دانلود رایگان


دعوای استرداد در ورشکستگی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی

دانلود رایگان
دعوای استرداد در ورشکستگیدعوای استرداد در ورشکستگی
مقدمه
بیان مسئله
وقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار می گیرد مورد بررسی قرار می دهیم مشخص می گردد که این قواعد دارای یک روند خاصی است. به عنوان مثال در عقد بیع با انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مستحق ثمن می گردد به عبارتی عقد بیع، لازم و تملیکی است و بجز از طریق اعمال خیارات ویا اقاله قابل انحلال نیست و همچنین در عقود لازم دیگر همانند اجاره. اما این روند در حوزه حقوق تجارت قابل اعمال نیست. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می-گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می-باشد.
حال وقتی روند قانون تجارت با قانون مدنی مغایر است همین امر موجب می شود که تحقیق پیرامون این امر را جالب نماید و دقت نظر پیرامون فاصله قانون تجارت و قانون مدنی را بیشتر نماید وبه اهمیت قانون تجارت و فلسفه ناشی از این امر را به طور دقیق تری بپردازیم.
اهداف وضرورت تحقیق
از آنجا که در حوزه ورشکستگی از جمله در موضوع استرداد، قواعد حاکم بر آن به درستی تبیین نشده ودر حوزه کاربردی وعملی برای محاکم وهمچنین مدیران تصفیه مواد قانونی این بخش از ورشکستگی مبهم می باشد لذا با انجام این تحقیق، جامعه حقوقدانان از جمله وکلا، قضات، مدیران تصفیه واداره تصفیه امور ورشکستگی می توانند از این پایان نامه در جهت اجرای صحیح احکام ورشکستگی اقدام نمایند.
سوالات تحقیق
1 – آیا صرف ورشکستی تاجر کافی برای طرح دعوای استرداد می باشد؟
2- فلسفه تدوین مقررات استرداد در ورشکستگی و موضوع این دعوا چیست؟
فرضیه ها
- به نظر می رسد که هرچند تاجری در مقام خریدار، حق العمل کار وغیره ورشکسته شود ولی صرف ورشکستگی موجبات استرداد را فراهم نمی آورد بلکه همراه با شرایطی باید باشد.
- به نظر می رسد قواعد حاکم در دعوی استرداد در سمتی باشد که حقوق اشخاص ثالث که عین اموال آنها نزد ورشکسته موجود است حفظ شود و موضوع دعوای استردا عین متعلق به دیگری می با شد.
نوع روش کار:
برای تحقیق در موضوع مورد بحث، نخست مواد قانونی مربوط مورد بررسی واقع شده است. همچنین نظرات علمای حقوق و همچنین آرای محاکم در مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش گدآوری مطالب بر اساس روش کتابخانه ای می باشد.
پس از بیان مقدمه، مطالب در سه بخش مجزا به شرح زیر بیان می شوند:
دربخش اول کلیات ورشکستگی در چهار فصل بررسی می شود. در بخش دوم انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن؛ در چهار فصل بررسی می شوند.
و در بخش سوم طریق طرح دعوای استرداد در ورشکستگی نزد اداره تصفیه و دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.
و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بیان می شود.
عنوان صفحه
مقدمه...1
بخش اول: کلیات ورشکستگی......................5
فصل اول : تعریف ورشکستگی.6
مبحث اول : تعریف لغوی. 6
مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ........................6
فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران..............7
مبحث اول : قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری ....7
مبحث دوم : قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری......8
مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت.....10
فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی............................14
مبحث اول : تاجر بودن....14
گفتار اول: اشخاص حقیقی..............................14
1- تاجر حقیقی در قید حیات ......................14
2- تاجر متوفی.................16
گفتار دوم: اشخاص حقوقی ...........................16
مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون.............17
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت...................18
1- نظرات حقوقدانان.......18
1-1- نظریه توقف واقعی.18
2- 1- نظریه توقف ظاهری ...........................19
2- رویه قضایی ...............22
گفتار دوم: اوصاف دین در توقف .................23
1- تعداد دین....................23
2- نوع دین......................23
3- ویژگی های دین.........25
فصل چهارم : احراز ورشکستگی ..........................26
مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار........................26
گفتار اول: صلاحیت ذاتی..............................26
گفتار دوم: صلاحیت محلی ...........................27
مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی..........28
گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر...29
گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران........30
گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان.......30
مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی .....31

بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن ........................34
فصل اول:کلیات.......................37
مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی..37
مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال.................38
مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی..........40
فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن................43
مبحث اول : تاجر در مقام امین.......................43
گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت.............44
گفتار دوم: ماهیت رابطه حقوقی موجد امانت ..........................45
گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت .....45
مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار.......46
گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده....47
گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار.....49
مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق العمل-کار50
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق العمل کار بر خیار تفلیس...............51
گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق العمل کار بر حق حبس...............55
فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است.56
مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن............................ 57
گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت 57
1- شرایط استرداد.......... 58
2- استثنای اصل قابلیت استرداد..................... 60
گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت.......................... 61
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت ..............................62
1- بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس..............63
2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس..............64
مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن.......... 64
گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال موضوع ماده 533 قانون تجارت................65
گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده 533........................ 67
گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت........................... 68
1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی..... 68
2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران........................... 69
1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ...........................69
2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران .............69
گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت..............................72
1- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس............72
2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ..............73
3- ثمره ی بحث ..........................75
فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط........76
مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته....77
مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ...77
مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ...79
مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی.............81
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته............82

بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد .........................83
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات...........................85
منابع ومأخذ..................... 90
پیوست ها....94دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دعوای استرداد در ورشکستگی


دعوای استرداد


ورشکستگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرکز پژوهشها - قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به …

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ...

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

یک وکیل وب سایت شخصی محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری است که با هدف : :: کمک به ارتقاء ...

مهدی قدیانی - خیانت در امانت

در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان شده :

تقسیم ترکه؛ دعوای ترافعی یا غیر ترافعی - پورتال ( …

تقسیم ترکه؛ دعوای ترافعی یا غیر ترافعی نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/۱۸ . آیا تقسیم ترکه دعوی ...

مهدی قدیانی - خیانت در امانت

در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان شده :

دانشکده حقوق

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

بخش اول قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | وزارت …

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جلسة روز سه‌شنبه دوازدهم ...

منابع و بودجه بندی آزمون‌هاي آزمايشي وکالت 1395 …

حقوق مدنی. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان چاپ سی ام به بعد همراه با ...

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت نگار - وکالت در ...

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

یک وکیل وب سایت شخصی محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری است که با هدف : :: کمک به ارتقاء ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات …

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴. جدول تطبیقی اصلاحات ۱۳۹۴ ...

مجموعه قوانین: کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های …

کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

مجموعه قوانین: کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های …

کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار ...

مجموعه قوانین: کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های …

کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

صلاحيت شورا در امور حقوقي و کیفری

صلاحیت شورا در امور حقوقی و کیفری. صلاحیت عبارت است از حدود اختیارات قانونی شورای حل ...

متن کامل قانون جدید آیین دادرسی کیفری - پايگاه …

قانون جدید آیین دادرسی کیفری 570 ماده و 230 تبصره دارد که در جلسه 4 اسفندماه 1392 در کمیسیون ...

ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل - دکتر ناصر …

ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل - دکتر ناصر کاتوزیان وکیل پایه یک دادگستری جعل ...

پایان نامه تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی

Floating floor | کف شناور(ورد)

دانلود تحقیق آماده در قالب پاورپوینت با عنوان

فلسفه هاي معاصر تربيت اخلاقي

تحقیق درباره آب پنیر 64 ص

کد تشخیص کاراکتر x و o با شبکه عصبی adeline در متلب

100 تست مهم دروس مدیریت ( تئوری ها منابه انسانی

آموزش unreal

تحقیق پست فشار قوي 54 ص

Structuraldamagedetectionbasedonthereconstructedphasespace for