رژیم به مفهوم حقانیت بستگی دارد, اگر کلیه شهروندان رژیمی را حقانی بشمارند و اگر این رژیم موضوع یک توافق عمومی واقع شده باشد پیکار در چهارچوب اصول و ساختار رژیم باقی می ماند ولی اگر این توافق از بین برود و تنها برخی از طبقات و برخی از گروهها و احزاب رژیم موجود را حقانی بشناسند وطبقات,گروهها و احزاب دیگر به حقانیت دیگری پایبند باشند پیکار با رژیم به جریان می افتد. حاکمیت هر یک از این دو حالت مبارزه انتخانی نیست و ناشی از اوضاع است. (امینی، 1382: 1).
گیدنز جنبشهای اجتماعی را کوششی برای پیشبرد منافع مشترک یا تامین هدفی مشترک , از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی تعریف می کند. (گیدنز، 1383: 679)
از دید [دوناتلا دلاپورتا] جنبش های سیاسی را شبکه های غیر رسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی که از طریق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض حول موضوعات منازعه آمیز بسیج می شوند، تعریف می کنند. (دوناتلا دلاپورتا، 1383: 5).
اگر تعريف مذكور را مورد كالبد شناسي قرار دهيم مولفه هاي اساسي تعاريف اين است كه :
*جنبش هاي اجتماعي شبكه هاي غير رسمي و غير دولتي هستند كه مي توانند قالب نهادي به خود بگيرد. چرا قالب نهادي، چون نهادها از استمرار برخوردار هستند و فعاليت هاي غير نهادي از دوام و استمرار برخوردار نيستند. از اين روي بر مبناي تعريف مذكور، جنبشهاي غير نهادي از اهميت و تاثير گذاري كمتري برخوردار هستند..
*جنبش هاي اجتماعي مبتني بر اعتقادات مشترك يعني باورهاي مشتركي است كه افرادي را در شبكه غير رسمي همبسته ساخته است. يعني بر مبناي مولفه مذكور، مجموعه اي از باورها و انگارها است كه افرادي را در كنار همديگر قرار داده و همبسته ساخته است. يعني بدون باورهاي مشترك امكان حركت اجتماعي وجود ندارد.
*در جنبش هاي اجتماعي صحبت از استفاده مداوم و مستمر از اشكال اعتراض در مورد موضوعات مورد مجادله و يا موضوعا ت مورد اعتراض است. به عبارتي ديگر، در جوامعي كه افرادي به موضوعاتي اعتراضي نداشته باشند امكان تحقق و صحبت از جنبش هاي اجتماعي وجود ندارد. به عبارتي ديگر در جنبش هاي اجتماعي بحث از اعتراض سياسي است. صحبت از نهادهاي غير رسمي خارج از قدرت است در نظر متفاوتي را مورد موضوعات جاري اجتماعي و سياسي رسمي ارائه مي نمايند. با توجه به مشخصات مذكور نهادهاي مدني و احزاب را مي توان نهادهاي دائمي و غير رسمي دانست كه كارگزار جنبش هاي اجتماعي هستند. يعني جنبش هاي اجتماعي توده اي در قالب تعاريف موجود قرار نمي گيرد.
جنبشهای اجتماعی در یک دوره بحرانی در جامعه مثل بی سامانیهای اجتماعی، ناامنی، بی هنجاری، سرخوردگی های اجتماعی، نارضایتی های وسیع به دلایل گوناگون از خودبیگانگی پدید می آید و سر برمی آورند و هر گاه که این عوامل با بی عدالتی اجتماعی توام گردد,انگیزه های پیوستن به جنبش اجتماعی شدت بیشتری می یابد. (خادمی، 1383: 1).
در این میان است که بخش عظیمی از مردم جامعه به شدت ناراضی می شوند که این امر به اعتراضات و شورش هایی با مشارکت توده ای و علیه اقتدار دولتی منجر می شود. در جوامع کشاورزی که از نظر فناوری عقب مانده اند رخ دادن چنین شورش ها و جنبش هایی اهمیت اساسی دارد. (فرونزو1381: 1).
جنبشهای اجتماعی از آنجا که ریشه در مطالبات مردم (اعم از یک یا چند قشر و یا اقشار مختلف) دارد، می تواند طیف وسیعی از مردم را به خود جذب و جلب نماید، و به همین دلیل از ظرفیت و قابلیت بالا و فراوانی برخوردار است، همین کار ویژه و قابلیت مهم باعث شده است دولتها در جوامع مختلف تلاش نمایند با نفوذ در جنبش های اجتماعی، آنها را در راستای اهداف خود سازماندهی و مدیریت هدایت کنند. (نشریه رسالت، 1383: 1).
جنبش های اجتماعی مختلف به عنوان منابع قدرت جهانی در پیشبرد اهداف خود، به طریق گوناگون بر سیاستگذاری ها در سطح جهانی اثر می گذارند. از آنجا که جنبش های اجتماعی جدید، همانقدر که به سیاست در سطح دولت – ملت توجه دارند، به مقاومت و دگرگونی در سطح زندگی روزمره و روابط میان افراد و روابط اجتماعی نیز توجه دارند بنابراین آنها در موقعیت مناسبی برای شرکت در سیاست فراملی مرتبط با جهانی شدن قرار دارند، مثلاً سازمان زیست محیطی دوستان من تجسم بخش ارتباط میان سطوح جهانی و محلی است، یا جنبش زنان، سراسر جهان را به هم پیوند داده است. در حالی که گروههای محلی زنان نیز در زندگی روزمره شان با همان موضوعات درگیرند. میزان نابرابری و فقر در میان مردم یک جامعه، میزان شکاف در جمعیت در امتداد خطوط قومی، تصور وجود فساد در میان مقامات حکومتی، سطح تسلیحات و میزان وفاداری نیروهای نظامی حکومت، سنت های فرهنگی مؤید خشونت یا عدم توسل به خشونت به عنوان ابزار اعتراض علیه بی عدالتی اجتماعی متصور اندازه فیزیکی یک کشور و سرشت سرزمینی آن و درجه نزدیکی و سطح مداخله کشورهای دیگر است که شکل گیری و موفقیت یک جنبش را مورد حمایت قرار می دهد.
مدعاي اين پايان نامه اين است به دليل ويژگي هاي ساختاري و ساخت كراسي در بيشتر نظام هاي سياسي جهان سوم، جنبش هاي سياسي و اجتماعي با انسداد مواجه شده اند. يعني جنبش هاي اجتماعي به دليل ماهيتا مردم سالار آنها مورد اقبال نيستند و مجال براي فعاليت نهادي و توده اي جنبش هاي سياسي بسيار كم است. به عبارتي ديگر، درساختار كراسي در دولت هاي توسعه نيافته، جنبش هاي اجتماعي با ساختارهاي محدود كننده اي زيادي مواجه شده اند كه اين موضوع باعث ناكارآمدي جدي جنبش هاي مذكور براي حصول به اهداف جنبش ها و پيشبرد آراي خود شده است.
نگارنده مدعي است كه جنبش هاي اجتماعي به مفهوم فعاليت جمعي و نهادي خارج از قدرت در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته دچار انسداد شده است. اين به معني نبود جنبش هاي اجتماعي در اين كشورها نيست بلكه صحبت از اثر بخشي آنها است. يعني در ساختار كراسي بيشتر اين كشورها، جنبش هاي اجتماعي مجال كمتري را براي عمل و اثر بخشي دارند و اين موضوع به شدت با كراسي اين دولت ها پيوند خورده است.
نكته ي مهم اين است كه در بيشتر كشورها، جنبش هاي اجتماعي به معني تغيير رژيم تلقي شده است در حالي كه اين تلقي، برداشت درستي از جنبش هاي اجتماعي نيست. جنبش هاي سياسي حتما منجر به تغيير رژيم هاي سياسي نيست. تلقي موجود باعث شده است كه در بيشتر كشورهاي جهان سومي، جنبش هاي اجتماعي محدود شده و يا امكان فعاليت نهادي از آنها گرفته شده و اين موضوع را مي توان در ناكارآمدي احزاب و نهادهاي اجتماع محور مشاهده نمود.
در اين تحقيق ابتدا به شرايطي اشاره مي شود كه مي تواند فعاليت جنبش اجتماعي را (امکان بسیج نیروها امکان برقراری منظم ارتباط، امکان دادن آگاهی مشترک، امکان تسهیل بسیج و به حرکت درآمدن نیروها) را تسريع نمايد.
نويسنده مقاله معتقد است ورود تكنولوژي و ماشين در حيات انسانها بي تاثير نبوده و منجر به تحولات سياسي گسترده اي شده است كه مورد توجه علماي سياسي و اجتماعي بوده است. از اين منظر، ورود اينترنت و فضاي مجاز نيز توجه زيادي را جلب نموده است. در اين قسمت با اشاره كوتاهي به مسائل فن آورانه ايجاد شده به ديدگاه هاي موجود در ارتباط با فرصتهاي ايجاد شده مي پردازيم.
از ديد بسياري از متخصصان، در نتیجه ی ابداعات و اختراعات فن آورانه نوين و به عنوان اولین فرصت امكان پردازش و ذخيره سازي مقدار زيادي از اطلاعات و توزيع سريع اطلاعات از طريق شبكه هاي اطلاعاتي فراهم شده است. تكنولوژي جديد به انسان ها کمک نمود که هزينه انتقال اطلاعات را به شدت كاهش دهند. براي مثال، هزينه انتقال يك تريليون بيت اطلاعات از بوستون به لوس آنجلس در سال 1970، 15000 دلار بود كه اين هزينه در حال حاضر به واسطه تكنولوژي هاي جديد به 12 سنت كاهش يافته است. هزينه 3 دقيقه مكالمه تلفني از نيويورك به لندن در سال 1930، 300 دلار بود كه اين مبلغ امروز به 20 سنت رسيده است. ارسال الكترونيك يك سند 40 صفحه اي از شيلي به كنيا 10 سنت و هزينه فاكس آن 10 دلار و هزينه ارسال از طريق پست 50 دلار است. (Human development report, 2001, p43)
از ديد برنامه توسعه سازمان ملل، تغييرات تكنولوژيك باعث تغییرات تاريخي نیز شده است. از ديد برنامه سازمان ملل قبلا با توجه به هزينه بالاي دسترسي به اطلاعات و ارتباطات و حمل,نقل، سازمان ها و تجارت به صورت عمودي با هم مرتبط مي شدند. در شرايط عصر شبكه اي، هزينه اطلاعات و ارتباطات تقريبا به صفر رسيده و ارتباطات شكل افقي پيدا نموده است. عصر جديد در بسياري از زمينه ها به شبكه هاي جهاني قدرت داده است. براي مثال تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي چون اينترنت باعث گسترش همكاري هاي بين كشوري و فردي شده است. از سال 1995 تا 1997 دانشمندان آمريكايي مقالات مشتركي را با دانشمندانی از 173 كشور تهيه نموده اند.
Human development report, 2001, P. 44))
نمودار شماره 1-1- مسیر , سرعت و هزینه انتقال اطلاعات و تعداد کاربران اینترنت از 1970 تاکنون Human development report, 2001, P. 44)) تحليل گران در ارتباط با فرصتهاي اطلاعاتي ايجاد شده نتيجه گيري متفاوتي ارائه نمايند كه در اين قسمت به آن قسمت از ملاحظاتي اشاره مي شود كه به جنبش هاي اجتماعي پيوند خورده است.
در کتاب سایبر دموکراسی، نویسندگان کتاب معتقدند که ابداعات فن آورانه اگر چه به تنهایی نمی تواند تغییرات سیاسی اجتماعی را تسهیل نماید، ولی بعضی از تحولات و تغییرات فنی ايجاد شده است كه سیاستمداران وعده آن را مي دادند که باعث جنبش شبکه ای شدن مدنی[1]خواهد شد که همه ابعاد حیات مان را تغيير مي دهد.
( Tsagarousianon،Tamini and Bryan،1998،p3)
در گزارش توسعه انساني، محققين معتقد هستند كه، اينترنت و تکنولوژی های جدید در موارد متعدد نشان داده اند که ابزار قدرتمندي براي بسيج و به حركت درآوردن مردم در سطح محلي شده است. مبارزات از طريق پست الكترونيكي عليه فساد در انتخابات 1999 كره باعث ايجاد جنبش هاي قوي در اينترنت شده است. جنبش زاپاتیستا در مکزیک و اطلاع رسانی از طریق اینترنت در جریان قتل عام بوسنی ها توسط صرب ها نیز از این جمله هستند.
( Human development report،2001: pp 48-49)
از جانب ديگر [وبستر و كوئينز] انقلاب اطلاعاتي و شرايط جديد ارتباطي را جرياني مقابل فورديسم و عوارض آن مي شمارند. از ديد آنها فن آوري نوين اطلاعاتي پاسخي به زور آزمايي فورديسم به مثابه شيوه ي توليد و زندگي بوده است. هر چند فورديسم كه راهبردي اقتصادي كينزي آنرا پشتيباني مي كرد دوره اي از رونق اقتصادي، تنش زدايي نسبي اجتماعي را خلق نمود اما پيامدهاي ديگر، كمتر اداره شدني را نيز به وجود آورد (عوارض جانبي آن آلودگي محيط زيست، بهره كشي بيش از حد از منابع طبيعي، يكسان سازي توليد و مصرف) كه زمينه ساز جنبش هاي اجتماعي چون زنان و محيط زيست و فعالان ضد جنگ شد. انقلاب اطلاعاتي وعده مي دهد كه پاسخ ارضاء كننده به هياهو ها براي آزادي بيشتر، دموكراسي، اوقات فراغت، تمركز زدايي و خلاقيت فردي را فراهم و وعده انجام اين كار را بر پايه منطقي نوين و انعطاف پذير تر براي بسيج عمومي داند. (رابينز، فرانك وبستر، 1385: 168)
از دیدگاه [پیتر مامبری[2]] تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی از یک سوی توانسته به دموکراسی مستقیم و نمایندگی کمک و از سوی دیگر این تکنولوژی می تواند منجر به تکرار ساختارهای سیاسی موجود قدرت و سنگ شدگی[3] نظام ها گردد. از سوی دیگر استفاده از آن می تواند منجر به افزایش ساختار های قدرت و شکاف شدید بین گروه های حاشیه ای و مسلط در اجتماع گردد. از دید ایشان دموکراسی یک پروژه ی هنجاری پویایی در حال تکامل است که توسط شهروندان و برای شهروندان شکل یافته است. بر اساس دانش موجود، استفاده و بهره گیری از تکنولوژی می تواند پلات فرم دو سویه ای را برای مباحث گسترده و رای دهی فراهم آورد و از سوی دیگر به شهروندان امکان بیان آرای خودشان را فراهم می آورد. (Membrey, 2004, p:34)
[لي] نيز در توضيح اين مساله مدل زير را مطرح نموده است. از ديد ايشان اينترنت و فضاي ايجاد شده توسط آن موجبات ايجاد جنبش هاي خواهد شد كه نتايج گوناگوني را در بر خواهد داشت. (به شكل زير نگاه نماييد)
نويسنده اين پايان نامه معتقد است كه تحولات ايجاد شده كمك زيادي را به جنبش هاي اجتماعي نوين فراهم خواهد آورد. از ديد نگارنده اين مقاله، مهمترين فرصت، فرصتهاي همجواري مجازي است كه در فضاي مدرنيته به تدريج از بين رفت، با توجه به قابليتهاي جديد ايجاد شده، افراد در چت رم هاي مجازي در كنار هم قرار گرفته اند و مي توانند انديشه هاي مشابه خود را پيدا و طرح نمايند و اين تحول كليدي مهمي براي جنبش هاي اجتماعي است.
به هر صورت در اين پايان نامه بحث از اين موضوع است كه :
  1. فضای سایبر چه فرصت های ساختاری را برای شکل گیری جنبشهای اجتماعی ایجاد میکند؟
  2. چگونه این فرصت های ساختاری برای پیشبرد جنبشهای اجتماعی بکار گرفته خواهد شد؟
  1. چگونه فرصت هاي سايبري باعث پايان انسداد سياسي جنبش هاي سياسي خواهد شد؟
  2. در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که این فضا چه فرصتهای ساختاری ویژه ای را به وجود آورد که می تواند بر جنبش های اجتماعي كمك كند..
حال با توجه به این مقدمه سوالاتی طرح شده که در این پژوهش سعی می شود به آنها پاسخ داده شود که عبارتند از:
سوالات تحقيق: 1- فضای سایبر چه فرصت های را برای رهبران و فعالان جنبش های اجتماعی براي بكارگيري ساختارهاي ملموس (انتقال هنجارها و ارزش هاي بديل)ایجاد كرده است؟
2- آيا استفاده از ساختارهاي ملموس مذكور مي تواند منجر به رفع موانع و ساختارهاي محدوديت ساز دولت هاي براي ايجاد جنبش هاي جمعي گردد؟
3- چگونه این فرصت های ساختاری ملموس برای پیشبرد جنبش های اجتماعی به کار گرفته خواهد شد؟
اهميت و ضرورت: يكي از روش هاي فعاليت زيست جهان در دموكراسي هاي مدرن روشي است كه توسط جنبش هاي اجتماعي در پيش گرفته شده است. جنبشهاي اجتماعي در مرز بين نظام و زيست جهان قرار دارد. از قواعد و شيوه هاي زندگي حفاظت مي كنند ونيز از جامعه مدني در برابر دست اندازيهاي نظام حمايت مي كنند‏ْْ، افزون بر اين جنبشهاي اجتماعي به ايجاد هويتهاي اجتماعي، دانش و اطلاعات مي پردازند.
آنها، آنگونه كه ايرمن و جيمسون اظهار مي دارند همانند يك قلمرو شناختي، فضاي اجتماعي جديدي هستند كه توسط تعامل پويا بين گروهها و سازمانهاي مختلف پر مي شوند. جنبشهاي اجتماعي دقيقا ارگانهايي هستند كه مشكلات را درك مي كنند و آنها را وارد دستور كار عمومي مي سازند. بر اين اساس جنبشهاي اجتماعي هدفشان ايجاد و انتشار اطلاعاتي است كه به طور مستقل از نيازهاي ادارات بازار پديد مي آيد.
به عبارتي مي توان گفت كه سازمانهاي جنبش اجتماعي تمايل دارند كه ساختار خود را با اهدافشان و ويژگيهاي گروههاي اجتماعي كه به دنبال بسيج شان هستند، منطبق سازند. با توجه به تغيير تكنولوژيك، توسعه اقتصادي، افزايش سطح آموزش وقت آزاد بيشتر يا به طوركلي فضاي سايبر، همگي منابع زيادتري را براي سازمانهاي جنبش اجتماعي توليد مي كنند. در اين بررسي با توجه به فرصت هاي ساختاري ايجاد شده در فضاي سايبرما مي توانيم با ابعاد مختلف تشكيل و يا انسداد جنبشهاي اجتماعي آشنا شويم.
اهداف تحقيق: دراين پژوهش سعي محقق بر اين است كه بررسي كند:
  • فرصتهاي ساختاري جديدي كه در فضاي وب لاگ ها صورت مي گيرد چگونه به ايجاد جنبشهاي اجتماعي در كشورهاي جهان سوم منجر مي شود و نيز همچنين بررسي اينكه فرصتهاي ساختاري ايجاد شده در فضاي وب لاگها چگونه موجبات انسداد جنبشهاي اجتماعي را فراهم مي كنند.
  • در اين پژوهش نيز بررسي مي شود كه چگونه اين فرصتهاي ساختاري براي پيشبرد جنبشهاي اجتماعي به كار گرفته مي شوند.
  • همچنين در اين پژوهش سعي مي شود كه راه هاي چگونگي تسهيل جنبش هاي اجتماعي از طريق حوزه عمومي ايجاد شده در فضاي سايبر شناسايي شوند.
  • بررسي ديگري كه در اين پژوهش صورت مي گيرد اين است كه موانع ايجاد و كاربرد فضاهاي سايبري در شكل گيري و تداوم جنبشهاي اجتماعي چه عواملي مي تواند باشد.
سازماندهي تحقيق: این پژوهش شامل شش فصل می باشد.
فصل اول مربوط به كليات تحقيق است كه مشتمل بر مقدمه ‏‏، طرح مسأله و اهميت و ضرورت و سوالات تحقيق.
فصل دوم به ادبيات تحقيق كه شامل پيشينه تحقيق و چهارچوب تئوريكي است پرداخته مي شود.
در فصل سوم که فصل روش شناسی است با توجه به روش به کار برده و مورد استفاده در این پژوهش, جامعه آماری را مشخص و با ابزار گردآوری که همان پرسشنامه است به گردآوری اطلاعات می پردازیم.
در فصل چهارم مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات را انجام می دهیم که متناسب با سطح داده ها از آزمونهای آماری مناسب استفاده می کنیم که عبارتند از روشهای آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از آزمون T تست,خی دو و غیره استفاده می شود ضمن اینکه کلیه مراحل محاسبات تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده بوسیله کامپیوتر و نرم افزار SPSS انجام می گیرد.
در فصل پنجم از دادهای بدست آمده نتیجه گیری کلی در مورد فرضیات را ارائه می دهیم در این فصل نشان داده می شود کدام فرضیات رد یا کدام اثبات شده اند.
[1]Cıvıc networkıng movement
[2] Peter mambrey
[3] petrifaction


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر


تاثير آن بر جنبشهاي اجتماعي


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

کتاب الکترونیکی مرگ در میزند

دانلود پاورپوینت انگور فرنگی خاردار

دانلود پاورپوینت آموزش تفریق کسرواعدادمخلوط

58 کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس 66

آموزش نرم افزار ورکینگ مدل

نشریه شماره 324 نظام فنی واجرایی کشور ضوابط طراحی

بانک شماره موبایل كامیون قسمت موتور با قیمت مناسب

مجموعه کتاب مذهبی

پایان نامه های حسابداری