دانلود رایگان


بررسی پنج عامل شخصیت بر هوش هیجانی و خلاقیت در - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی پنج عامل شخصیت بر هوش هیجانی و خلاقیت در دختران و پسران سال دوم متوسطه شهرستان میمند (فرمت وردword و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات132

دانلود رایگان
بررسی پنج عامل شخصیت بر هوش هیجانی و خلاقیت در دختران و پسران سال دوم متوسطه شهرستان میمند (فرمت وردword و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات132چکیده
هدف انجام این تحقیق بررسی رابطه پنج عامل شخصیت ( برون گرایی E ، روان رنجوری N، انعطاف پذیری O، دلپذیر بودن A، وجدان C ) با هوش هیجانی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم متوسطه شهرستان میمند می باشد. در این تحقیق متغیر اول پنج عامل شخصیت با عنوان متغیر مستقل و دو متغیر هوش هیجانی و خلاقیت به عنوان متغیر وابسته محسوب می شوند. بدین منظور از جامعه آماری دانش آموزان 100 نفر به طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
فهرست مطالب
عنوان......................................................................................................................................صفحه
چکیده ...........................................................................................................................................1
فصل اول : طرح تحقیق
1-1 : مقدمه ..........................................................................................................................................................4
2-1 : بيان مسئله..................................................................................................................................................7
3-1 : اهميت و ضرورت تحقيق ..........................................................................................................................8
4-1 فرضيات تحقيق ............................................................................................................................................9
5-1 : اهداف پژوهش........................................................................................................................................10
1-5-: سوالات اصلی ........................................................................................................................................10
2-5-1: سوالات فرعی پژوهش.........................................................................................................................10
3-5-1: اهداف کاربردی...................................................................................................................................10
6-1: متغیرها .....................................................................................................................................................11
7-1: تعریف اصطلاحات...................................................................................................................................11
8-1: تعاريف مفهومي متغيرها............................................................................................................................11
1-8-1 : تعریف مفهومی پنج عامل شخصيت......................................................................................................12
2-8-1: تعریف مفهومی هوش هيجاني...............................................................................................................12
3-8-1: تعریف مفهومی خلاقيت......................................................................................................................12
9-1: تعريف عملياتي متغيرها...............................................................................................................12
1-9-1: تعريف عملياتي پنج عامل شخصيت..........................................................................................12
2-9-1: تعريف عملياتي هوش هیجانی.................................................................................................12
3-9-1: تعريف عملياتي خلاقيت..........................................................................................................13
فصل دوم :ادبیات تحقیق
1-2: بیان نظری تحقیق................................................................................................................................15
1-1-2: رویکرد صفات در شخصیت.........................................................................................................15
2-1-2 : پنج عامل شخصیت............................................................................................................................16
3-1-2: روان نژند گرایی (N)..........................................................................................................................18
4-1-2:برونگرایی (E)..........................................................................................................................19
5-1-2 :انعطاف پذیری (O)................................................................................................................20
6-1-2 :دلپذیر بودن: (A)....................................................................................................................22
7-1-2 : با وجدان بودن (C) ..................................................................................................................23
2-2: تحقیقات بین فرهنگی در مورد پنج عامل شخصیت...........................................................................24
3-2: پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو..................................................................................................25
4- 2: ا نواع هوش ...............................................................................................................................28
1-4-2: عا مل هوش درون فردي.........................................................................................................28
2-4-2: عا مل هوش بين فرد...............................................................................................................28
3-4-2 : عا مل قا بليت انطباق..............................................................................................................29
4-4-2 : عا مل کنترل ا سترس............................................................................................................29
5-4-2 : عا مل خلق عمومي ...................................................................................................................29
5-2: خرده مقيا سهاي هوش نيز عبارتند از :...........................................................................................29
1-5-2 :خودآگا هي هيجا ني...............................................................................................................29
2-5-2: قا طعيت...............................................................................................................................30
3-5-2 : حرمت نفس..............................................................................................................................30
4-5-2 : خود شکوفايي......................................................................................................................31
5-5-2 : ا ستقلال..................................................................................................................................31
6-5-2 : همد لي.................................................................................................................................32
7-5- 2 : روا بط بين فردي.....................................................................................................................32
8-5-2 : مسئوليت پذيري اجتماعي.......................................................................................................33
9-5-2 : حل مسئله................................................................................................................................33
10-5- 2 : واقعيت سنجي....................................................................................................................34
11-5-2 : ا نعطاف پذيري .................................................................................................................34
12-5-2 : تحمل فشارروا ني...............................................................................................................34
6-2 : تعاريف هوش عاطفي..........................................................................................................35
7-2 : شاخصه هاو ابعاد هوش عاطفي..................................................................................................36
1-7-2 : عاطفـه خوب ـــ تفكر خوب................................................................................................................37
2-7-2: هوش عاطفی و شناخت احساسات خود.................................................................................................40
3-7-2 : هوش عاطفی و کنترل احساسات .............................................................................................40
4-7-2 : هوش عاطفی و شناخت احساس دیگران..............................................................................................41
5-7-2 : هوش عاطفی و روابط اجتماعی............................................................................................................41

8-2 : هوش عا طفي ..............................................................................................................................42
1-8-2 : نقش هوش هیجا نی در زندگی و موفقیت..........................................................................................42
2-8-2 : تاريخچه هوش هيجا ني .........................................................................................................44
3-8-2 : هوش هیجا نی چیست؟ ...........................................................................................................45
4-8- 2 : نقش (EQ) در موفقیت..........................................................................................................45
5-8-2 : هوش هیجا نی و مدیریت بازار................................................................................................47
6-8-2 : راههای افزایش میزا ن هوش هیجا نی..........................................................................................48
7-8-2 : توا نایی اصلی در هوش هیجا نی..............................................................................................48
8-8-2 : رابطه رفتار و هوش هیجا نی....................................................................................................49
9-8-2 : عملکرد ذ هن هیجا نی در مقابل ذ هن خردگرا...........................................................................51
9-2 :ا نواع هوش از ديد گارد نر.............................................................................................................53
10-2 : رويكرد هاي مهم به هوش عا طفي ............................................................................................55
11-2 : عوامل موثربرهوش عا طفي ..........................................................................................................57
1-11-2: عوامل دروني موثربرهوش عا طفي...........................................................................................57
1-1-11-2: صفات ژنتيك ................................................................................................................58
2-1-11-2 : سن .................................................................................................................................59

2-11-2 : عوامل بيروني موثربرهوش عا طفي ...........................................................................................61
1-2-11-2 : خا نواده ............................................................................................................................62
2-2-11-2 : مدرسه ...............................................................................................................................65
12-2 : خلاقيت.................................................................................................................................................66
1-12-2 : ديدگاه هاي روانشناسي .....................................................................................................................71
2-12-2عناصر خلاقيت ....................................................................................................................................73
13-2 : پيشينه تحقيق ..........................................................................................................................74
1-13-2 : رابطه خلاقیت با پنج عامل شخصیت.......................................................................................74
2-13-2: رابطه هوش هیجانی با خلاقیت................................................................................................79
3-13-2: هوش عا طفي وكيفيت زندگي .............................................................................................79
4-13-2 : هوش عا طفي وسلامتي ........................................................................................................80
5-13-2 : هوش عا طفي وكيفيت ارتباط با ديگران.................................................................................83
6-13-2 : هوش عا طفي وجنسيت.........................................................................................................85
فصل سوم : روش تحقیق
1-3:روش تحقيق ...............................................................................................................................88
2-3 :جامعه آماري...............................................................................................................................88
3-3 : نمونه وروش نمونه گيري.............................................................................................................88
4-3:ابزار پزوهش..............................................................................................................................................88
1-3-3: پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو..........................................................................................................88
1-1-5-3:پایایی – روایی : ...............................................................................................................................94
2-5-3: پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شیرینگ................................................................................................95
1-2-5-3: روایی و پایایی : ...............................................................................................................................95
3-5-3 : آزمون خلاقیت عابدی ........................................................................................................................96
1-3-5-3 : پایایی – روایی ...............................................................................................................................96
5-3 :روش جمع آوري اطلاعات ........................................................................................................97
6-3:روش تجزيه وتحليل اطلاعات.....................................................................................................98
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ............................................................................................................................................................100
1-4 : تأثیر عوامل شخصیت بر هوش هیجانی...................................................................................................101
2-4 : تأثیر عوامل شخصیت بر خلاقیت............................................................................................................102
3-4: تفاوت های دختران و پسران در 5 عامل شخصیت....................................................................................103
4-4 : تفاوت دختران و پسران در هوش عاطفی...............................................................................................105
5-4: تفاوت دختران و پسران در خلاقیت ......................................................................................................106
فصل پنجم : نتایج تحقیق
1- مقدمه .................................................................................................................................................108
1-5 : بحث و بررسی یافته های تحقیق .............................................................................................................108
1-1-5 : پنج عامل شخصیت چه میزان از هوش هیجانی را پیش بینی می نماید؟.................................................108
2-1-5 پنج عامل شخصیت چه میزان از خلاقیت را پیش بینی می نماید؟ .......................................................109
3-1-5 : تفاوت عملکرد دو جنس در متغیر پنج عامل شخصیتNEO.............................................................111
4-1-5: تفاوت عملکرد دو جنس در متغیر هوش هیجانی.................................................................................112
5-1-5 : تفاوت عملکرد دو جنس درمتغیر خلاقیت.........................................................................................114
2-5 : محدودیت تحقیق...................................................................................................................................116
3-5 : پیشنهادات..............................................................................................................................................116
منابع فارسی......................................................................................................................................................118
(پرسشنامه ها).................................................................................................................................................132


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاريخچه هوش هيجا ني


هوش هیجانی


هوش هیجانی و خلاقیت


پنج عامل شخصیت بر هوش هیجانی


بررسی پنج عامل شخصیت


خلاقیت در دختران و پسران


هوش هیجانی بین نوجوانان


هوش هیجانی چیست


EQچیست


پایان نامه هوش هیجانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی

بررسی رابطه پنج عامل ... پنج عاملی شخصیت و خلاقیت; ... روانی و هوش هیجانی در دو ...

چگونه هوش هیجانی خود را افزایش دهیم؟ - زومیت

هوش هیجانی بالا به ما کمک می‌کند که بین دنیای بیرون و درون خود ارتباطی سازنده برقرار ...

www.khuisf.ac.ir

فرم درخواست برگزاری سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ; فرم ...

سینا تهرانی بایگانی | تنها سایت رسمی درس زندگی

خبرگزاری مهر در گفتگو با آقای وحید بالازاده از رتبه های تک رقمی کنکور و از دستیاران ...

روانشناسی و مشاوره - اداره کلاس درس: راهبردهای …

جامع ترین و جذاب ترین مطالب و مقالات روان شناسی و مشاوره به دو زبان فارسی و انگلیسی

مدیران آموزشی Educational Administrators

به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین پایگاه ...

۱۰ نویسنده مشهور جهان که بر اریکه ثروت و شهرت …

نویسندگان شناخته شده‌ای همچون نورا رابرتز و جی.کی.رولینگ، مدت‌ها پیش از آنکه در مقام ...

روانشناسی و مشاوره - اداره کلاس درس: راهبردهای …

جامع ترین و جذاب ترین مطالب و مقالات روان شناسی و مشاوره به دو زبان فارسی و انگلیسی

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

پنج عامل شخصیت و هوش هیجانی در مردان معتاد و غیر …

پنج عامل شخصیت و هوش ... پنج عامل شخصیت و هوش هیجانی در ... کارگاه زوج درمانی مبتنی بر ...

رزومه آموزشی و پژوهشی - iauksh.ac.ir

دانلود رزومه آموزشی - پژوهشی [pdf] رزومه آموزشی و پژوهشی

میگنا - بررسي شخصيت و نظريه هاي عمده ي آن

شخصیت عبارتست از مجموعه ثابتی از خصلتها و گرایشهایی که آن دسته از وجوه اشتراک و ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین پایگاه ...

روانشناسی و مشاوره - اداره کلاس درس: راهبردهای …

جامع ترین و جذاب ترین مطالب و مقالات روان شناسی و مشاوره به دو زبان فارسی و انگلیسی

عرفان در افق انديشه استاد شهيد مرتضي مطهري

موارد زیست محیطی با بکارگیري نوعی پانل کامپوزیت

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL90)

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان قانون القای

مقاله درمورد پروژه نقشه برداری

دانلود کتاب اسرار خودهیپنوتیزم در 3 مرحله ساده

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بانک جهانی (بانک

نمونه سوالات رشته کارشناسی علوم اقتصادی اقتصاد

مقاله درمورد انديشه سیاسی امام خمینی

رابطه سياست و ادبيات